PL EN


2009 | 3(14) | 63-83
Article title

Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego

Content
Title variants
EN
The role of the strategic analysis in the assessment of a tourist enterprise's operations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rolę, jaką analiza strategiczna pełni w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego. Dla realizacji tego celu przedstawiono specyfikę działalności przedsiębiorstwa turystycznego, opisując różne jego rodzaje oraz prezentując determinanty organizacyjne, prawne rozwoju tych przedsiębiorstw, a także bazę techniczno-materiałową stanowiącą podstawę prowadzonej działalności. W dalszej kolejności omówiono funkcje analizy strategicznej w przedsiębiorstwie turystycznym. Scharakteryzowano wybrane metody analizy strategicznej, przedstawiając ich zastosowanie w ocenie działalności różnych przedsiębiorstw turystycznych.
EN
The article presents the role that the strategic analysis plays in the assessment of a tourist enterprise's operations. In order to achieve this objective the peculiarity of a tourist enterprise's operations is presented, including a description of its different types and a presentation of organisational, legal determinants of these enterprises' development, as well as the technical and material base which forms the basis for the operations being run. Further, the article covers the functions of the strategic analysis in a tourist enterprise. Selected methods of the strategic analysis are characterised by presenting their application in the assessment of different tourist enterprises' operations.
Year
Issue
Pages
63-83
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
References
 • Berliński L., Penc-Pietrzak I. 2004. Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-455-0.
 • Bieniok H. (red.). 1997. Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Katowice: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87265-81-0.
 • Dziadkowiec J., Kafel T. 2008. Tworzenie wartości dodanej - na przykładzie biura podróży W: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy. Pod red. T. Sikory. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. ISBN 987-83-924646-6-2.
 • Gierszewska G., Romanowska M. 2000. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1255-0.
 • Giezgała J. 1977. Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: PWE.
 • Golnau W. (red.). 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-7556-024-4.
 • Kozioł L. (red.). 2008. Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego. ISBN 978-83-89121-09-7.
 • Lisiński M. 2004. Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1525-8.
 • Penc-Pietrzak I. 2003. Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, koncepcja i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-078-4.
 • Rapacz A. 1994. Przedsiębiorstwo turystyczne - podstawy i zasady działania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rapacz A. (red.) 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-772-2.
 • Sarnowski J., Kirejczyk E. 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 978-83-60197-52-3.
 • Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13231-0.
 • Tyrańska M., Walas-Trębacz J. 2002. Formułowanie strategii produktu w firmie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-116-6.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. 2004. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1496-0.
 • www.orbis.pl - dane za grudzień 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dc5d9bc-f912-46c7-9d96-3b591733b83f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.