PL EN


2017 | 2(44) | 435-443
Article title

European Union funds as a tool for creating new functions of rural areas, as illustrated by the example of RDP

Authors
Content
Title variants
PL
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument kreowania nowych funkcji obszarów wiejskich – na przykładzie PROW
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The processes occurring in Polish rural areas undeniably reflect the evolution of the concept of their functioning. However, their performance of modern functions depends on the solid support of the activities undertaken both on the local and the regional level. The aim of this study is to analyze and evaluate the opportunities for subsidizing Polish rural areas’ activities other than agricultural production, as well the scale of the funds earmarked for these aims. Two EU programmes were analysed: The Rural Development Programme 2007–2013 and The Rural Development Programme 2014–2020. The comparative analysis of the programmes was conducted from the perspective of macroeconomics i.e. on a national scale. The subsequent programming periods indicate the limited extent of the changes occurring in the structure of the ways in which subsidies are used. What seems to be clear is the lack of a modern view on the functioning of rural areas and the directions for their development. The evaluated programme is dedicated to rural areas, but it focuses mainly on agriculture, whereas The Rural Development Programme does not include the problem of public goods and the benefits related to them.
PL
Procesy zachodzące na polskiej wsi są niewątpliwie przejawem ewolucji koncepcji funkcjonowania tych obszarów, jednak wypełnianie przez nie nowoczesnych funkcji zależy od solidnego wsparcia działań na szczeblu lokalnym i regionalnym. Celem opracowania jest analiza i ocena możliwości dofinansowania działań w ramach realizacji przez polską wieś funkcji innych niż produkcja rolna oraz skali środków przeznaczanych na te zadania. Przedmiotem analizy są dwa programy unijne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Analiza porównawcza programów została przeprowadzona w ujęciu makroekonomicznym, tj. w skali kraju. Kolejne okresy programowania pokazują, jak niewielkie są zmiany w strukturze wydatkowania środków. Wyraźny wydaje się brak nowoczesnego spojrzenia na funkcjonowanie i kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Poddany ocenie program dedykowany jest obszarom wiejskim, ale koncentruje się przede wszystkim na rolnictwie. Tymczasem pominięty jest w PROW na przykład problem dóbr publicznych i związanych z nimi korzyści.
Contributors
author
References
 • Czarnecki, A., Kłodziński, M., Stanny, M. (2015). Przestrzenny wymiar wielofunkcyjności wsi. Typologia gmin według form użytkowania ziemi. W: Ł. Hardt i D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi (s. 305-318). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • FAPA (2009). Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Wersja robocza. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Pobrane 10 października 2016 z: http://fapa.com.pl/gfx/saepr/Koncepcja_dobr_publicznych.pdf.
 • GUS (2015). Leśnictwo 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Kłodziński, M. (2008). Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. W: M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian (s. 15-24). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kutkowska, B., Berbeka, T. (2014). Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 2, 55-69.
 • MRiRW 2008. Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa Planu w MLN (2008). Pobrane 6 maja 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2004-2006/Dokumenty-PROW.
 • Niedzielski, E. (2015). Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2, 84-93.
 • PROW 2007-2013 (2016). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa: MRiRW.
 • PROW 2014-2020a (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: MRiRW.
 • PROW 2014-2020b (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Broszura informacyjna. Warszawa: MRiRW.
 • Roszkowska-Mądra, B. (2010). Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. (s. 155-161). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Samuelson, P. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, Vol. 36, No 4, pp. 387-389.
 • Szafraniec, K. (2015). Rolnicy a pozostali mieszkańcy wsi i miast. Analiza zmian sytuacji życiowej, postaw i orientacji politycznych po 1989 roku. Wieś i rolnictwo 2(167), 63-82.
 • Wilkin, J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Kłodziński, M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020 (s. 9-20). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wilkin, J., Budzich-Szukała, U., Saloni, J. (2005). Wizja rozwoju polskiej wsi – elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy. W: J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju (s. 15-24). Warszawa: Fundusz Współpracy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d7d8cfd-2f30-4e1d-afb2-951184059ce3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.