PL EN


2015 | 16 | 4 | 171-180
Article title

PRZESTRZENNA METODA PRZESUNIĘĆ UDZIAŁÓW W OCENIE ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W POLSCE

Content
Title variants
EN
SPATIAL SHIFT-SHARE METHOD IN DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przestrzenna metoda przesunięć udziałów stanowi alternatywę klasycznej analizy shift-share, w której nie jest uwzględnione geograficzne położenie rozważanych regionów. Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy też kierunki zmian, uzależnione są bowiem od przestrzennych interakcji zachodzących pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share został wprowadzony do badań przez Nazarę i Hewingsa. Model ten przedstawia przestrzennie zmodyfikowane stopy wzrostu (tempa zmian) poszczególnych wariantów zjawiska przez uwzględnienie temp wzrostu zjawiska w obszarach sąsiadujących. Celem artykułu jest analiza zmian struktury produkcji rolnej w województwach Polski w latach 2004-2014, według rodzajów produktów rolnych z zastosowaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów. W opracowaniu dokonano oceny tempa wzrostu wielkości zjawiska. Ponadto, zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych, sektorowych oraz regionalnych (lokalnych, przestrzennych) w wielkości efektu globalnego (produkcji rolnej w Polsce ogółem) w przekroju województw. Dodatkowo włączono do badania aspekty przestrzenne (zależności międzyregionalne) w postaci macierzy wag przestrzennych, która umożliwiła włączenie do badania aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi.
EN
"This paper will present the spatial shift-share method as an alternative to classical shift-share analysis. In which it is not taken into account the geographical location of the regions concerned. Many of the economic phenomena, their growth or trends, are dependent on the spatial interactions between neighbouring regions. The problem of spatial relationships solves the spatial weights matrix. Spatial shift-share analysis was introduced to the study of Nazaré and Hewings. This model represents a spatially modified growth rate (rate of change) of individual variants of the phenomenon by taking into account growth rates in phenomena in the neighbouring areas. The aim of this article is to analyse changes in the structure of agricultural production in the Polish provinces in the years 2004-2014, by type of agricultural products using spatial shift-share method. The study assesses the growth of the size of the phenomenon. Furthermore, the identified and estimated the share of structural, sectoral and regional in global effect size (in total agricultural production in Poland) in the regional breakdown. Additionally, the spatial weights matrix was included to this study, which allowed the inclusion in the aspects relating to the overlapping relationships subregional."
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
171-180
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Antczak E. (2014) Analiza zanieczyszczenia powietrz w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, Ekonomia i Środowisko, 2(49), str. 191-209.
 • Cliff A. D., Ord J. K. (1981) Spatial processes, Models & Applications, Pion, London.
 • Dudek A., Tłuczak A. (2008) Potencjał ekonomiczno-przyrodniczy województw i jego wpływ na produktywność i efektywność produkcji rolniczej w Polsce [w:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian” pod red. S. Sokołowskiej i A. Bisagi, Uniwersytet Opolski.
 • Dunn E. S. (1960) A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, Vol. 6, pp. 98-112.
 • Suchecki B. (red.) (2010) Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, C. H. Beck, Warszawa.
 • Evans, G. K. (2008) Spatial Shift-Share Analysis of the Leisure and Hospitality Sector on the Gulf Coast following Hurricane Katrina, Annual Meeting, February 2-6, Dallas, Texas.
 • Grzybowska B. (2013) Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Tom 100, zeszyt 2, str. 53-64.
 • Houston D. B. (1967) The Shift and Share Anlysis of region al growth: a critique, Southern Economic Journal, Vol. 33, No. 4, pp. 577-581.
 • Kopiński J. (2014) Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, str. 116-128.
 • Marquez M. A., Ramajo J. (2007) Shift-share Analysis: Global and local spatial dimensions, Unversity of Extramadura.
 • Mayor M., Lopez A. J. (2008) Spatial shift-share analysis versus spatial filtering: an application to Spanish employment data, Empirical Economics, Vol. 34, is. 1, pp. 123-142.
 • Metodyka szacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (2008) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Nazara S., Hewings G. J. D. (2004) Spatial structure and taxonomy of decomposition in shift-share analysis, Growth & Change, 35(4), 476-490.
 • Perloff H. S., Dunn E. S., Lampard E. E., Muth R. F. (1960) Regions, resources and economic growth, Johns Hopkins Press, Baltimore.
 • Polko D. (2013) Analiza przestrzenna zmian struktury na rynku pracy absolwentów, Logistyka, 4/2013, str. 452-466.
 • Rozpędowska-Matrasek D. (2010) Badania empiryczne wzrostu ekonomicznego regionów, http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/ konfdydak175-192.pdf (30.06.2015).
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B. (2011) Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., WSZiA w Opolu, str. 105-119.
 • Szewczyk M., Zygmunt A. (2011 a) Prospects of food products manufacture sector in Opolskie region [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, pp. 135-156.
 • Szewczyk M., Zygmunt A. (2011 b) Opolskie Voivodship: perspectives of the mining and quarrying sector [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, pp. 199-218.
 • Szewczyk M., Łobos K. (2011) A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises from Opolskie and Dolnosląskie Voivodships [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, pp. 109-134.
 • Tłuczak A. (2014) Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w krajach unii europejskiej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Tom XV/4, str. 218 – 228.
 • Tobler W. (1970) A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography, 46(2), pp. 234-240.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J., & Twaróg, S. (2013) Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, UE Katowice, Katowice, str. 84-98.
 • Zaccomer G. P. (2006) Shift-share analysis with spatial structure: an application to Italian industrial districts, Transition Studies Review, 13(1), 213-227.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dabee36-faa6-443e-9e6b-eca287efda34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.