PL EN


2017 | 8 |
Article title

Klasyfikacja wiejskich gospodarstw domowych ze względu na kierunki i rodzaje rozchodów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem badania jest wyodrębnienie grup wiejskich gospodarstw domowych o podobnych rozchodach oraz ich opis za pomocą cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych. Przeprowadzono je z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych — analizy skupień metodą k-średnich oraz analizy dyskryminacyjnej. Materiał badawczy stanowiły dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za lata 2004 i 2012. W wyniku badania dokonano podziału wiejskich gospodarstw domowych na cztery grupy ze względu na rozchody, przy czym jedna z nich objęła ponad 2/3 gospodarstw. Zmiennymi najbardziej dyskryminującymi przynależność gospodarstw domowych do poszczególnych grup okazały się liczba osób w gospodarstwie domowym oraz dochód rozporządzalny przypadający na osobę.
EN
The aim of the study is to isolate groups of rural households with similar outgoings and to describe them by socio-demographic and economic characteristics. It was carried out using multivariate statistical methods such as k-means cluster and discriminant function analysis. Data from the CSO survey of household budgets for the years 2004 and 2012 were used for the research purpose. The research resulted in the division of rural households into four groups considering the outgoings, where one group covered more than 2/3 of the households. Variables which discriminated the membership of rural households to certain groups to the largest extent were the number of people in the household and disposable income per capita.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Chmielewska, B. (2013a). Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (28), s. 19—31.
 • Chmielewska, B. (2013b). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy.
 • Dulli, S., Furini, S., Peron, E. (2009). Data mining: metodi e strategie. Mediolan: Springer Science & Business Media.
 • Everitt, R.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. 5th Edition. John Wiley & Sons.
 • Gatnar, E. (1995). Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows. Warszawa: Wydawnictwo PLJ.
 • GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa.
 • Johnson, R.A., Wichern, D.W. (1992). Applied multivariate statistical analysis. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101(2), s. 91—101.
 • Leszczyńska, M. (2007). Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, nr 2.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 • Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Podolec, B., Ulman, P. (2008). Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 790, s. 5—25.
 • Rószkiewicz, M. (2002). Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 39—59.
 • Sokołowski, A. (2004). Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
 • Tarkowska, E. (2010). Ubóstwo dzieci w Polsce. Biuletyn Informacyjny PKESPU, nr 6.
 • Utzig, M. (2015). Wydatki konsumpcyjne wiejskich i miejskich gospodarstw domowych a zmiany ich dochodów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 17(4), s. 330—335.
 • Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101(4), s. 144—152.
 • Wrzochalska, A. (2005). Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d77337b-9702-4ed6-a234-92206344838e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.