PL EN


2019 | 10 | 3 | 217-223
Article title

Výskum záujmu žiakov základných škol o techniku a štúdium techniky

Content
Title variants
EN
Research of the Interest of Pupils of Primary School on Technical and Study Technology
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Štúdia prezentuje vybrané, celkové výsledky empirického výskumu, ktorého cieľom bolo na Slovensku a v Česku skúmať stav a príčiny veľmi nízkej miery záujmu žiakov základných škôl o vedu, techniku a technické vzdelávanie. Vysoká miera nezáujmu žiakov o štúdium techniky je závažným spoločenským problémom, ktorý má negatívny dopad prejavujúci sa v nedostatku kvalifikovaných odborníkov na trhu práce.
EN
The study presents selected, overall results of empirical research, the aim of which was to investigate in Slovakia and the Czech Republic the causes and causes of very low interest of primary school pupils in science, technology and technical education. The high level of pupils' disinterest in studying technology is a serious social problem that has a negative impact on the lack of skilled labor market professionals.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
217-223
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
  • ORCID: 0000-0000-0000-0000, professor, University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of physics, mathematics and techniques, the Slovak republic
  • ORCID: 0000-0000-0000-0000, PhD., University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of physics, mathematics and techniques, the Slovak republic
References
  • Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (2007). Bratislava. Dostupné z: http://www.asfeu.sk/uploads/media/Dlhodoby_zamer_SVTP_do_roku_2015.pdf (2019-06-14).
  • Modernizačný dlh v oblasti oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl (2019). Bratislava. Dostupné z: https://www.minedu.sk/ modernizacny-dlh-v- -oblasti-priestoroveho-a-materialno-technickeho-zabezpecenia-zakladnych-a-strednych-skol/ (12.05.2019).
  • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (2019). Bratislava. MŠ VVaŠ SR. Dostupné z: https://www.minedu.sk/narodne-centrum-pre-popularizaciu-vedy-a-techniky-v-spolocnosti/ (10.06.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d9be699-6f17-42ca-bd63-0f5a4b8f0e13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.