PL EN


2019 | 1/2019 | 89-105
Article title

Technika w służbie polityki. O różnych ścieżkach rozwoju technologicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
89-105
Physical description
Dates
published
2019-07-22
Contributors
References
 • Bank Światowy (World Bank), Gini Index (World Bank estimate), https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2013&start=1980 (11.06.2019).
 • Castells M., Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003.
 • Castells M., The Informational City. Information Technology, Economic, Restructuring, and the Urban-Regional Process, Oxford 1989.
 • Castells M., Himanen P., The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model, Oxford 2002.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, przeł. G. Kranas, Warszawa 2005.
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, przeł. K.W. Frieske, Warszawa 2010.
 • Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Defi cytowe i nadwyżkowe umiejętności zawodowe w Europie, http://www.cedefop.europa.eu/fi les/9115_pl.pdf (11.06.2019).
 • Europejski Instytut Związków Zawodowych ETUI, Raport ETUI: Niepokojący obraz rokowań zbiorowych w UE – Polska w ogonie, http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17622-raport-etui-niepokojacy-obraz-rokowan-zbiorowych-w-ue-polska-w-ogonie.html (11.06.2019).
 • Eurostat, Activity rates by sex, age and citizenship (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_argan&lang=en (11.06.2019).
 • Eurostat, Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ewhun2&lang=en (11.06.2019).
 • Eurostat, Dane statystyczne dotyczące gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – gospodarstwa domowe i osoby fi zyczne, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/pl#Dost.C4.99p_do_internetu (11.06.2019).
 • Eurostat, Employment rates by sex, age and educational attainment level (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_ergaed&lang=en (11.06.2019).
 • Eurostat, Euro area unemployment at 8.1%, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9350663/3-31102018-BP-EN.pdf/64eda794-2c0a-434e-952fded23f894d48 (11.06.2019).
 • Eurostat, Expenditure of social protection, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00098 (11.06.2019).
 • Eurostat, Gross domestic expenditure on R&D by sector, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_09_10&plugin=1 (11.06.2019).
 • Eurostat, Share of renewable energy in gross fi nal energy consumption, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 (11.06.2019).
 • Eurostat, Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex, age and citizenship (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (11.06.2019).
 • Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny [w:] idem, Dzieła, t. 4, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1992.
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Barometr zawodów, https://barometrzawodow.pl (11.06.2019).
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Trade Union, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD (11.06.2019).
 • Pickett K., Wilkinson R., Duch równości, przeł. P. Listwan, Warszawa 2011.
 • Polak P., Kupowanie lekarza, wywiad przepr. Elżbieta Cichocka, „Gazeta Wyborcza” 7.07.2012, http://wyborcza.pl/1,76842,12086089,Kupowanie_lekarza.html (11.06.2019).
 • Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przeł. Kania E., Wrocław 2001.
 • Szumlewicz P., Edukacyjny regres [w:] Stracone szanse? Bilans transformacji 1989–2009, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Warszawa 2010.
 • Szumlewicz P., Egalitarna polityka w dobie Internetu [w:] Re: polityka. Internet, a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, red. Ł. Jonak, P. Mazurek i in., Warszawa 2006.
 • Szumlewicz P., Socjaldemokratyczna polityka społeczna [w:] Socjaldemokratyczna alternatywa: kapitalizm na zakręcie, lewica na prostej, Warszawa 2012.
 • Szumlewicz P., Technika jako polityka prowadzona innymi środkami [w:] Dogmatyzm, rozum, emancypacja. Tradycje Oświecenia we współczesnym społeczeństwie polskim, red. P. Żuk, Warszawa 2005.
 • Szumlewicz P., ZEA – piekło w raju, „Lewica.pl” 7.06.2017, http://lewica.pl/?id=31616 (11.06.2019).
 • The Global Information Technology Report 2016, http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf (11.06.2019).
 • Therborn G., Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, przeł. P. Tomanek, Warszawa 2015.
 • UNIC Warsaw Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Nowe technologie. Na rzecz rozwoju społecznego, http://www.unic.un.org.pl/hdr/hdr2001/UNDP2.PDF (11.06.2019).
 • United Nations Development Programme, Gender Inequality Index, http://hdr.undp.org/en/composite/GII (11.06.2019).
 • Will robots take my job?, https://willrobotstakemyjob.com (11.06.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d7c39f5-8208-4193-a35d-a6797035d992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.