PL EN


2016 | 2(14) | 147-167
Article title

Charakter prawny wyroków wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The legal nature of judgments delivered by the National Appeals Chamber
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The regulation of the legal nature of an appeal proceeding or a judgment crowning the proceeding is ambiguous and unclear. The National Appeals Chamber which issues a judgment decides upon the validity of a contract, the obligations of the contracting authority, financial penalties, and, indirectly, the actions taken by contractors. The influence of such decisions is of theoretical and practical significance and justifies an analysis presented in the paper. Thus the constitutive features of judgments handed down by a public administration body have been analysed and compared with typical forms of law enforcement (judicial decisions of the common courts, decisions issued by arbitration courts and individual administrative decisions). The latter have been given particular attention. The deliberations were based on the position of the doctrine of the law on public procurements, provisions of civil law and administrative law, as well as judicial decisions and judgments issued by the National Appeals Chamber. These were then analysed in the light of normative regulations of the Act on Public Procurements. The analysis revealed a multitude of problems resulting from the adoption by the legislature of atypical forms of action by the National Board of Appeal. The analysis provides the basis for further research aimed to create a coherent system regulating public procurements to ensure its proper functioning and to reduce the possibility of further interpretative problems.
PL
Charakter prawny zarówno postępowania odwoławczego, jak i aktu będącego jego zwieńczeniem – wyroku wydawanego przez Krajową Izbę Odwoławczą – nie zostały przez ustawodawcę uregulowane w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Organ ten w ramach procedury weryfikacyjnej orzeka o obowiązkach zamawiającego albo o nieważności umowy, a także nałożeniu kar finansowych. W związku z oddziaływaniem przez ten wyspecjalizowany organ na działania zamawiających, a pośrednio również wykonawców, kwestia ta ma istotne znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Powyższe stanowi asumpt do dokonania analizy charakteru prawnego wyroków wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. W ramach artykułu dokonana została analiza cech konstytutywnych wyroków wydawanych przez ten organ administracji publicznej oraz porównanie ich z typowymi formami stosowania prawa, tj. wyrokami sądów powszechnych, wyrokami sądów polubownych oraz indywidualnymi aktami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych. Poczynione rozważania zostały oparte zarówno na stanowisku doktryny prawa zamówień publicznych, jak i prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego, jak również na orzecznictwie sądowym i wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej. Bogaty dorobek doktryny oraz judykatury został zestawiony z przyjętymi w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych rozwiązaniami normatywnymi. Przeprowadzone analizy ukazują mnogość problemów wynikających z przyjęcia przez ustawodawcę atypowej formy działania przez Krajową Izbę Odwoławczą, to zaś stanowi podstawę do podjęcia dalszych badań zmierzających do wypracowania spójnego systemu normującego materię zamówień publicznych. Stworzenie koherentnego systemu prawnego jest warunkiem koniecznym jego prawidłowego funkcjonowania oraz minimalizowania możliwości wystąpienia dalszych problemów, w tym o charakterze interpretacyjnym.
Year
Issue
Pages
147-167
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.
 • Bieniek G., Samorządowe kolegia odwoławcze a gospodarka nieruchomościami po reformie administracji publicznej, „Casus” 1999, nr 11.
 • Błaszczak Ł, Moc wiążąca wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach sądowych związanych ze zwrotem wadium, „Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich” 2013, nr 1(11).
 • Błaszczak Ł, Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
 • Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998.
 • Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
 • Fundowicz S., Miejsce prawa o zamówieniach publicznych w prawie administracyjnym, w: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, pod red. H. Nowickiego, J. Sadowego, Toruń–Warszawa 2009.
 • Glos J., Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym, „Prawo i Podatki” 2006, z. 12.
 • Grabarczyk M., Stręciwilk M., Charakter postępowania spornego przed Krajową Izbą Odwoławczą, „Prawo Zamówień Publicznych” 2013, nr 4.
 • Horubski K., Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7.
 • Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 • Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 4.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 • May J., Charakter prawny orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w sporach przedumownych z zakresu zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 3.
 • Mikołajczak-Waligórska A., Waligórski M.A., Sądowa kontrola umów koncesyjnych motywowana interesem publicznym, w: Kontrola zamówień publicznych, Materiały pokonferencyjne VI Konferencji naukowej UZP, pod red. T. Kocowskiego, J. Sadowego, Wrocław–Warszawa 2013.
 • Niczyporuk J., Krajowa Izba Odwoławcza – organ administracji regulacyjnej, w: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Materiały pokonferencyjne IV Konferencji naukowej UZP, Kazimierz Dolny 2011.
 • Niczyporuk J., Skuteczność postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, pod red. E. Adamowicz, J. Sadowego, Gdańsk–Warszawa 2012.
 • Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011.
 • Panasiuk A., Pozycja ustrojowa Krajowej Izby Odwoławczej, w: System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
 • Piasecki K., System prawa procesowego cywilnego, t. 2: Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, pod red. Z. Resicha, Wrocław 1987.
 • Podgórski K., Nowa forma aktualizacji, „Wspólnota” 1995, nr 6.
 • Pogonowski P., Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
 • Różowicz K., Analiza sformułowania „wpływ na wynik postępowania” w prawie zamówień publicznych, cz. III, LEX nr 271269.
 • Różowicz K., Charakterystyka środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4(8).
 • Różowicz K., Umowa na cenzurowanym, „Monitor Zamówień Publicznych” 2016, nr 1(137).
 • Różowicz K., Uprawnienia zamawiającego do samokontroli, „Monitor Zamówień Publicznych” 2015, nr 8(132).
 • Sawuła R., Postępowanie w sprawach opłaty za użytkowanie wieczyste. Kilka uwag na tle artykułu J.P. Tarno i A. Wrzesińskiej-Nowackiej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 3.
 • Solecka K., Pozycja prawnoustrojowa Krajowej Izby Odwoławczej, w: Kontrola zamówień publicznych. Materiały pokonferencyjne VI Konferencji naukowej UZP, pod red. T. Kocowskiego, J. Sadowego, Wrocław–Warszawa 2013.
 • Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS z dnia 2 czerwca 2005 r., C-15/04, LEX nr 96473.
 • Stefańska E., Komentarz do art. 29 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, LEX nr 143747.
 • Szostaj R., Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, „Prawo Zamówień Publicznych” 2010, nr 1.
 • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Tarno J.P., Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako szczególne organy administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 1–2.
 • Tarno J.P., Wrzesińska-Nowacka A., Postępowanie w sprawach opłaty za użytkowanie wieczyste, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 7–8.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.
 • Woś T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze 2003.
 • Zimmermann J., Decyzje administracyjne, „Wspólnota” 2000, nr 46.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5de3baba-876e-42b8-8bc5-67792cab8a2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.