PL EN


2013 | 5 | 9 | 128-144
Article title

Zastosowanie rozwinięcia teorii układów samodzielnych na potrzeby typowania przywództwa organizacji przestępczej– analiza psychocybernetyczna

Content
Title variants
EN
Use of the autonomous systems theory for indicating leadership of criminal organizations – psycho-cybernetic analyze
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teoria dynamizmu charakteru prezentuje się jako jedno z rozwiązań mających na celu kompleksowe rozpoznawanie różnych form organizacyjnych służących do popełniania przestępstw. Teorię tę należałoby wiązać z innymi rozwiązaniami umożliwiającymi prowadzenie badań nad aktywnością zorganizowanych struktur przestępczych, w tym z teorią układów samodzielnych (autonomów) czy badaniem układów złożonych. Występujące rozwiązania w ramach teorii dynamizmu charakteru mogą mieć szerokie zastosowanie w działaniach organów ścigania. Mogą one dotyczyć obszaru budowania swoistego portretu psychologicznego organizatora organizacji przestępczej oraz poszczególnych jej elementów, z jakich się ona składa. Dynamizm charakteru można również postrzegać jako wsparcie dla opracowywania taktyki przesłuchań, typowania realnego przywództwa w organizacji (poszukiwania charakterów endodynamicznych, oznaczonych symbolem A) czy prowadzenia głębokiej inwigilacji zorganizowanych grup przestępczych (np. poprzez poszukiwanie słabych charakterologicznie elementów lub powodowanie destrukcji relacji par kojarzonych w organizacji). Wydaje się, że dla uzyskania pełnej oceny funkcjonowania organizacji przestępczej oprócz badania relacji z punktu widzenia oceny gradacji występującej pomiędzy ustalonymi elementami, niezbędnym staje się również uzyskanie, na podstawie badań relacji emocjonalnych – obrazu psychologicznego oddziaływania wewnątrzorganizacyjnego w grupie. Dalszą konsekwencją zastosowania tej teorii będzie poszukiwanie „słabych obszarów”, których zdefiniowanie pozwoli na przygotowanie optymalnej taktyki walki w celu neutralizacji (ustania funkcjonowania) organizacji przestępczej.
EN
Dynamic theory of the character is one of the methods to provide complex recognition of different forms of organizations used for committing crimes. This theory should be linked with other solutions enabling to conduct research on the activity of organized crime structures, including the theory of autonomous systems or research on compound systems. Available solutions deriving from the dynamic theory of the character may have a wide spectrum of use in the activity of law enforcement. They may be used in creating a peculiar psychological portrait of the criminal organization’s leader and in recognizing different elements of the organization. Dynamism of the character may be also used as a support in working on interrogation tactics, indicating true leadership of the organization (search of endodynamic characters, marked with A symbol) or conducting in-depth invigilation of the organized crime groups (for example by searching for elements with weak character or causing destruction of the relations between pairs identified in the organization). It seems that in order to get a complete assessment on the functioning of the criminal organization, apart from analyzing relations – performed by looking into the evaluation of gradation between determined elements - it is also necessary to get, basing on the study of emotional reactions – psychological picture of inter-organizational relations inside the group. Further consequence of using that theory will be search for “weak areas”. Their determination will allow to prepare optimal tactics to neutralize (stop functioning) criminal organizations.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
9
Pages
128-144
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dd8a03d-5e91-4e5b-8045-a3bed2027578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.