PL EN


Journal
2015 | 4 (61) | 32-37
Article title

Psychologiczna gotowość nauczycieli do tworzenia efektywnego środowiska e-edukacji: koncepcja badań

Content
Title variants
EN
Psychological readiness of teachers to create effective e-education environment - research concept
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
New needs of contemporary students caused by technology development and the change of the character of relations between students and teachers pose a challenge for the present-day school. Preparation of didactic staff for e-education seems to be in this context one of the most important tasks of the contemporary education system. If we want to prepare future generations of teachers to work in the dynamically changing educational reality, we need to take care of expanding the scope of competencies of this labor group. Shaping readiness to create an effective e-education environment appears to be a beneficial approach, important for both sides participating in the process of formal education. Yet, preparing an educational offer that would be adequately adjusted to the needs of particular labor group requires, in the first place, proper recognition of those needs. An accurate diagnosis of teachers' and prospective teachers' readiness to create effective e-education environments could enable optimization of actions in this area. In this article, issues connected with the preparation of teachers and prospective teachers to work in e-education have been discussed. Also, the author's proposition of a psychological examination of teachers' readiness at different stages of professional development to create effective e-education environments has been presented here.
Journal
Year
Issue
Pages
32-37
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Toulouse
References
 • Anderson T., Three generations of Distance Education Pedagogy: Challenges and opportunities, http://www.slideshare.net/terrya/three-generations-of-distance-education-pedagogy-challenges-and-opportunities.
 • Bartoszewicz M., Gulińska H., Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela, „e-mentor” 2013, nr 4(51), s. 44-49.
 • Batorski D., Młodzi w sieci: Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec nowych technologii, [w:] A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska (red.), Szkoła w dobie Internetu, PWN, Warszawa 2010, s. 31-54.
 • Batorski D., Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, s. 317-341.
 • Boekaerts M., Action control: How relevant is it for classroom learning?, [w:] J. Kuhl, J. Beckmann (eds.), Volition and personality: Action versus state orientation, Hogrefe and Huber, Seattle 1994, s. 427-433.
 • Boekaerts M., Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students, „Learning and Instruction” 1997, Vol. 7, No. 2, s. 161-186, http://dx.doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00015-1.
 • Brzezińska A.I., Hornowska E., Kaliszewska-Czeremska K., Matejczuk J., E-learning jako wyzwanie dla systemu edukacji, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 1, s. 7-31.
 • Brzezińska A.I., Społeczna psychologia rozwoju, Scholar, Warszawa 2005.
 • Cassidy S., Self-regulated learning in higher education: identifying key component processes, „Studies in Higher Education” 2011, Vol. 36, No. 8, s. 989-1000, http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2010.503269.
 • Chomczyński P., Problemy nauczycieli zaangażowanych w kształcenie na odległość - wyniki terenowych badań jakościowych, „e-mentor” 2015, nr 3(60), s. 42-47, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1185.
 • Chrząszcz A., Hojnacki L., Środowisko uczenia się w społecznym internecie. Pedagogiczne wyzwania dla e-learningu, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, s. 51-58.
 • Duckworth K., Akerman R., MacGregor A., Salter E., Vorhaus J., Self-regulated learning: a literature review, Institute of Education, London 2009.
 • Fuente J., Zapata L., Regulatory Teaching and Self-Regulated Learning in College Students: Confirmatory Validation Study of the IATLP Scales, „Electronic Journal of Research in Educational Psychology” 2012, Vol. 10, No. 2, s. 839-866.
 • Kaliszewska-Czeremska K., Chabrol H., Laconi S., Diagnoza psychologicznej gotowości nauczycieli i przyszłych nauczycieli do tworzenia efektywnego środowiska e-edukacji: konstrukcja baterii skal, UAM/ University Toulouse - II, maszynopis niepublikowany, 2014.
 • Kaliszewska-Czeremska K., Matejczuk J., E-learning jako nowe środowisko edukacji: spotkanie ucznia i nauczyciela, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 27, s. 219-236.
 • Kaliszewska-Czeremska K., Matejczuk J., Psychologiczne czynniki warunkujące gotowość do tworzenia efektywnego środowiska e-edukacji, UAM, maszynopis niepublikowany, 2013.
 • Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, PWN, Warszawa 2011.
 • Lubina E., Wdrażanie e-learningu w szkołach wyższych w świetle potrzeb i zainteresowań studentów, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, s. 35-39.
 • Młodzież 2013, CBOS, Warszawa 2014, http://www.eurodesk.pl/files/Mlodziez_2013.pdf.
 • Mokwa-Tarnowska I., Struktury wsparcia a efektywność kształcenia w środowisku e-learningowym, „e-mentor” 2014, nr 2(54), s. 34-39, http://dx.doi.org/10.15219/em54.1100.
 • Penkowska G., Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
 • Plebańska M., Kopciał P., Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą, „e-mentor” 2013, nr 2(49), s. 41-48.
 • Sitzmann T., Ely K., A Meta-Analysis of Self-Regulated Learning in Work-Related Training and. Educational Attainment: What We Know and Where We Need to Go, „Psychological Bulletine” 2011, Vol. 137, No. 3, s. 421-442, http://dx.doi.org/10.1037/a0022777.
 • Sroka H., Stanka S., Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki edukacji, WAE, Katowice 2005.
 • Veeman M.V.J., Van Hout-Wolters B.H.A.M., Afflerbach P., Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations, „Metacognition Learning” 2006, No. 1, s. 3-14, http://dx.doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dfc2269-db9a-41c9-a820-9cd213aef3d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.