Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 | 17-38

Article title

Edukacja ubezpieczeniowa młodzieży ponadgimnazjalnej w systemie szkolnym i poza nim

Content

Title variants

EN
Insurance educati on of post-secondary students in Polish school system and beyond

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozważania na temat edukacji ubezpieczeniowej w Polsce na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej należy rozpocząć od określenia elementów i cech dobrej edukacji. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż rozległość pojęć związanych z edukacją i czynników na nią wpływających jest tak duża, że zaistnienie ich wszystkich w jednym czasie jest właściwie niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że nie należy dążyć do ideału. Polski system oświaty ma wiele cech dobrej edukacji, choć nie jest wolny od zaniedbań i błędów. Tematem tego opracowania jest miejsce edukacji ubezpieczeniowej wśród treści nauczania wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Autorka wskazała oczekiwane efekty w procesie kształcenia, które obejmują wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Opisała również, w jaki sposób w edukację młodzieży w zakresie ubezpieczeń włączają się różne instytucje publiczne i prywatne. Autorka omówiła przykłady takich przedsięwzięć, ich formy, cele oraz zakres.
EN
Beginning reflection on insurance education in Poland at post-secondary school we have to specify the elements and characteristics of good education. This is not an easy task because the extent of concepts related to education and factors aff ecting it is so large that the existence of all of them at one time is almost impossible. This does not mean that we should not strive towards the ideal. Polish education system has many features of good education, however it is not free from negligence and errors. The issue raised in this paper is the place of insurance education among content indicated to be implemented by teachers in the curriculum of comprehensive and vocational education. The author has analyzed the definition of education policy and pointed out the expected results in the process of education including knowledge, skills and attitude of learners. She also described, how the public and private institutions are involved in the insurance education. In this article there are examples of such projects, their forms, objectives and scope.

Year

Issue

Pages

17-38

Physical description

Dates

published
2017-08-10

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Chmielecka E., Społeczeństwo mądrości [w:] Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź 2008, s. 9–27.
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2014.
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015.
 • Dymek-Balcerek K., Podstawowe środowisko wychowawcze [w:] Pedagogika (wybrane zagadnienia), red. K. Dymek-Balcerek, Radom 1996
 • Delors J. et al., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, tłum. W. Rabczuk, Warszawa 1998.
 • Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, red. W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka, Wrocław 2008.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
 • Faure E., Uczyć się, aby być. Raport Międzynarodowej Komisji do spraw Rozwoju Edukacji UNESCO, Warszawa 1997.
 • Frankowski R., Ogólna charakterystyka pedagogiki współczesnej [w:] Pedagogika, red. K. Dymek-Balcerek, Radom 1996.
 • Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Gdańsk 2003.
 • Jedynak P., Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Kraków 2001.
 • Kawiński M., Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Warszawa 2011.
 • Karmańska A., Michalski T., Śliwiński A., Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Warszawa 2004.
 • Kędzierska J. [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Warszawa 2002.
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2002.
 • Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
 • Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.
 • Morbitzer J., O konieczności i kierunkach zmian polskiej edukacji – zarys problematyki [w:] Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2013.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.
 • Rachuba K., Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004.
 • Ronka-Chmielowiec W., Istota i znaczenie ryzyka w ubezpieczeniach [w:] Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wrocław 2000.
 • System ubezpieczeń społecznych, red. W. Sułkowska, Kraków 2014.
 • Sułkowska W., Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, red. T. Nawrocka-Szczerbik, Kraków 2013, s. 7–23.
 • Szołtysek A.E., Filozofi a edukacji. Kształtowanie umysłu, Kraków 2013.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Warszawa 2005.
 • Szumlicz T., Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym. Podejście ekonomiczno-społeczne [w:] Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, red. M. Serwach, Warszawa 2015.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie w polityce społecznej, Warszawa 2015.
 • Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Warszawa 2001.
 • Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Monkiewicz, J. Handschke, Warszawa 2010.
 • Wołoszyn S., Oświata i wychowanie w XX wieku [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004.
 • Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Kraków 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5da09df4-2b83-402a-9f25-0c7ea9661b86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.