PL EN


2015 | 15/2 | 187-199
Article title

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową – wybrane skutki podatkowe

Authors
Content
Title variants
EN
Transformation of cooperative work into limited company - chosen tax effects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawową funkcją spółdzielni pracy jest realizacja założonego przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie potencjału zawodowego członków. Solidarne działanie oraz partycypowanie w zarządzaniu spółdzielnią może doprowadzić członków do decyzji o jej przekształceniu w spółkę kapitałową. Celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych tego przekształcenia na gruncie podatku od towarów usług oraz podatku dochodowego. Ponadto analizie poddano charakter prawny sukcesji praw i obowiązków (m.in. dotyczących interpretacji podatkowej, Numeru Identy#kacji Podatkowej) z podmiotu przekształcanego na podmiot przekształcony. Zastosowano analityczną oraz językowo-logiczną metodę badawczą. W wyniku podjętych badań przyjęto, że przekształcenie spółdzielni w spółkę jest transparentne pod względem VAT. W związku z przekształceniem w  spółkę kapitałową (gdy uczestniczą w  nim wszyscy członkowie i  nie następują zmiany osobowe) co do zasady nie powstaje obowiązek podatkowy w żadnym z podatków dochodowych. Jako wniosek de lege ferenda przyjęto konieczność wprowadzenia przepisu umożliwiającego przeniesienie NIP spółdzielni pracy na spółkę przekształconą.
EN
The primary function of cooperative work established through the use of project professional potential members. Solidarity action and participating in the management of the cooperative may lead members to a decision on its transformation into a capital company. |e aim of the article is to present the tax consequences of this transformation on the basis of tax on goods and services tax. In addition, the analysis of the legal nature of the rights and obligations of the succession have been (at least for the interpretation of the tax base, tax identifcation number) from the converted on subject transformed. Analytical uses and linguistically-logical reasearch method. As a result of the investigations undertaken, the transformation of cooperatives in a company in transparent in terms of VAT. In view of the transformation in a capital company (when it involved all members and no changes occur in the bed) in principle not obligation arises in any of your income taxes. As a proposal de lege ferenda accepted the need for a provision to transfer NIP cooperative work on the company transformed.
Year
Volume
Pages
187-199
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rafalbernat@onet.eu
References
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz Lex, Warszawa 2014.
 • Bernat R., Koszty uzyskania przychodów w  działalności prawniczej, ,,Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2014, nr 3.
 • Bernat R., Likwidacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – aspekty podatkowe, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej” 2015, nr 1.
 • Bernat R., Transgraniczne połączenie spółki europejskiej i polskiej spółki akcyjnej – wybrane aspekty podatkowe, ,,Forum Prawnicze” 2014, nr 6.
 • Bernat R., Aspekty podatkowe podziału spółki akcyjnej, ,,Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2015, nr 1.
 • Bielski P., Spółdzielnia jako przedsiębiorca rejestrowy, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, nr 2.
 • Bieniek T., Glosa do uchwały SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CZP 43/00, ,,Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 12.
 • Bieniak T., Przekształcenie spółdzielni w sp. z o.o., ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 8.
 • Brodziński M.G., Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej: geneza, rozwój, przyszłość, Nowy Dwór Mazowiecki 2015.
 • Etel L., Glosa do uchwały NSA z dnia 22 stycznia 1996 r., VI SA 23/95, ,,Glosa” 2000, nr 8.
 • Frączak P., Skrzypiec R. (red.), Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju. Raport z badania, Warszawa 2011.
 • Famuska T. (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Warszawa 2013.
 • Filipczyk H., Czy interpretacja indywidualna udziela ochrony prawnej następcy prawnemu? ,,Monitor Podatkowy” 2011, nr 9.
 • Franas T., Gospodarcze przekształcenie spółdzielni w spółkę kapitałową. Metoda, definicja i kryteria klasyfikacji, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, z. 55.
 • Gersdorf M.M., Glosa do wyroku SN z dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 169/98, ,,Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 1.
 • Jankowski J., Pałka P., Będzie ustawa umożliwiająca przekształcenie spółek prawa handlowego w spółdzielnie?, ,,Pieniądze i Więź” 2014, nr 1.
 • Jaros P., Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową – analiza procesu transformacji, ,,Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 4.
 • Jasiakiewicz M., Glosa do uchwał SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CZP 43/00 oraz z dnia 12 stycznia 2001 r., III CZP 44/00, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 9.
 • Jedliński A., Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe (Zagadnienia konstrukcji prawnej), ,,Państwo i Prawo” 1998, nr 4.
 • Kidyba A., Skubisz R. (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Warszawa 2007.
 • Kuniewicz Z., Kilka uwag o nowelizacji prawa spółdzielczego, ,,Radca Prawny” 1995, nr 1.
 • Krywan T., VAT. Komentarz 2014, Wrocław 2014.
 • Leconte M., Glosa do wyroku WSA z dnia 1 marca 2013 r., I SA/Kr 46/13, ,,Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013, nr 6.
 • Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Nogalski B., Przekształcenie spółdzielni w  organizację konkurencyjną – ewolucja czy rewolucja, ,,Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2006, nr 1141.
 • Naworski J.P., Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 1998 r., III CZP 7/98, ,,Radca Prawny” 1999, nr 2.
 • Pietrzykowski K., Spółdzielnia a spółka handlowa. Cz. 1, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1991, nr 6.
 • Pudełkiewicz E., Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, ,,Finanse i Marketing” 2009, nr 51.
 • Selera P., VAT a przekazanie całości lub części majątku przedsiębiorstwa – zakres wyłączenia, ,,Prawo i Podatki’’ 2009, nr 9.
 • Schnotale-Bednarek B., Przekształcenie własnościowe w  spółdzielczości, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii” 2000, nr 6.
 • Szymański K.G., Opodatkowanie podatkiem VAT czynności prawnej podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, ,,Przegląd Podatkowy’’ 2008, nr 3.
 • Zakrzewski P., Uwagi na temat projektu ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółkę, ,,Roczniki Nauk Prawnych” 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e32bdcb-4c96-4949-b0df-b04a45905200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.