PL EN


2019 | 9 | 205-222
Article title

Wymagania dotyczące nauczania studentów prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Requirements for teaching law students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel badań: Artykuł ma na celu opisanie zewnętrznych i wewnętrznych warunków nauczania w odniesieniu do studentów prawa, akcentując, że na wymogi te wpływa dodatkowy warunek dotyczący specyfiki przedmiotu. Wymogi te zostały odniesione do odpowiednich metod nauczania. Metodologia: W artykule przyjęto metodę dogmatycznoprawną co do opisanych aktów prawnych oraz obserwowano kilka grup studentów prawa i studiowano literaturę pedagogiczną, a także wykonano analizę badania jakościowego czynników, budujących wysokie standardy nauczania z perspektywy studentów prawa. Wyniki: Do zewnętrznych warunków nauczania niepochodzących od studentów należą warunki wynikające ze specyfiki przedmiotu, z aktów prawnych dotyczących nauczania w ogólności i nauczania studentów prawa, ustanowione przez władze państwowe i władze wewnętrzne uczelni, a także polecenia przełożonych oraz reguły moralne. Do zewnętrznych warunków nauczania pochodzących od studentów natomiast należą wiedza, warunki psychiczne, w postaci nastawienia do przedmiotu i do nauczyciela, potrzeby wolności, bycia prowadzonym i akceptacji oraz motywacji, stresu, agresji, postaw osobowościowych a także chorób psychicznych, warunki fizyczne dotyczące możliwości pamięciowych, związanych z koncentracją, myśleniem, notowaniem, ze sposobem uczenia indywidualnego; warunki społeczne, rodzinne, zawodowe i kulturowe studentów. Wewnętrzne warunki zależą od samego nauczyciela i są lustrzanym odbiciem warunków zewnętrznych pochodzących od studentów. Wnioski: Uświadomienie warunków dotyczących nauczania studentów prawa wraz z odniesieniem do odpowiednich metod nauczania jest krokiem w kierunku idealnego nauczania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli. Ponadto wszystkie te wymagania dotyczące nauczania wpływają na proces oceniania.
EN
Aim of the research: The aim of the article was to describe the external and internal learning conditions in relation to law students, stressing that these requirements are influenced by an additional condition concerning the specificity of the subject. These requirements have been referred to the appropriate teaching methods. Methodology: The paper adopts a dogmatic legal method for the legal acts described, and several groups of law students were observed and pedagogical literature studied, and a qualitative research of the factors which build high standards of teaching from the law student’s perspective were analyzed. Results: The external requirements of teaching not originating from students include conditions resulting from the specificity of the subject, from legal acts concerning teaching in general and the teaching of law students, established by state authorities and internal authorities of the university, as well as orders of superiors and moral rules. The external conditions of teaching from students include knowledge, psychological conditions, attitude towards the subject and the teacher, the need for freedom and conduct and acceptance, motivation, stress, aggression, personality attitudes and mental illness, physical conditions: memory opportunities, opportunities associated with concentration, thinking, quoting, with the way of individual learning, social conditions, family conditions, job conditions and cultural conditions of students. Internal requirements depend on the teacher and are a mirror image of external conditions from students. Conclusions: recognition of the requirements for teaching law students with reference to appropriate teaching methods is a step towards perfect teaching and counteracting teachers' professional burn-out. In addition, all these teaching requirements affect the assessment process.
Year
Issue
9
Pages
205-222
Physical description
Contributors
 • Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław , maria.gornicka@uwr.edu.pl
References
 • de Bono, E. (1995). Naucz swoje dziecko myśleć. Warszawa: Świat Ksiązki.
 • Dembińska, E. (2017). Epizody ryzykownych zachowań u studentów – wskazówki praktyczne. Pobrano z lokalizacji http://www.konstelacjalwa.pl.
 • Dunaj, B. (Red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo WILGA.
 • Eshelman, E. R. (2007). Jak zwalczyć stres i osiągnąć pełen relaks? Trening. Wydanie V. Warszawa: Sensus.
 • Garlicki, L. (2002). W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie. (strony 147-149).Warszawa: LIBER.
 • Henderson, J. (2005). Pamięć i zapomianie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnicywo Psychologiczne.
 • Kukla, D., Duda, W. i Czerw-Bajer, M. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa: Difin.
 • Kwieciński, Z. i Śliwerski, B. (Red.). (2010). Pedagogika 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Machaj, Ł. (2018). Ustne podsumowanie spotkania z dnia 13 grudnia 2018 r. (notatki własne).
 • Majchrzak, I. (2011, 287, strony 137-146). Wypalenie zawodowe u nauczycieli akademickich. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis (FPUTS),.
 • Merecz, D. (2005). Jak zwiększyć swój potencjał, by lepiej radzić sobie ze stresem. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera.
 • Nalaskowski, S. (1999). Metody nauczania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Osiatyński, W. (2002). Czy każdy prawnik musi być uczonym? W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 67-72). Warszawa: LIBER.
 • Perrott, E. (1995). Efektywne nauczanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Philipe, M. (2003). Moralne wybory nauczycieli. Etyka i pedagogika. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Pichlak, M. (2012). Wprowadzenie. W: M. Pichlak, Profesjonalna kultura prawnicza (strony 7-16). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Pużyński, S. (2007). Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych. Pobrano z lokalizacji http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2007/Puzynski%20s299_Psychiatria%20Polska%203_2007.pdf.
 • Rogers, B. (2014). Jak radzić sobie ze stresem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 2218).
 • Safjan, M. (2002). W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 151-155). Warszawa: LIBER.
 • Stelmachowski, A. (2002). Paradygmaty wiedzy prawniczej. W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 157-158). Warszawa: LIBER.
 • Strelau, J. i Doliński D. (2010). Psychologia akademicka. Podręcznik Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.
 • Teml, H. (1997). Relaks w nauczaniu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tylewska-Nowak, B. i Dykcik, W. (2013). Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Uchwała nr 136/XI/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie strategii rozwoju Wydziału Prawa, Administarcji i Ekonomii na lata 2015-2020. Pobrano z lokalizacji: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Uchwa%C5%82a%20XI_136_strategia_WPAE.pdf.
 • Uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Pobrano z lokalizacji: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-studi%C3%B3w-na-Uniwersytecie-Wroc%C5%82awskim.pdf.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn, zm.)
 • Wróblewska, W. (2012, 1(43)). Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. E-mentor. Pobrano z lokalizacji: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/897.
 • Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Pobrano z lokalizacji: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Zarz%C4%85dzenie_18_Dziekana_WPAE.pdf.
 • Zarządzenie nr 42/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia. Pobrano z lokalizacji: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Zarz%C4%85dzenie_42%281%29.pdf.
 • Zieliński, A. (2002). W A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 159-165). Warszawa: LIBER.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d9c0a06-21cc-4e9d-ba70-45530a018fb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.