PL EN


2018 | 2 (22) Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych | 51-67
Article title

Dziecko dwujęzyczne jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Słownik dziecka dwujęzycznego – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
The bilingual child as a student with special educational needs. The bilingual child’s vocabulary: a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims at discussing the situation of a bilingual foreign child at a Polish school and the type of the educational, psychological and pedagogical support that it might receive. The article author proves such child to be a student with special educational needs due to its specific linguistic, social and psychological situation. Both theory and practice suggest that such child’s educational success results above all from its mental vocabulary content. In the case of a bilingual student such vocabulary needs to be competently developed and stimulated.
Contributors
author
 • Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uni-wersytet Jagielloński, Kraków, Polska, barbarakyrc@wp.pl
References
 • Dale P.S., Dionne G., Eley T.C., Plomin R., 2000, Lexical and Grammatical Development: a Behavioural Genetic Perspective, „Journal of Child Language”, no. 27.
 • Dionne G., Dale P.S., Boivin M., Plomin R., 2003, Genetic Evidence for Bidirectional Effects of Early Lexical and Grammatical Development, „Child Development”, no. 74 (2).
 • Cieszyńska­‑Rożek J., 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń mowy rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków.
 • Cieszyńska­‑Rożek J., 2012, Rozwój mowy na obczyźnie – zjawiska normatywne czy zaburzenia rozwojowe?, w: Michalik M., Siudak A., Orłowska­‑Popek Z., red., Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków.
 • Filipiak E., 2002, Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz.
 • Grosjean F., 2008, Studying bilinguals, Oxford.
 • Grosjean F., 1994, Individual bilingualism, w: Asher R.E., Simpson J.M.Y., eds, The Encyclopedia of Language And Linguistics, Oxford.
 • Grzymała­‑Moszczyńska H., red., 2015, (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa.
 • Haman E., Fronczyk K., Miękisz A., 2010, Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzia testowe, „Psychologia Rozwojowa”, nr 1.
 • Jędryka B., 2015, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa.
 • Karpińska­‑Szaj K., 2015, Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: językowe narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej, „Neofilolog”, nr 45/2.
 • Karpińska­‑Szaj K., 2013, Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych, Poznań.
 • Kielar­‑Turska M., 2001, Psychologiczne i psycholingwistyczne badania nad mową dziecka. Retrospekcja i obszary aktualnych badań, w: Grabias S., red., Zaburzenia mowy, t. 1, Lublin.
 • Kurcz I., red., 2007, Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk.
 • Kyrc B., Mikulska A., 2017, Wykorzystanie metod logopedycznych w pracy z dzieckiem dwujęzycznym na etapie wczesnoszkolnym. Studium przypadku, w: Rokita­‑Jaśkow J., Król­‑Gierat W., red., Wczesny start językowy – wybrane zagadnienia, Kraków.
 • Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.
 • Marcinkowska B., red., 2008, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Program szkolenia dla nauczycieli, http://docplayer.pl/5438363‑Uczen­‑z%20niepelnosprawnoscia­‑w­‑szog% C3%B3lnodostepnej.html#show_full_text DW 1.09.2016 [dostęp: 12.01.2018].
 • Miodunka W.T., 2003, Bilingwizm polsko­‑portugalski w Brazylii, Kraków.
 • Miodunka W.T., 2016, Biografia językowa dziecka jako jedna z metod badania dwujęzyczności, w: Dębski R., Miodunka W.T., red., Bilingwizm polsko­‑obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków.
 • Młyński R., 2012, Dwujęzyczność dziecięca z perspektywy glottodydaktyki i logopedii, w: Michalik M., Siudak A., Orłowska­‑Popek Z., red., Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków.
 • Rocławska­‑Daniluk M., 2011, Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Gdańsk.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017, poz. 1655) [dostęp: 30.09.2017].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno­‑pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) [dostęp: 30.09.2017].
 • Seretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
 • Seretny A., 2003, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Kraków.
 • Smoczyńska M. i in., 2015, Test Rozwoju Językowego, Warszawa.
 • Snow C.E., Griffin P.M., Burns S., 2005, Knowledge to Support the Teaching of Reading, San Francisco.
 • Szuman S., red., 1968, O rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa.
 • Świątek A., 2005, Zjawisko dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słów u osób dwujęzycznych, „Języki Obce w Szkole”, nr 4.
 • Tarkowski Z., 2000, Test Słownika Dziecka, Lublin.
 • Wróblewska­‑Pawlak K., 2013, Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci, „Języki Obce w Szkole”, nr 1.
 • Wróblewska­‑Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.
 • Weinreich U., 1974, Languages in contact: Findings and problems, Hague.
 • Zurer Pearson B., 2013, Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko), Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ddc53d3-ec17-48fd-9c57-5e6de0dcea93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.