PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 383-395
Article title

Kluczowe determinanty wyboru i zakupu mięsa oraz produktów przetwórstwa mięsnego w opinii konsumentów polskich i austriackich

Authors
Content
Title variants
EN
Key Determinants for the Selection and Purchase of Meat and Meat Products in the Opinion of Polish and Austrian Consumers
RU
Основные детерминанты выбора и покупки мяса и продуктов мясопереработки по мнению польских и австрийских потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Głównym celem badania była identyfikacja podstawowych czynników wpływających na wybory konsumentów w trakcie dokonywania zakupów mięsa i produktów mięsnych. Badanie zrealizowano w Polsce i w Austrii. Jego wyniki nie są reprezentatywne. Udowodniono, że wśród polskich konsumentów najistotniejszymi czynnikami zakupu mięsa i produktów mięsnych są jakość oraz cena. Wśród austriackich konsumentów głównymi kryteriami są jakość oraz miejsce pochodzenia. Konsumenci polscy i austriaccy mają ponadto różne preferencje w zakresie miejsca dokonywania zakupu mięsa i produktów mięsnych.
EN
The main objective of the research was to find the key factors influencing the choice of consumers during meat and meat products purchases. The research was conducted in Poland and Austria. Its results are not representative. It has been proven that among Polish consumers the most important factors in purchases of meat and meat products are quality and price. Among Austrian consumers, the main criteria are quality and place of origin. Polish and Austrian consumers have also different preferences as regards the places of purchases of meat and meat products.
RU
Основной целью изучения было выявление основных факторов, влияющих на выборы потребителей по ходу совершения покупок мяса и мясопродуктов. Изучение провели в Польше и в Австрии. Его результаты непредставительны. Доказали, что среди польских потребителей самыми существенными факто- рами покупки мяса и мясопродуктов считают качество и цену. Для австрийских потребителей основными критериями являются качество и место происхождения. Кроме того, у польских и австрийских потребителей неодинаковые предпочтения в отношении места осуществления покупки мяса и мясопродуктов.
Year
Pages
383-395
Physical description
Contributors
References
 • Cyrek P., Grzybek M., Makarski S. (2016), Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dziadkowiec J. (2014), Preferencje konsumentów usług gastronomicznych, „Pragmata Tes Oikonomias, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. VIII.
 • Gazdecki M., (2011), Sektor usług żywieniowych jako element systemu dystrybucji produktów żywnościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Zeszyt 177.
 • Gazdecki M., Goryńska-Goldmann E. (2013), Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 10, Vol. 59.
 • Gutkowska K., Jankowski P., Sajdakowska M., Zakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2014), Kryteria różnicujące zachowania konsumentów wobec produktów żywnościowych na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 96, Vol. 5.
 • Hubel R., Laessle R. G., Lehrke S., Jass J. (2006), Laboratory measurement of cumulative food intake in humans: Results on reliability, “Appetite”, Vol. 46.
 • Jabłońska-Porzuczek L., Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2014), The selected elements allotting competitiveness of fruit and vegetables processing enterprises, “Inmtercathedra”, No. 30, Vol. 2.
 • Knecht D., Środoń S. (2013), Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 1, Vol. 27.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywnością w Polsce, wyd. II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kossakowska J. (2013), Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990-2012), „Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego”, nr 2.
 • Kwasek M. (2010), Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, nr 180.
 • Kwasek M. (2013), Tendencje w spożyciu mięsa na świecie, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 6.
 • Mieczkowski M. (2013), Krajowa konsumpcja mięsa drobiowego w latach 2004-2012, „Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego”, nr 2.
 • Mikinovic S. (2009), Future of Meat Consumption, AMA Marketing Strategies, AMA Agramarkt Austria.
 • Nowak M., Trziszka, T. (2010), Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 17(1).
 • Obidzińska E. (2008), Mglista przyszłość branży mięsnej, „Fresh&Cool Market”, nr 10/08.
 • Piekut M. (2006), Spożycie mięsa i przetworów mięsnych w polskich gospodarstwach domowych, „Gospodarka Mięsna”, nr 1.
 • Połom A., Baryłko-Pikielna N. (2004), Analiza czynników decydujących o preferencjach polskich konsumentów mięsa wieprzowego, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 40, Vol. 3.
 • Skibniewska K.A., Radzymińska M., Jaworska M.M., Babicz-Zielińska E. (2009), Badania zwyczajów żywieniowych studentów polskich i belgijskich, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 4(65).
 • Stoličná R. (2011), Tworzenie się kultury kulinarnej Europejczyków, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, nr 11.
 • Szymańska A.I. (2012), Preferencje konsumenckie i ich determinanty, „Zeszyty Naukowe WSEI”, nr 8.
 • Świątkowska M. (2014), Polskie mięso - wartościowe i bezpieczne dla konsumentów, „Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego”, nr 2.
 • Świetlik K. (2013), Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(345).
 • Wasilewski B., Gornowicz M. (2007), Tendencje w spożyciu mięsa w Polsce, Unii i USA w latach 1991-2004, „Przemysł Spożywczy”, nr 61.
 • Wiza R., Grauer P. (2014), Rynek słodyczy w Polsce, Polbisco, Edycja 2014, KPMG, Warszawa.
 • Woroniecka-Leciejewicz I., Terwińska M. (2008), Preferencje konsumpcyjne a struktura wydatków gospodarstw domowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Współczesne Problemy Zarządzania”, nr 1.
 • Zielińska J. (2007), Spożycie mięsa w Polsce przed i po akcesji z UE, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 9(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dc0369b-d490-49d1-bf2d-724dd99846c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.