PL EN


2011 | 115-116 | 543-554
Article title

Sprzedaż na terenie Polski odpustów w obronie wyspy Rodos

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Hauziński J., Od narracji zmitologizowanej do interpretacji semiotycznej. Piśmiennictwo o krucjatach w ujęciu źródłowym i historiograficznym, „Słupskie Studia Historyczne”, 8(2000), s. 30-39.
 • Polska wobec idei wypraw krzyżowych, „Przegląd Współczesny”, II(1923), t. VI, s. 103-116.
 • Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 1964;
 • Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w., Warszawa 1968.
 • Burkiewicz Ł., Podróż króla Cypru Piotra I z Lusignan po Europie w latach 1362-1365 i jego plany krucjatowe, „Studia Historyczne”, L(2007), nr 1, s. 3-29;
 • Smołucha J., Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999.
 • Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002;
 • Smoliński M., Potencjalny udział oddziałów zachodniopomorskich w V krucjacie (1217?, 1219), świetle relacji krucjatowych Olivea z Paderbornu, [w:] Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich, red. K. Kozłowski, E. Rymar, Szczecin 2004, s. 175-201.
 • W sprawie udziału polskiego księcia w II krucjacie jerozolimskiej (1147-1149), [w:] Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, red. B. Śliwiński, Gdańsk-Koszalin 1997, s. 33-53
 • tenże, Udział Polski w V krucjacie lewantyńskiej (1217-1221), [w:] Szlachta, starostowie, zaciężni, red. B. Śliwiński, Gdańsk-Koszalin 1998, s. 63-83;
 • tenże, O zapomnianych polskich krzyżowcach – kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa, [w:] Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1999, s. 45-65;
 • tenże, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, Warszawa 2002;
 • Grygiel J., Jaksa z Miechowa i inni. Udział Polaków w ruchu krucjatowym, [w:] Ziemia Miechowska w dziejach Polski. Dziedzictwo i perspektywy. Sympozjum historyczno-kulturalne, 26 X 2006, red. A. Waśko, Kraków 2006, s. 11-23
 • Grygiel J., Contra Bohemos – wokół problemu krucjat antyhusyckich w XV-wiecznej Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 126(1999), s. 59-75.
 • Trupinda J., Ideologia krucjatowa w kronice Piotra z Dusburga, Gdańsk 1999;
 • K. Kwiatkowski, Wzorzec krucjaty „litewskiej” w piśmiennictwie kręgu zakonu krzyżackiego i jego przemiany w XIV wieku, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 243-271;
 • Gruzla J.M., Udział książąt śląska w rejzach krzyżackich na Litwę w XIV wieku, „Rocznik Elbląski”, 18(2002), s. 67-95
 • Hauziński J., Reminiscencje duchowości krucjatowej na Kujawach i ziemi Dobrzyńskiej w późnym średniowieczu, [w:] Religijność na Kujawach i ziemi Dobrzyńskiej w czasach staropolskich, red. A. Mietz, Włocławek 2003, s. 87-99.
 • Wezwania średniowiecznych soborów powszechnych do wypraw krzyżowych do Palestyny, [w:] Religia a wojna i terroryzm, red. J. Drabina, Kraków 2003, s. 87-107.
 • Papieskie apele do Polski w sprawie pomocy dla Ziemi Świętej (XII-XIV w.), [w:] Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S.M. Zajączkowski, Łódź 2000, s. 129-145.
 • Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999;
 • Heś R., Księża czy rycerze? Militarna rola joannitów na Śląsku w średniowieczu, [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 277-289;
 • Heś R., Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, passim;
 • Smoliński M., Joannici w polityce książąt polskich i po-morskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku, Gdańsk 2008, s. 11-16.
 • Stachoń B., Polityka Polski wobec Turcji i akcji antytureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Białogrodu (1484), Lwów 1930, s. 188-189.
 • Clark J.W., A New Copy of Caxton’s Indulgence, „Speculum”, 1934, vol. 9, no 3, s. 301-303;
 • Bronstein J., Caring for the Sick or Dying for the Cross? The Granting of Crusade Indulgences to the Hospitallers, [w:] The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. Festschrift for Anthony Luttrel, ed. K. Borchardt, N. Jaspert, H.J. Nicholson, Ashgate 2007, s. 39-46.
 • Szymborski W., Odpusty w Polsce średniowiecznej, Aneks – mps pracy doktorskiej obronionej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. II (869-1312) Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007,
 • Housley N., Indulgences for Crusading, 1417-1517, [w:] Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, ed. R.N. Swanson, Leiden-Boston 2006,
 • Bysted A.L., Indulgences, Satisfaction, and the Heart’s Contrition in Twelfth-century Crusading Theology, [w:] Medieval History Writing and Crusading Ideology, ed. T.M.S. Lehtonen, K.V. Jensen, J. Malkki, K. Ritari, Helsinki 2005, s. 85-94.
 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 20, s. 14-15;
 • Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, ed. A. Theiner, t. 1 ab Honorio PP. III usque ad Gregorium PP. XII 1217-1409, Romae 1860, nr 10, s. 4;
 • Codex diplomaticus Prussicus, hrsg J. Voigt, bd 1, Königsberg 1836, nr 2, s. 3-4;
 • Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, hrsg C. Grünhagen, Codex Diplomaticus Silesiae, bd 7 erster Thiel, Breslau 1884, nr 202, s. 123;
 • Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, hrsg M. Perlbach, Königsberg 1876, nr 23, s. 8-9;
 • Regesta pontificum Romanorum inde ab a post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, ed. A. Potthast, t. I, Berolini 1874, nr 5773, s. 507;
 • Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, zebrał, opracował i wydał J.K. Kochanowski, t. I obejmujący materiał do zgonu Konrada I, Warszawa 1919, nr 197, s. 188;
 • Codex Pomeraniae diplomaticus, hrsg K.F.W. Haffelbach, J.G.L. Kosegarten, bd 1, Greiswald 1862, nr 115, s. 266-267.
 • Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dok perg nr 52, 53; K. Kaczmarczyk, Katalog dyplomów pergaminowych konwentu krakowskiego w Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr 1-531, z lat 1227-1894, mps Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dypl nr 24, 25.
 • Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 53, s. 50.
 • Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 90, s. 44-45; Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 653, s. 290;
 • Regesta pontificum Romanorum inde ab a post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, ed. A. Potthast, t. II, Berolini 1875, nr 12456, s. 1052.
 • Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum Constitutiones, Epistolas, ac Diplomata continens Tribus Ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poenitentium, t. I ab Honorio III ad Innocentium IIII, Romae 1759, nr 463, s. 649;
 • Urkundenbuch des Bisthums Samland, hrsg C.P. Woelky, H. Mendthal, heft 1, Leipzig 1891, nr 17, s. 5;
 • Preussische Regesten, nr 406, s. 121;
 • Regesta pontificum Romanorum, t. II, nr 14875, s. 1225;
 • Bullarium Franciscanum, t. I, nr 464, s. 649;
 • Urkundenbuch des Bisthums Samland, nr 18, s. 5;
 • Preussische Regesten, nr 407, s. 121;
 • Regesta pontifi-cum Romanorum, t. II, nr 14878, s. 1225.
 • Bullarium Poloniae, ed. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, t. I 1000-1342, Romae 1982, nr 636, s. 121;
 • Regesten zur Schlesischen Geschichte, bis zum Jahre 1280, hrsg C. Grünhagen, Codex diplomaticus Silesiae, bd 7 zweiter Thiel, Bres-lau 1875, nr 969, s. 65; Ioannis Dlugossii, Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, Liber septimus, Liber octavus, ed. S. Budkowa, I. Garbacik, A. Kamiński, S. Mikucki, I. Mitkowski, M. Plezia, C. Pieradzka, V. Semkowicz-Zaremba, D. Turkowska, Varsaviae 1975, s. 111-112.
 • Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, hrsg E. Joachim, W. Hubatsch, pars II: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Or-dens, Gottingen 1948, nr 2026, s. 233;
 • Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (dalej Biblioteka PAU i PAN), Teki rzymskie, rkps 8472, s. 76-82.
 • Biblioteka PAU i PAN, rkps 8844, s. 105-106.
 • 13 IX 1230 – Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 41, s. 20-21;
 • O. Raynoldus, Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit Cardinalis Baronius, t. II, Lucae 1747, nr 23, s. 29;
 • Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 361, s. 181-182;
 • Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, t. I 600-1253, ed. C. J. Erben, Praha 1855, nr 762, s. 357;
 • Preussische Regesten, nr 92, s. 30-31; Regesta pontificum Romanorum, t. I, , nr 8603, s. 738-739; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. I 1200-1240, ed. A. Boczek, Olomucii 1839, nr 206, s. 225;
 • 17 IX 1230 – Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 363, s. 182;
 • Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 42, s. 21 wydany jako 13 września a nie 17;
 • Codex diplomaticus Prussicus, bd 1, nr 24, s. 22-24;
 • Codex Pomeraniae diplomaticus, bd 1, nr 182, s. 416-418;
 • Preussische Regesten, nr 93, s. 31;
 • Regesta Historico-Diplomatica, nr 4232, s. 457;
 • Regesta pontificum Romanorum, t. I, nr 607, s. 739;
 • 22 II 1236 – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski obejmujący dokumenty tak już drukowane, jak dotąd nie ogłoszonej sięgające do roku 1400, t. I zawiera nr 1-616 lata 984-1287, Poznań 1877, nr 185, s. 159-160;
 • Schlesisches Urkundenbuch, bearbeitet von W. Irgang, bd 2 1231-1250, Wien-Köln-Graz 1977, nr 111, s. 75;
 • Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 481 b, s. 216;
 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 123, s. 93-94;
 • Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII pontificis maximii opera, ed. A. Bremond OFP, t. I, Romae 1729, nr 145, s. 83-84 [adresowany do dominikanów przebywających w królestwie czeskim];
 • Preussische Regesten, nr 146, s. 46;
 • Regesta pontificum Romanorum, t. I, nr 10101, s. 859.
 • 1243 – Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 146, s. 111-112; Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 77, s. 37-38;
 • Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, nr 14, s. 122 wydany pod datą 23 sierpnia tamże, nr 15, s. 123;
 • Schlesisches Urkundenbuch, t. 2, nr 250, s. 150;
 • Bullarium Poloniae, t. I, nr 382, s. 79;
 • Regesten zur Schlesischen Geschichte bis zum Jahre 1250, nr 604, s. 269;
 • Regesta pontificum Romanorum, t. II, nr 11136, s. 949;
 • 23 IX 1243 – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, BOZ sygn 30, s. 6, 36;
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Varia oddz. I, rkps sygn 57, nr 1, k. 1 r.;
 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, bd 1, erste hälfte, nr 146, s. 112;
 • Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. I, nr 29, s. 124;
 • Bullarium Poloniae, t. I, nr 383, s. 79; Regesta pontificum Romanorum, t. II, nr 11137, s. 949.
 • Biblioteka PAU i PAN, Teki rzymskie, rkps 8472, s. 76-82.
 • Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 1, nr 268, s. 176.
 • Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem, s. 163;
 • Starnawska M., Zarys dziejów joannitów na ziemiach polskich w średniowieczu, [w:] Zakon Maltański w Polsce, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2000, s. 39.
 • Sekuła M., Obrona Rodos w 1480 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 134(2007), s. 41-54.
 • Brevia Romanorum, nr 60, s. 35-36.
 • Brevia Romanorum, nr 63, s. 38-39;
 • Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, ed. A. Theiner, t. 2 ab Ioanne PP. usque ad Pium PP. V 1410-1572, Romae 1861, nr 233, s. 214-215;
 • Index actorum saeculi XV ad respublicas Poloniae spectantium, quae quidem typis edita sunt exeptis his, ed. A. Lewicki, Cracoviae 1888, nr 4398, s. 498.
 • Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 2, nr 241, s. 219-220;
 • B. Stachoń, Polityka Polski, s. 188-189.
 • Acta Capitulorum nec non Iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski, vol. I Acta Capitulorum Gnesnensis, Poznaniensis et Vladislaviensis (1408-1530), Kraków 1894, nr 693, s. 132; B. Stachoń, Polityka Polski, s. 189.
 • Acta Capitulorum nec non Iudiciorum, nr 703, s. 133.
 • Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1523); (1438-1525), ed. B. Ulanowski, Archiwum Komisji Historycznej, t. 6, Kraków 1891, nr 241, s. 62-63; nr 243, s. 65; nr 244, s. 66; nr 245, s. 66.
 • Acta Capitulorum nec non Iudiciorum, nr 2243, s. 517; B. Stachoń, Polityka Polski, s. 189.
 • Acta capitulorum Cracoviensis, nr 246, s. 64; B. Stachoń, Polityka Polski, s. 189.
 • Pohorecki F., Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1505, Leopoli 1937, nr 235, s. 80.
 • Acta Capitulorum nec non Iudiciorum, nr 693, s. 132; nr 703, s. 133; nr 2243, s. 62-63.
 • Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dok perg nr 163; K. Kaczmarczyk, Katalog dyplomów, dypl, nr 175.
 • Archiwum Państwowe w Krakowie, dok perg nr 897;
 • Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego województwa Małopolskiego w Średniowieczu Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Materiały do Kodeksy Dyplomatycznego Małopolski, tom 5, teczka P, odpis nr 37;
 • Biblioteka PAU i PAN, rkps 3518, k. 358; Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. I Dyplomy pergaminowe, Kraków 1907, nr 897, s. 235-236.
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, D 1.
 • Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Ink XV, 730;
 • Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, oprac. H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Gdańsk 1954, nr 288, s. 101.
 • M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem, s. 163-164.
 • Incunabula quae in Bibliothecis Poloniae asservantur, ed. A. Kawecka-Gryczowa, M. Bohonos, M. Spandowski, E. Szandorowska, t. II, Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae 1983, nr 5960, s. 48.
 • Codex epistolaris saeculi decimi quinti, ed. A. Lewicki, t. III, Kraków 1894, nr 297, s. 322-323.
 • Acta capitulorum Cracoviensis, nr 468, s. 113.
 • Biblioteka PAU i PAN, Teki rzymskie, rkps 8472, s. 343-346, 370.
 • Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 131, sprawa 241.
 • Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dok perg nr 182; K. Kaczmarczyk, Katalog dyplomów, nr 195.
 • Regesta Historico-Diplomatica, nr 3611, s. 399.
 • Biblioteka Jagiellońska, dypl 453.
 • Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, dok perg nr 13;
 • Wyczawski H.E., Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. Część I dokumenty, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, III(1961), nr 13, s. 44.
 • Dąbrowska E., Paszport do niebios – rozważania o mentalności ludzi średniowiecza, [w:] E. Dąbrowska, Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, Warszawa 2008, s. 179-182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d7d65ec-eb4b-4217-98ec-818d7fa36516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.