PL EN


2018 | 4(31) | 73-85
Article title

Zbiory fotograficzne przechowywane w Bibliotece i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – historia przypadków związanych z ochroną i opracowaniem cyfrowych kopii oraz udostępnianiem ich w internecie

Authors
Content
Title variants
EN
Collections of photography housed in the Library and Archive of the Academy of Fine Arts in Gdańsk – history of cases associated with the protection and the processing of digital copies and the making available of said copies on the internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zbiorach Biblioteki i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku znajdują się m.in. kolekcje fotografii zarówno w postaci cyfrowej, jak i analogowej. Ze względu na charakter zbiorów, które dotyczą historii szkoły, również tej najnowszej, można zaliczyć je do dziedzictwa kulturowego. Te cenne zasoby wymagają ochrony z poszanowaniem prawa do ich udostępniania. Jedną z form ochrony zbiorów analogowych jest tworzenie cyfrowych zapisów zdjęć, w wyniku których powstają bazy danych, a te z kolei również wymagają zabezpieczeń, zarządzania nimi oraz tworzenia właściwych opisów. Przedstawione w artykule działania pracowników Biblioteki i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rzecz ochrony zbiorów fotograficznych mają pokazać, w jaki sposób można wykorzystać efekty procesu cyfryzacji zdjęć, a za pomocą internetu dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
EN
The collections of the Library and the Archive of the Academy of Fine Arts in Gdańsk feature inter alia the collections of photography, both in the digital and in the analogue forms. Due to the nature of the collections which refer to the history of the school, including the most recent history, we may classify them as a part of cultural heritage. These valuable resources require protection accompanied by the respect of the right of making them accessible. One of the forms of the protection of analogue collections has to do with the making of digital archives of photographs, due to which databases are established, and these in turn also require security, management and the development of appropriate descriptions. The activities of the employees of the Library and the Archive of the Academy of Fine Arts in Gdańsk for the protection of the photographical collections which are presented in the article are supposed to demonstrate how the results of the process of the digitalisation of photographs may be used and how to reach a wider group of recipients by means of the internet.
Contributors
 • Biblioteka i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, anna.polanska@asp.gda.pl
References
 • Burszta, W.J. (2010). Opisać rewolucję. W: M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, Młodzi media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS (s. 141– 143). Pobrane z: http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf (20.09.2017).
 • Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku. Pobrane z: http://asp. gda.pl/pl/projekt_digitalizacja (20.09.2017).
 • Dublin Core. Pobrane z: http://dublincore.org/ (14.03.2017).
 • Giziński, P. (2014). Zespół fotografii z Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Gdańsk: Biblioteka i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, [b.s.], mps.
 • Kamieńska, E. (red.). (2014). Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 • Kartka z kalendarza. Pobrane z: http://zbrojowniasztuki.pl/kartka-z-kalendarza (20.09.2017).
 • Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych. Pobrane z: http://www.nina.gov.pl/media/43762/katalog-praktyk-i-standard%C3%B3 w-digitalizacji-materia%C5%82%C3%B3w-archiwalnych.pdf (15.03.2017).
 • Kluszczyński, R.W. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Krawczyk, S. (2012). Cyfrowe podejścia do przeszłości. W: Historia i media Pobrane z: http://historiaimedia.org/2012/07/17/cyfrowe-podejscia-do-prze szlosci/index.html (20.09.2017).
 • Michałowska, J. (2012). Opracowanie dokumentacji aktowej. Warszawa: Ośrodek KARTA. Pobrane z: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/12.Archi wa_spoleczne_podrecznik_Michalowska.pdf (15.03.2017).
 • Miller, M., Wornbard, M. (2009). Fotografie w zbiorach cyfrowych. Problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej. Przegląd Biblioteczny, (2), 201–218. Pobrane z: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=pu bindex&dirids=1&lp=343 (7.04.2018).
 • Patela, R., Piwko-Łętek, A., Sadlik, O. (2014). Kurator danych cyfrowych – nowe stanowisko w bibliotece naukowej. Biuletyn EBIB, (9), 1–12. Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/307/478 (2.02.2017).
 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: http://pbc.gda.pl/dlibra (20.09.2017).
 • Radwański, A. (2014). Konteksty długoterminowej archiwizacji. Biuletyn EBIB, (9), 1–5. Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/ view/304/472 (20.09.2017).
 • Raport o digitalizacji dóbr kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009). Pobrane z: http://www.kongreskultury.pl/library/File/Ra portDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf (2.02.2017).
 • Wilkowski, M. (2011). Ciemne strony digitalizacji: Doing Media History in 2050. W: Historia i media. Pobrane z: http://historiaimedia.org/2011/11/03/ ciemne-strony-digitalizacji-doing-media-history-in-2050/index.html (20.09.2017).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994). Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 24, poz. 83.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (2015). Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, poz. 1639.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (1983). Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 38, poz. 173, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (1997). Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 85, poz. 539, z późn. zm.
 • Zbrojownia Sztuki. Pobrane z: http://zbrojowniasztuki.pl/ (20.09.2017).
 • Zelmańska-Lipnicka, A., Polańska, A. (2016). Wyzwania związane z ewidencją, digitalizacją i opracowaniem spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W: Czyrek J., Górna B. (red.), Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych. VIII Konferencja Naukowa Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich (s. 27–38). Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich. Pobrane z: http://www.dbc.wroc. pl/Content/35893/nowe_projekty_cenne_inicjatywy.pdf (20.09.2017).
 • Zelmańska-Lipnicka, A. (2017). Ewidencja i digitalizacja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Toruńskie Studia Bibliologiczne, (1), 55–68. Pobrane z: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2017.003 (20.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e2d1855-4bd0-4a20-ae26-320cc2367c4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.