PL EN


2018 | 9 | 2 | 236-241
Article title

W trosce o empatycznego nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
Concern for an Empathetic Teacher
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest empatia. Zaprezentowano w nim rozważa-nia teoretyczne dotyczące znaczenia empatii w pracy nauczyciela oraz wyniki badań własnych odnoszących się do poziomu empatii studentów kierunków o specjalności nauczycielskiej. Bada-nia przeprowadzono wśród 206 studentów. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi autorstwa Węglińskiego. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę rozwijania wrażliwości empatycznej u studentów rozpoczynających studia na kierunkach nauczy-cielskich.
EN
The line of approach of this article is empathy. It presents theoretical considerations about the meaning of empathy in teacher´s work and results of personal research concerning levels of empa-thy of students of teaching careers. The research have been conducted among 206 students with the use of Empathy Questionnaire of Węgliński. The results obtained indicate the need for devel-oping empathy among students who begin their teaching careers.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
236-241
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska
References
 • Bauer, J. (2015). Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Davis, M.H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP.
 • Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 • Kalliopuska, M. (2004). Holistyczny model empatii. Nowiny Psychologiczne, 4, 7–62.
 • Kaźmierczak, M. (2004). Empatia w strukturach organizacyjnych. Roczniki Psychologiczne, VII (2), 131–144.
 • Kaźmierczak, M. (2009). „E” jak Empatia i Edukacja. Psychologia w Szkole, 4, 96–103.
 • Kliś, M. (2012). Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych. Horyzonty Psycholo-gii, II, 147–171.
 • Kliś, M., Kossewska, J. (1993). Zdolność do empatii u nauczycieli i studentów. Psychologia Wychowawcza, 2, 133–143.
 • Kliś, M., Kossewska, J. (1998). Zespół wypalenia zawodowego a cechy osobowości nauczycieli. W: T. Rongińska, W. Gaida, U. Schaarschmidt (red.), Zdrowie psychiczne w zawodzie nau-czycielskim (s. 87–96). Zielona Góra, Potsdam: WSP-UP.
 • Klusek-Wojciszke, B. (2016). Empatia jako determinanta stylów postępowania w sytuacjach konfliktowych. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 8 (2), 101–115.
 • Lewicka, A. (2006). Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Parchomiuk, M. (2013). Zdolności empatyczne pedagogów specjalnych i studentów pedagogiki specjalnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 57–76.
 • Pilarska, P. (2014). Empatia, czyli kwestia przetrwania. Psychologia w Szkole, 3, 37–42.
 • Pilecka, B. (1995). Znaczenie empatii w różnych wymiarach relacji interpersonalnych. W: Z. Gaś (red.), Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia (s. 73–89). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Saarni, C. (1999). Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne (s. 75–125). Poznań: Rebis.
 • Vetulani, J. (2011). Agresja i empatia – dziwne pomieszanie. Wszechświat, 112 (1–3), 14–20.
 • Węgliński, A. (1989). Trafność Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE). W: R.Ł. Drwal (red.), Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej (s. 63–80). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Wilczek-Rużyczka, E. (2002). Empatia i jej rozwój u osób pomagających. Kraków: Wyd. UJ.
 • Wosik-Kawala, D. (2013). Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjal-nych. Lublin: Wyd. UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dcee8c4-76e2-40fd-a4b2-990461db525b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.