Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 i 2/2020 | 127-141

Article title

Pojęcie wydobywania kopalin ze złóż w kontekście prawa wodnego

Authors

Content

Title variants

EN
Notion of extraction of minerals from deposits in context of water law
RU
Концепция добычи полезных ископаемых из месторождений в контексте водного права
IT
Il concetto di estrazione di minerali dai giacimenti nel contesto della legge sull’acqua

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wydobywanie kopalin jest przedmiotem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Autor stara się porównać oraz rozróżnić zakres obu aktów, wyjaśniając przy tym kluczowych pojęć, w następującej kolejności: kopalina, złoże i wydobywanie. Dochodzi on do konkluzji, że Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne krzyżują się jedynie w przypadku, w którym kopaliny tworzą złoże zlokalizowane w wodach powierzchniowych. Jednakże taka sytuacja zdarza się rzadko jako efekt działań człowieka, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 Prawa geologicznego i górniczego, złoże kopalin definiuje się jako naturalne nagromadzenie minerałów.
EN
Extraction of minerals is a subject of the Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law as well as of the Act of 20 July 2017 Water Law. Author tries to compare and distinguish scopes of the both Acts, explaining meaning of crucial notions in the following order: mineral, deposit and extraction. He came to the conclusion that the Geological and Mining Law interferes with the Water Law only in the case when minerals constitute deposit located within surface waters. However, such a situation occurs rarely as a result of a human impact on waters, since pursuant to art. 6 item 1 point 19 of the Geological and Mining Law a mineral deposit is defined as a natural accumulation of minerals.
RU
Добыча полезных ископаемых регулируется Геологическим и горным правом от 9 июня 2011 года, а также Водным кодексом от 20 июля 2017 года. Автор сравнивает и выделяет сферу действия обоих законодательных актов, объясняя ключевые понятия в следующем порядке: полезные ископаемые, месторождение и добыча. Он приходит к выводу, что Геологическое и горное право и Водный кодекс пересекаются только тогда, когда полезные ископаемые образуют месторождение, расположенное в поверхностных водах. Однако такая ситуация редко возникает в результате действий человека, поскольку согласно пп. 19 п. 1 ст. 6 Геологического и горного права месторождение полезных ископаемых определяется как естественное скопление полезных ископаемых.
IT
L’estrazione di minerali è soggetta alla legge del 9 giugno 2011 — Legge geologica e mineraria ed anche legge del 20 luglio 2017 — Legge sull’acqua. L’autore cerca di confrontare e differenziare l’ambito di entrambi gli atti, spiegando i termini chiave, nel seguente ordine: minerale, deposito ed estrazione. Giunge alla conclusione che la legge geologica e mineraria e la legge sull’acqua si intersecano solo quando i minerali formano un deposito situato in acque superficiali. Tuttavia, tale situazione capita raramente come risultato dell’attività umana, poiché secondo l’art. 6, par.1, c.19, della legge geologica e mineraria, un giacimento minerario è definito come un accumulo naturale di minerali.

Year

Issue

Pages

127-141

Physical description

Contributors

References

 • Agopszowicz A.: Prawo wydobywania kopalin. „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 1966, nr 3, s. 21—45.
 • Agopszowicz A.: Zarys systemu prawnego górnictwa. Katowice 1986.
 • Dobrowolski G., Lipiński A., Mikosz R., Radecki G.: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice 2018.
 • Gniewek E.: W kwestii statusu prawnorzeczowego powierzchniowych wód płynących i współwystępujących elementów naturalnych środowiska wodnego. „Acta Universitatis Wratislaviensis No 814 — Przegląd Prawa i Administracji” 1990, nr 21, s. 79—93.
 • Iwański Ł.: Wybrane aspekty wydobywania kruszywa naturalnego ze złóż zlokalizowanych na lub pod dnem akwenów na śródlądowych wodach powierzchniowych. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Red. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014, s. 169—185.
 • Lipiński A.: Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 11—31.
 • Lipiński A.: Plan ruchu zakładu górniczego jako instrument ochrony środowiska. W: Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Red. A. Barczak, P. Korzeniowski. Szczecin 2018, s. 217—235.
 • Lipiński A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa 2019.
 • Lipiński A: Użytkowanie górnicze. Kraków 1996.
 • Lipiński A.: Własność złóż kopalin. „Studia Cywilistyczne” 1977, T. 28, s. 175—200.
 • Lipiński A.: Z problematyki nielegalnego wydobywania kopalin. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Red. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014, s. 259—270.
 • Lipiński A., Mikosz R.: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.
 • Marszelewski M., Marszelewski W.: Jezioro Rododzierz — przykłady wykluczających się rodzajów własności. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 1, s. 103—119.
 • Marszelewski M., Marszelewski W.: Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych i problemy z jego wykonywanie, ze szczególnym uwzględnieniem jezior. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 4, s. 131—159.
 • Marszelewski M., Marszelewski W.: Problemy własności jezior w Polsce. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 3, s. 29—45.
 • Płodowski T.: Prawo górnicze. Warszawa 1961.
 • Radecki G.: Opłata podwyższona za naruszenie warunków wydobywania piasków i żwirów na własne potrzeby. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Red. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014, s. 291—311.
 • Radecki G.: Wydobywanie kopalin z wód powierzchniowych. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2018, nr 1—2, s. 97—111.
 • Rakoczy B.: Nabycie własności gruntu pokrytego wodami. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 1, s. 9—22.
 • Rakoczy B.: Prawo własności gruntów pod wodami. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 1, s. 121—135.
 • Rakoczy B.: Własność wód w prawie polskim. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 1, s. 9—28.
 • Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013.
 • System prawa prywatnego. T. 3: Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. Warszawa 2013.
 • Wójcik-Jackowski S.: Wydobywanie kruszyw z łożyska wody płynącej. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2019, nr 2, s. 61—71.
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5dedb223-0f32-4ed2-a41e-528a2a8559cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.