PL EN


2009 | 71 | 1-2 | 153-187
Article title

„Kościoły epoki żelaza i betonu”. Polska architektura sakralna ok. 1925-1930

Authors
Title variants
EN
‘Churches from the Age of Iron and Concrete’: Polish sacral architecture from between ca. 1925 and 1930
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is Roman Catholic temples constructed in the Second Republic of Poland during the second half of the 1920s. While from 1918 down to around 1925 modernised forms of historical styles had prevailed to no more than an insignificant degree in Polish church construction, from the middle of decade the search began for new formal spatial solutions. However, in the case of sacral architectural design more than any other, rather than a violent break with the past, it is necessary to talk in terms of an increasingly powerful influence of new concepts of form, construction and space.
Keywords
Year
Volume
71
Issue
1-2
Pages
153-187
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
 • Baraniewski Waldemar, Kazimierz Skórewicz – architekt, konserwator, historyk architektury 1866-1950, Warszawa 2000.
 • Brykowska Maria, Tradycja i nowoczesność w twórczości architektonicznej Oskara Sosnowskiego, w: Architekt Oskar Sosnowski (1880-1939). Profesor Politechniki Warszawskiej. Twórczość i dzieła, pod. red. Marii Brykowskiej, Warszawa 2000, s. 25-26.
 • Burno Filip, „Kościoły katolickie kresów II Rzeczpospolitej”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki [dalej: „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ”], 2005, z. 3-4.
 • Burno Filip, Zygmunt Gawlik (1895-1961) – architekt katedry katowickiej, Katowice 2003.
 • Burno Filip, Żelbetowe katedry dekady monumentalizmu. Odwołania do gotyku w polskiej architekturze sakralnej lat trzydziestych XX wieku, „Ikonotheka” t. 18.: 2005.
 • Chojecka Ewa, Konkurs na budowę katedry w Katowicach w roku 1925. Propozycje i polemiki, „Rocznik Katowicki” 1983.
 • Dolistowski Adam, Kościół św. Rocha w Białymstoku syntezą twórczości Oskara, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ” 1981, z. 3-4.
 • Forty Adrian, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Archtecture, Thames&Hudson, London 2004.
 • Frampton Kenneth, Modern Architecture a Critical History, London: Thames and Hudson 2003.
 • Ilkosz Jerzy, Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu – dzieło Maksa Berga, Wrocław 2005.
 • Jabłoński Krzysztof Antoni, Budownictwo kościelne 1795-1939 na terenie archidiecezji białostockiej, Białystok 2002.
 • Jehle Werner, Karl Moser: Two Churches – Two Worlds – One Way of Thinling, „The Journal of Decorative and Propaganda Arts“, t. 19: 1993.
 • Katalog prac plastycznych Oskara Sosnowskiego – w: Architekt Oskar Sosnowski (1880-1939). Profesor Politechniki Warszawskiej. Twórczość i dzieła, pod. red. Marii Brykowskiej, Warszawa 2000.
 • Kozina Irma, Marcello Piacentini a architektura sakralna na Górnym Śląsku, „Archivolta” 2006, nr 4(32).
 • Krakowski Piotr, Recepcja Bauhausu w architekturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, w: Sztuka XX wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Słupsk, październik 1969, pod red. M. Gantzowej, Warszawa 1971.
 • Krasny Piotr, Kościół parafialny p.w. św. Elżbiety, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J. K. Ostrowski, t. 12, Kraków 2004.
 • Mallgrave Harry F., Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968, Cambridge Univesrsity Press, London-New York 2005.
 • Miłobędzki Adam, Oskar Sosnowski jako architekt, w: Sztuka i historia., Księga pamiątkowa ku czci Profesora Michała Walickiego, Warszawa 1966.
 • Miłobędzki Adam, Oskara Sosnowskiego Świat Architektury, w Architekt Oskar Sosnowski (1880-1939). Profesor Politechniki Warszawskiej. Twórczość i dzieła, pod red. M. Brykowskiej, Warszawa 2000, s. 14-15.
 • Nadrowski Henryk, Kościoły naszych czasów – dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000.
 • Nyga Jerzy, Architektura sakralna a ruch odnowy liturgicznej na przykładzie obiektów diecezji katowickiej, Katowice 1990.
 • Olszewski Andrzej K., Architektura sakralna w nurcie nowych stylów, kierunków i tendencji artystycznych, „Ateneum Kapłańskie” ROKU 81: 1989, z 1 (482).
 • Olszewski Andrzej K., Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 • Pehnt Wolfgang, Altes Aegypten und neues Bauen, w: Die Erfindung der Geschichte”. Aufsätze und Gespräche zur Architektur unseres Jahrhunderts, München: Prestel, 1989.
 • Roguska Jadwiga, Karol Jankowski. Architekt warszawski początku XX wieku. Życie i twórczość, „Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki”, t. XIV, Warszawa 1978.
 • Schwarzer Mitchel W., The Emergence of Architectural Space: August Schmarsow's Theory of "Raumgestaltung", „Assemblage” 1991, nr 15.
 • Sieradzka Anna, Art Deco w Polsce i w Europie, Warszawa 1996.
 • Sroka Zbigniew, Architektura sakralna Adama Ballenstedta (1923-1931), w: „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, Kraków 1985.
 • Stefański Krzysztof, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000.
 • Večeřáková Marketa, Změny liturgického prostoru v pražské meziválečné sakrální architektuře, „Umèní” 1998, z. 6
 • Warchałowski Jerzy, Polska sztuka dekoracyjna, Kraków 1928.
 • Zachwatowicz Jan, O. Sosnowski, 1880-1939. W dwudziestą piątą rocznicę, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1964, z. 3.
 • Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa 1999.
 • Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 2, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e175dbe-c720-409b-b456-b0fdc7ab4db6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.