PL EN


Journal
2015 | 1(8) | 307-327
Article title

Ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej. Próba alternatywnego wyjaśnienia

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Critical Sociology: Limits of Developement. Attempting an Alternative Explanation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
"Do zrozumienia stanu socjologii krytycznej konieczna jest rekonstrukcja pola socjologicznego, w którym jest ona wytwarzana, oraz jej relacji z socjologią akademicką, praktyczną i publiczną. W artykule przedstawiona jest alternatywna wobec zaproponowanej przez T. Warczoka i T. Zaryckiego rekonstrukcja pola socjologicznego w Polsce, a ich wystąpienie interpretowane jest jako działanie strategicznych aktorów. Ograniczenia socjologii krytycznej upatrywane są w słabościach socjologii akademickiej, która – często korzystając z gatunku eseju – wiedzę o polskim społeczeństwie przedstawia w sposób silnie udramatyzowany."
EN
"In order to understand how matters currently stand in critical sociology, the field of sociology, in which this critical discourse is produced, as well as its relations to professional, policy and public sociologies should be reconstructed. This article presents an alternative perspective to the one proposed by T. Warczok and T. Zarycki’s reconstruction of the field of sociology in Poland, their paper being interpreted as an action by strategic actors. This paper traces the limitations of critical sociology to the weaknesses of professional sociology, which often uses an essayistic genre and presents the knowledge on Polish society in a highly dramatized manner."
Journal
Year
Issue
Pages
307-327
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
References
 • Ashmore M. 1989. The Reflexive Thesis. Wrighting Sociolog y of Scientific Knowledge, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Bukraba-Rylska I. 2004. Socjolog czasu transformacji – portret z oddali, [w:] Zmiana cz y stagnacja, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 153–174.
 • Burawoy M. 2009. O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, tłum. A. Dziuban, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków, s. 525–561.
 • Fligstein N., McAdam D. 2012. A Theory of Fields, Oxford University Press, New York.
 • Frieske K.W. 1990. Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kraśko N. 1996. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kraśko N. 2010. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970–2000, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kwiek M. 2014. Structural changes in the Polish higher education system (1990–2010). A synthetic view, „European Journal of Higher Education”, vol. 4, no. 3, s. 266–280.
 • Marody M., red. 1991. Co nam zostało z tych lat? Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Aneks, Londyn.
 • Meyer J.W., Bromley P. 2013. The worldwide expansion of “organization”, „Sociological Theory”, vol. 31, issue 4, s. 366–389.
 • Pawlak M. 2012. Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 38, z. 2, s. 163–185.
 • Pawlak M. 2015. From Sociological Vacuum to Horror Vacui. How Stefan Nowak’s Thesis is Used in Analyses of Polish Society, „Polish Sociological Review”, nr 1(189), s. 5–27.
 • Podgórecki A. 1966. Pięć funkcji socjologii, „Studia Socjologiczne”, nr 3(22), s. 221–243.
 • Podgórecki A. 1995. Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 • Sułek A. 1987. Przeciwko socjologii „oralnej”, [w:] VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Materiały, red. E. Wnuk-Lipiński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 199–204.
 • Sztompka P. 1993. Civilizational Incompetence. The Trap of Post-Communist Societies, „Zeitschrift für Soziologie”, Jg. 22, H. 2, s. 85–95.
 • Wallerstein I. 1974. The Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York.
 • Warczok T., Zarycki T. 2014a. (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność. Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych, „Stan Rzeczy”, nr 6, s. 129–158.
 • Warczok T., Zarycki T. 2014b. Bourdieu recontextualized. Redefinitions of western critical thought in the periphery, „Current Sociology”, nr 62(3), s. 334–351.
 • Wroczyński T. 1986. Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5–6, s. 101–113.
 • Wooten M., Hoffman A.J. 2008. Organizational Fields. Past, Present and Future, [w:] The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, red. R. Greenwood i in., SAGE Publications, Los Angeles, s. 130–147.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d826a45-8ac8-4d88-bca8-38bd1330eee6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.