PL EN


2009 | 2 | 33-52
Article title

Pomiar skuteczności i efektywności w urzędach administracji samorządowej – podejście metodologiczne

Content
Title variants
EN
Measurement of quality and efficiency in institutions of self government administration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomiar skuteczności i efektywności w samorządzie lokalnym ma doniosłe znaczenie. Wynika to z wielości celów stawianych przed władzami samorządowymi. Współczesne podejście w zachodnich demokracjach zakłada, że obywatele odgrywają główna rolę w funkcjonowaniu administracji publicznej. Spełnianie oczekiwań społeczności lokalnych staje się najważniejszym celem samorządu lokalnego. W wielu przypadkach ocena funkcjonowania urzędu miasta jest niemożliwa bez dokonania porównań do innych urzędów miast. W niniejszym artykule są zaprezentowane metody porównawcze pomiaru nakładów, wyników i rezultatów funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu lokalnym. Metody te obejmują ocenę dostarczania usług administracyjnych, ocenę kosztów, zapewnienia zasobów oraz procesów wewnętrznych. Podejście to jest bardzo przydatne w modernizowaniu administracji samorządowej i dostarcza argumentów za wprowadzaniem zmian. Jest to szczególnie ważne w przypadku wdrażania programów redukcji kosztów, ale również w przypadku konieczności utrzymania danego poziomu wydatków wobec częstych w debacie publicznej postulatów dotyczących redukcji kosztów w administracji publicznej. W wielu przypadkach cele stawiane przed samorządem lokalnym są lekceważone, podczas gdy prosta redukcja kosztów w wielu obszarach jest niemożliwa. Urzędy miast potrzebują zrównoważonych metod pomiaru skuteczności i efektywności, zaś dodatkowo występuje potrzeba oceny skuteczności organizacyjnej, w tym wewnętrznej komunikacji w urzędach, sposobu zarządzania, procedur wewnętrznych, warunków pracy, itd. W artykule tym jest prezentowany model zrównoważonej oceny urzędów administracji samorządowej obejmujący aspekty wewnętrzne funkcjonowania administracji oraz ocenę skuteczność dostarczania usług administracyjnych dla zewnętrznych odbiorców tych usług.
EN
The measurement of an effectiveness and an efficiency in the local government is of great importance. It comes out of multiplicity of aims lay down to the local authorities. The modern approach in western democracies assumes that citizens play a major role in the functioning of the public administration. The fulfilling of expectations by the local community is the most important task of the local government. In many cases, the assessment of the town hall is impossible without comparison to other town halls. In this article are presenting comparative methods of the measurement of the inputs, outputs and outcomes in the functioning of local administration. These methods include an assessment of customer services, costs, resources assurance, and internal processes. This approach is very useful in the modernizing of the local government administration and provides reasons for introducing changes. It is especially important in the cost reduction programs as well as in the maintenance of the level of expenditures. Since often in the public debate there are claims put forth of cost reduction in public administration. In many cases, objectives of the local government are disregarded but simple cost reduction is impossible in some areas. The town halls need balanced methods of measurement of the effectiveness and the efficiency and in additional there is a necessity of assessment of organizational effectiveness in terms of internal communication, management, procedures, work conditions, etc. In the article the model of balanced assessment of town halls includes all internal aspects of functioning of the administration and assessment of the administrative services for external customer.
Year
Issue
2
Pages
33-52
Physical description
Dates
published
2009-06
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • UNiwersytet Warszawski
References
 • Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków
 • 2. C.A.K, Lovell, 2002, Performance Assessment in the Public Sector (w:) Fox K. J. (ed.), Efficiency in the public sector, Kluwer Academic Publishers, USA
 • 3. Camanho A. S., Dyson R. G., 2005, Cost efficiency, production and value-added models in the analysis of bank branch performance, “Journal of the Operational Research Society”, Vol. 56, No. 5
 • 4. Daraio C., Simar L., 2007, Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Aplications, Springer, USA
 • 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium S.A., Warszawa
 • 6. Garczarczyk J. (pod red.), 2000, Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Badań Marketingowych, Poznań
 • 7. Huterski R., 2005, Indywidualistyczne podejście do racjonalizacji wydatków publicznych, (w:) Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, t. I, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • 8. Kaplan R. S., Norton D. P., 2004, Strategy Maps. Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, USA
 • 9. Kieżun W. (pod red.), 1978, Bariery sprawności organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • 10. MwMUM, „Materiały wewnętrzne Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego z badania zadowolenia klienta” przeprowadzonego w 2004 r. przez zespół Krakowskiego Instytutu Jakości w składzie: Winkler R., Długołęcka M., Wawak S., Salamaga M., pod kierunkiem dr Batko R. i opieką naukową prof. dr hab. Opolskiego K
 • 11. Misiąg W. (pod red.), 2005, Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
 • 12. Modzelewski P., 2007, Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność funkcjonowania administracji samorządowej, Praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 13. Niepłowicz M., 2006, Strategiczna karta wyników w zarządzaniu miastem (w:) Krukowski K. (pod red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • 14. Niven P. R., 2002, Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results, John Wiley & Sons, Inc, USA
 • 15. Opolski K., Modzelewski P., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa
 • 16. PN-EN ISO 9001:2001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień 2001
 • 17. Pollitt Ch., Bouckaert G., 1999, Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, UK 1999
 • 18. Posern-Zielińska M. (red.), 1999, Monitorowanie usług publicznych w miastach, tom I cz. 1 i 2 oraz tom II, Poznań
 • 19. Posern-Zielińska M. (red.), 2004, Monitorowanie usług publicznych w miastach, tom I cz. 1 i 2 oraz tom II, Poznań
 • 20. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2000 r., Nr 59, Poz. 688)
 • 21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999r., Nr 112, Poz. 1319)
 • 22. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., Nr 5, Poz. 46)
 • 23. Ruśkowski E., 2005, Mity i realne możliwości racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce, (w:) Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, t. I, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • 24. Sanderson I., 1996, Evaluation, learning and the effectiveness of public services. Towards a quality of public service model, “International Journal of Public Sector Management”, Vol. 9, No. 5/6, MCB University Press
 • 25. Słowikowska L., Pochmara J., 2006, Wyszków najtańszą gminą w Polsce, Tygodnik „Wyszkowiak”, nr 23(732)
 • 26. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce – zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
 • 27. Thanassoulis E., 2001, Introduction to the theory and application of data envelopment analysis. A foundation text with integrated software, Kluwer Academic Publishers, USA
 • 28. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960r., Nr 30, Poz. 168)
 • 29. Wilkin J. (pod red.), 2005, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • 30. Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa
 • 31. Zieleniewski J., 1969, Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e22282a-f68b-4836-acb2-eb278d8091bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.