PL EN


2014 | 4 | 101-112
Article title

Bulimia i anoreksja – przyczyny, skutki i sposoby leczenia

Content
Title variants
EN
Bulimia and Anorexia. Causes, Effects and Therapies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu ukazanie, jak niebezpiecznymi zjawiskami w obecnych czasach wśród nie tylko młodzieży są bulimia i anoreksja. Należą one bowiem do ciężkich i bezpośrednio zagrażających życiu negatywnych stanów psychicznych, zaliczanych do zaburzeń odżywiania. W pierwszej części dokonano krótkiej charakterystyki rodziny, jako podstawowego środowiska socjalizacyjno – wychowawczego. Przedstawiono w nim, w jaki sposób prawidłowo funkcjonująca rodzina radzi sobie w sytuacjach trudnych. Ukazano także w wyniku, jakich nieprawidłowości pojawiających się w rodzinie staje się ona rodziną dysfunkcyjną oraz jaki to może mieć wpływ na zachowania i postawy jej poszczególnych członków. W drugiej części opisano przyczyny, fazy powstawania oraz skutki bulimii i anoreksji. Scharakteryzowano sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób, wskazując jako najważniejszą w procesie leczenia rolę rodziny. Ukazano szereg problemów, z jakimi spotyka się rodzina uwikłana w zjawisko bulimii lub anoreksji. Starano się przedstawić jakie są przyczyny tego, że z rodziny funkcjonującej prawidłowo w wyniku pojawienia się w niej w/w opisywanych efektów niedostosowania żywieniowego może stać się ona rodziną dysfunkcjonalną. Końcowa część zawiera podsumowanie i przemyślenia własne autorki artykułu.
EN
This paper attempts to demonstrate the negative effects of bulemia and anorexia, to which nowadays not only adolescents and young adults are susceptible , on the human organism. These serious behavioral abnormalities- both are classified among the eating disorders- are mental states with an extremely damaging effect on the individual health which eventually may prove fatal. The first part provides a characteristic of the family background as the decisive factor of human socialisation and education. It shows how a sound family sucessfully deals with difficult situations. It reveals likewise causes which may lead to its dysfunction and how these adverse factors may influence behavioral and personality changes of its members. The following part points out the proximate causes, the development, different stages and effects of bulimia and anorexia. Numerous studies on the prophylaxis and successful therapy of this disorder highlight the crucial role of the family in the healing process. We present a range of problems which families of persons afflicted by anorexia or bulimia are confronted with. It is shown, how a well functioning family may become dysfunctional under the constant pressure of the behavioural aberrations of a person suffering from eating disorder. Conclusions implied by the research result followed by the athor’s reflections conclude the paper.
Year
Issue
4
Pages
101-112
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Górska A., Efekt niedostosowania żywieniowego – otyłość, bulimia, anoreksja, [w:] Aktywność fizyczna a otyłość – profilaktyka, psychika, estetyka, (red.) Z. Czaplicki, A. Górska, E. Podhajna, Enea Communication, Toruń 2008.
 • Gromadzka-Ostrowska J, Włodarek D, Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003.
 • Józefik B., (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloońskiego, Kraków 1996.
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10 (IDC-10), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.
 • Opętanie (nie)jedzeniem, [red.] B. Ziółkowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Patologie zachowań społecznych. Rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI. Rodzina dysfunkcjonalna – przemoc, [red.] K. Dymek-Balcerek, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom 2000.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydawnictwo, Warszawa 2000.
 • Radochoński M., Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001.
 • Starzomska M., Anoreksja – trudne pytania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.
 • Szurowska B., Anoreksja w rodzinie, Difin, Warszawa 2011.
 • Woronowicz B, T., Uzależnienia – geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dd3ed1b-c9e4-4d1c-a643-4e52367a3fc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.