PL EN


2020 | vol. 64, nr 12 | 17-30
Article title

Real earnings management in companies punished by the UKNF for irregularities regarding IAS/IFRS principles

Content
Title variants
PL
Realne zarządzanie zyskiem w spółkach ukaranych przez KNF za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of the paper is to assess the scope the real earnings management (REM) practices in 20 industrial public companies punished by the Polish Financial Supervision Authority (UKNF) for irregularities regarding compliance with IAS/IFSR. Such a group of violations includes a wide spectrum of irregularities related to: measuring impairment of assets, deviations from accounting standards regarding financial instruments, inadequate fair value measurement, lack of appropriate disclosures, delaying inside information, etc. The empirical research focuses on finding an answer to the question whether the level of REM practices (computed by the Roychowdhury models) in the preceding or following periods differs in a statistically significant manner from the REM activities calculated for the period in which the irregularities were detected. On the other hand, the second approach seeks to examine the relationships between REM and accrual-based earnings management (AEM) practices used to intentionally create financial results in industrial public companies in the tested sample. The conducted research, due to its uniqueness from the perspective of the Polish capital market, seems to be important from the point of view of searching for precise tools to assess the quality of financial statements of public companies.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest ocena praktyk realnego zarządzania wynikiem finansowym w 20 przemysłowych spółkach publicznych ukaranych przez Komisję Nadzoru Finansowego za nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wytycznych MSR/IFSR. Do wspomnianej grupy naruszeń należy szerokie spektrum nieprawidłowości związanych m.in. z: wyceną wartości aktywów, odstępstwami od standardów rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych, nieodpowiednią wyceną wartości godziwej, brakiem odpowiednich ujawnień, opóźnianiem informacji poufnych itp. Badania empiryczne koncentrują się na statystycznej ocenie wartości wskaźników REM (wyodrębnianych za pomocą modeli Roychowdhury) oraz na relacjach zachodzących między strategiami rzeczowego i księgowego kształtowania wyniku finansowego w badanych przedsiębiorstwach. Zrealizowane badania, ze względu na swoją unikatowość z perspektywy polskiego rynku kapitałowego, wydają się istotne z perspektywy poszukiwania coraz precyzyjniejszych narzędzi umożliwiających ocenę cech jakościowych sprawozdań finansowych spółek publicznych.
Contributors
References
 • Achleitner, A. K., Günther, N., Kaserer, C., & Siciliano, G. (2014). Real earnings management and accrual-based earnings management in family firms. European Accounting Review, 23, 431-461.
 • Bareja, K., & Giedroyć, M. (2016). Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle pozytywnej teorii rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87(143), 9-18.
 • Bartov, E. (1993). The timing of asset sales and earnings manipulation. The Accounting Review, 68(4), 840-855.
 • Belal, A. (2018). Real earnings management: A review of literature and future research. Asian Journal of Finance & Accounting, 10(1), 440-456.
 • Białek-Jaworska, A., & Dec, K. (2019). Pożyczki od jednostek powiązanych a wygładzanie zysków przez polskie przedsiębiorstwa prywatne. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 102(158), 90-100.
 • Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2-19.
 • Comporek, M. (2019). Urealniony wymiar oceny zarządzania zyskiem w przemysłowych spółkach giełdowych. Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XX, zeszyt (1), cz. 1, 139-155.
 • Comporek, M. (2020). Zarządzanie zyskiem w przemysłowych spółkach publicznych ukaranych przez
 • Komisję Nadzoru Finansowego za nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wytycznych MSR/ MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1(985), 65-84.
 • Ewert R., & Wagenhofer, A. (2005). Economics effect of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review, 80(4), 1101-1124.
 • Ferentinou, A. C., & Anagnostopoulou, S. C. (2016). Accrual-based and real earnings management before and after IFRS adoption. Journal of Applied Accounting Research, 17(1), 2-23.
 • Hendryk, M., & Hońko, S. (2017a). Przegląd kar nałożonych przez komisję nadzoru finansowego na spółki giełdowe za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 333, 90-104.
 • Hendryk, M., & Hońko, S. (2017b). Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(88), 49-65.
 • Hölmstrom, B. (1979). Moral hazard and observability. Bell Journal of Economics, 10, 74-91.
 • Hribar, P., Jenkins, N., & Johnson, W. (2006). Stock repurchases as an earnings management device. Journal of Accounting and Economics, 41(1-2), 3-27.
 • Huang, X., & Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings management. Advances in Accounting, 39, 91-104.
 • Jackson, S., & Wilcox, W. (2000). Do managers grant sales price reductions to avoid losses and declines in earnings and sales? Quarterly Journal of Business and Economics, 39(4), 3-20.
 • Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193-228.
 • Kurek, B., & Górowski, I. (2019). Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 102(158), 111-129.
 • Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. The Academy of Management Review, 22(4), 853-886.
 • Pincus, M., & Rajgoral, S. (2002). The Iinteraction between Aaccrual Mmanagement and Hhedging: Evidence from Ooil and Ggas Ffirms. The Accounting Review, 77(1), 127-160.
 • Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse.
 • Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42, 335-370.
 • Sellami, M. (2015). Incentives and Cconstraints of Rreal Eearnings Mmanagement: The literature review. International Journal of Finance and Accounting, 4(4), 206-213.
 • Srivastava, A. (2019). Improving the measures of real earnings management. Review of Accounting Studies, 24, 1277-1316.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)
 • Vladu, A. (2015). Managerial preferences between accrual-based versus real earnings management. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 8(2), 409-417.
 • Zang, A. Y. (2011). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(2), 675-703.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dbb13cd-05b0-4ebd-a5b1-8471d30f70d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.