PL EN


2013 | 10 | 267-284
Article title

Pierestrojka i tragiczne wydarzenia w Sumgaicie

Content
Title variants
EN
Perestroika and tragical events in Sumgait
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
When Mikhail Gorbachev became general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in March 1985, started a new course of social and political transformations. His double the „perestroika” („reconstruction”) and „glasnost” („openness”) introduced profound changes in the economy, domestic politics and international relations. Perestroika has led the growth of social activity criticism of the Communist Party. She awoke the national consciousness of the enslaved peoples of the Soviet Union, who wanted to stand out for independence. It also woke feuds between Armenians and Azerbaijanis, and led to the bloody massacres of Armenians living in Azerbaijan. This article has been shown elements of transformation as a result, wake historical memory and national identity of Armenians, who can not be reconciled with the inability to recover the lands in Nagorno-Karabakh, that the decision of Stalin were transferred to Azerbaijan. On the wave of nationalist movements caused by perestroika, there were pogroms in Sumgait Armenian population (February 1988), which largely led to the Armenian-Azerbaijani armed conflict in 1988–1994 in Nagorno-Karabakh. To this day, the question of the nationality of the Nagorno-Karabakh is a matter of dispute between Armenia and Azerbaijan, has become frozen and dangerous conflict in the post-Soviet space.
Year
Volume
10
Pages
267-284
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Dialog Kultur Warszawa – Elbląg
References
 • Baranowskij W. G., Szmielow B. A., Transformacja w Polsce i Rosji – różnice i podobieństwa, [w:] Białe plamy – czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918–2008, red. A. D. Rotfeld, A. W. Trokunow, Warszawa 2010.
 • Bartnicki A. R., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok 2007.
 • Ciesielski S., Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003.
 • Co się zdarzyło w Armenii?, z. 1 (wybór z numeru specjalnego „Głasnosti”), Warszawa 1989.
 • Croissant M. P., The Armenia-Azerbaijan Conflict. Causesn and Implications, London 1998.
 • Frelak J., Kwestia uchodźców w konflikcie ormiańsko-azerskim o Karabach Górski, „Obóz” 2004, nr 43.
 • Furier A., Kaukaz w dobie globalizacji, Poznań 2005.
 • Gazda J., Armenia i Azerbejdżan – wokół sporu o Górny Karabach, „Przegląd Powszechny” 1989, nr 7–8, 9.
 • Gębarski B., List do starego tureckiego znajomego, „Kierunki” 1961, nr 47.
 • Kenez P., Odkłamana historia Związku Radzieckiego, Warszawa 2008.
 • Kwiatkiewicz P., Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współ-czesnego państwa, Toruń 2013.
 • Kuzio T., Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie, Warszawa 1989.
 • Marciniak W., Rozgrabione imperium: upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004.
 • Pisowicz A., Znajomość języka i literatury ormiańskiej w Polsce w XIX i XX wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 1999, nr 3–4 (190–191).
 • Smaga J., Rosja w 20 stuleсiu, Kraków 2001.
 • Świętochowski T., Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszawa 1998.
 • The Armenian Genocide, ed. L. Azadian, A. Donoyan, Los Angeles 1987.
 • Waal de Th., Black Garden. Armenia and Azerbaijan through Peace and War, New York – London 2003, s. 23.
 • Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji, Warszawa 2009.
 • Zaszowt K., Relacje Turcji z Kaukazem Południowym i ich znaczenie dla Unii Europejskiej, [w:] Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, red. A. Szymański, Warszawa 2011.
 • Авагян Г., Армения и армяне в мире, Ереван 1993.
 • Айвазян С., История России: Армянский след, Москва 2000.
 • Алексеева Л. М., История инакомыслия в СССР. Новейший период, Москва 2001.
 • Алиев И., Нагорный Карабах: история, факты, события, Баку 1989.
 • Бадалян Г., Погромы в Армении: суждения, домыслы и факты, „Экспресс-Хроника” 1991, №16.
 • Балаян З., Неизжитая трагедия. Десять лет назад мир узнал о жертвах армянских погромов в Баку, „Независимая Газета” № 4 (2066), 13 января 2000 г.
 • Балаян З., Палач и жертва: места определены навечно, „Голос Армении”, 3 марта 2009 г.
 • Баранов Н. Н., Горшков С. В., Крушение социализма. СССР, Россия в эпоху перестройки и постперестройки 1985–2003 годы, Екатеринбург 1994.
 • Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарий, т. 1, ред. Ю.Барсегов, Москва 2008.
 • Безбородов А. Б., Елисеевa Н. В., В. А. Шестаков, Перестройка и крах СССР. 1985– 1993, Санкт-Петербург 2010.
 • Быкова С. Н., Мансуров В. А., Интеллигенция и перестройка, Москва 1991.
 • Буровский, А. Расправа над СССР – предумышленное убийство, Москва 2013.
 • Ваал де Т., Чёрный Огород, Москва 2005.
 • Вдовин А., Подлинная история русских. XX век, Москва 2010.
 • Гарибджанян Г. Б., Геноцид армян перед судом истории, Ереван 1995.
 • Гасанлы Д., Южный Азербайджан: начало холной войны, Баку 2003.
 • Гаспарян М., Тучи не могут долго скрывать солнечный свет, Москва 2010.
 • Гембарски Б., Письмо моему старому турецкому знакомому, „Ной” 1994, № 11.
 • Горбачев М. С., Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира, Москва 1987.
 • Горбачев М. С., Размышления о прошлом и будущем, Москва 1998.
 • Грант Б., Армянский вопрос вчера и сегодня, Ереван 1992.
 • Григорян М., Чардахлу: первый исход. 25 лет спустя, „Голос Армении” 2012, № 134.
 • Дмитриев Ю. А., Свобода манифестаций в СССР, Москва 1991.
 • Звягельская И. Д., Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегу-лированию, Москва 2008.
 • Земстов И., Крах эпохи. Горбачев ... бросок через пропасть, Москва 1999.
 • Жирохов М. А., Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССP, Санкт-Петербург 2012.
 • Имранлы К., Создание армянского государства на Кавказе: истоки и последствия, Москва 2006.
 • Инджикян О. Г., На суд истории, „Известия Академии Наук Армянской ССР. Общественные науки” 1965, № 4.
 • Казинян А., Чардахлу и перестройка, „Голос Армении” 2010, № 131.
 • Карапетян С. А., Арцах, Гардман, Нахиджеван-триединая формула территориальной целостности Восточной Армении: сборник публикаций, Ереван 2008.
 • Козлов В. А., Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.), Новосибирск 1999.
 • Красильников С. А., Этнокультурные взаимодействия в Сибири: государственная политика. 1920-1980-е годы, документы и факты, Новосибирск 2003.
 • Кривопусков В., Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР, Москва 2007.
 • Кучмаева И. К., Культура и перестройка. Нормы, ценности, идеалы, Москва 1990.
 • Мангольд К., Михаил Горбачев – инициатор трансформации России в рыночную экономику, [w:] Вызовы в жизни и деятельности М. С. Горбачева, сост., М. Бергман Москва 2009.
 • Манукян С., Возникновение националистического дискурса и подпольного движения в Армении в начале 1960-х годов, [w:] Е. Герасимова, Южный Кавказ: Территории. История. Люди, Санкт-Петербург 2006.
 • Марутян А. Т., Памятник жертвам геноцида в контексте ритуальной памяти армя-нского народа, „Этнографическое Обозрение” 2008, № 3.
 • Мелик-Шахназаров A., Нагорный Карабах: факты против лжи: информационно-идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва 2009.
 • Мирзоян Г., Арутюнян (Арутинов) Г.А., Советские правители Армении: от Геворга Алиханяна до Сурена Арутюняна, „Ноев Ковчег” 2009, № 3 (138).
 • Музаев Т., Этнический сепаратизм в России, Москва 1999.
 • Мякшев А. П., Данилов В. Н., Власть и национальный вопрос, Саратов 2004.
 • Пихоя Р. Г., Соколов А. К., История современной России: кризис коммунистической власти и рождение Новой России, конец 1970-х–1991 гг., Москва 2008.
 • Подберезкин А. И., Национальная доктрина России (Проблемы и приоритеты), Москва 1994.
 • Попов Г. Х., Перестройка Михаила Горбачева: выход из социализма, Москва 2011.
 • Пыжиков А. В., Хрущевская „оттепель”, Москва 2002.
 • Тарасов Ст., Мифы о карабахском конфликте. Сборник статей, Москва 2012.
 • Хомизури Г. П., Социальные потряснения в судьбах народов (на примере Армении), Москва 1997.
 • Худаверян К. С., Армянский вопрос – энциклопедия, Ереван 1991.
 • Хуршудян Л. А., Микаелян В. А., Симонян Р. Р., Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., [w:] К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении, cост. П. М. Мурадян, Ереван 1991.
 • Чешко В., Распад Советского Союза: этнополитический анализ, Москва 2000.
 • Чубаров Э., Очерки истории крымских татар, Симферополь 2005.
 • Шевякин А. В., Разгром советской державы. От „оттепели” до „перестройки”, Мос-ква 2004.
 • Шеретов С. Г., Новейшая история Казахстана (1985–2002 гг.), Алматы 2003.
 • Шубин А. Б., Парадоксы перестройки: Упущенный шанс СССР, Москва 2005.
 • Шукюров М., Конфликт в Нагорном Карабахе. Сборник статей, Баку 1990.
 • Шумейко В. Ф., Россия: от унитарного к федеральному государству, Москва 2006.
 • Brutyan M., Trudna przeszłość, niejasna teraźniejszość, nieznana przyszłość. 20 lat niepodle-głości Armenii, http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/marina20 (dostęp: 28.02.2013).
 • Jarmulska Z., 85 rocznica wymordowania Ormian przez Turków, http://armenia.republika. pl/genocide/bohdan_gebarski.html (dostęp 16.09.2013).
 • Zambrowski A., Kazachstanu droga do niepodległości, http://www.asme.pl/1105129307, 10749,.shtml (dostęp: 10.09.2013).
 • Беккер А., У прошлого в плену, „Сельская жизнь” 1987, № 294. http://sumgait.info/press/ sgazeta/sgazeta-871224.htm (dostęp: 15.09.2013).
 • Гарибян И., Сумгаит: Четверть века неимоверному кошмару, www.news.am/rus/news/141865 (dostęp: 9.02.2013).
 • Григорян М., Главный обвиняемый – Горбачев (интервью с адвокатом Рубеном Саак-яном), „Голос Армении”, 28 февраля 2008 г., http://karabah.h18.ru/conflict/sumgait-baku/04.html (dostęp: 24.04.2013).
 • Тарасов С., Как Сталин „сдал” Карабах Азербайджану,
 • http://www.regnum.ru/news/1432940.html (dostęp: 19.09.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dc5a90b-930b-4f43-8870-bd06fbf83b2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.