Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 185-204

Article title

Wpływ różnorodności na chęć odejścia z pracy w bankach spółdzielczych w Polsce

Content

Title variants

EN
The Influence of Diversity on the Intention to Quit in Work in the Cooperative Banking in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę różnorodności pracowników banków spółdzielczych w Polsce w aspekcie jej wpływu na chęć odejścia z pracy. Na podstawie teorii attraction-selection-attrition (ASA) oraz przy uwzględnieniu specyfiki sektora bankowości spółdzielczej w Polsce sformułowano trzy hipotezy badawcze, których weryfikacja została przeprowadzona z wykorzystaniem bazy danych badania „Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych”, zrealizowanego na przełomie lat 2014 i 2015. Rezultaty badania wykazały brak związku między przynależnością do mniejszości ze względu na płeć i wykształcenie a chęcią odejścia z pracy zatrudnionego w spółdzielni kredytowej. Jeśli zaś chodzi o wiek, okazało się, iż osoby starsze pracujące w gronie młodszych kolegów są mniej skłonne do zmiany pracodawcy niż pozostałe grupy. Rezultaty badania uwypuklają rolę praktyk zarządzania różnorodnością, które zmniejszają oddziaływanie cech osobistych (płci, wykształcenia) na chęć odejścia.
EN
The article considers the topic of employee diversity in cooperative banks in Poland with special reference to the influence of such diversity on the intention to quit. Three research hypotheses were formulated on the basis of attraction–selection–attrition (ASA) theory and taking the specifics of the Polish cooperative sector into account. Verification was conducted utilizing observations from the database of the “Human Resource Management in Cooperative Banks” study conducted between 2014 and 2015. Research results indicated no association between membership in a minority in terms of gender or education and the intention to quit from a cooperative credit bank. When age was considered, it turns out that older people working among younger employees are characterized by a lower likelihood of changing employer than the other employee groups. Research results highlight the role of diversity management practices that decrease the influence of personal characteristics (gender and education) on the intention to quit.

Contributors

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań

References

 • Baran M. (2015), Mentoring jako element zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach, Management Forum, nr 2.
 • Bedyńska S., Książek M. (2012), Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno Sp. z o.o.
 • Boselie P. (2010), Strategic Human Resource Management. A Balanced Approach, Berkshire, McGraw-Hill Education.
 • Brazzel M. (2003), Historical and theoretical roots of diversity management, w Plummer D. L. (red.), Handbook of diversity management: Beyond awareness to competency based learning, Lanham, MD, University Press of America, Inc.
 • Cardoso A. R., Winter-Ebmer R. (2010), Female-led firms and gender wage policies, ILR Review, nr 64 (1).
 • Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, wyd. III, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dunikowska M. (2012), Różnorodność w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 248.
 • Gajdzik B. (2015), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie hutniczym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Zarządzanie, nr 16 (4).
 • Garnero A., Kampelmann S., Rycx F. (2014), The heterogeneous effects of workforce diversity on productivity, wages, and profits, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, nr 53 (3).
 • Gonzalez J. A., DeNisi A. S. (2009), Cross-level effects of demography and diversity climate on organizational attachment and firm effectiveness, Journal of Organizational Behavior, nr 30 (1).
 • Griffeth R. W., Hom P. W., Gaertner S. (2000), A Meta-Analysis of Antecedents and Correlates of Employee Turnover: Update, Moderator Tests, and Research Implications for the Next Millennium, Journal of Management, nr 26 (3).
 • Griffeth R. W., Steel R. P., Allen D. G., Bryan N. (2005), The Development of a Multidimensional Measure of Job Market Cognitions: The Employment Opportunity Index (EOI), Journal of Applied Psychology, nr 90 (2).
 • Groeneveld S. (2011), Diversity and employee turnover in the Dutch public sector: Does diversity management make a difference?, International Journal of Public Sector Management, nr 24 (6).
 • GUS (2012), Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Holtom B. C., Mitchell T. R., Lee T. W., Eberly M. B. (2008), 5 Turnover and Retention Research: A Glance at the Past, a Closer Review of the Present, and a Venture into the Future, The Academy of Management Annals, nr 2 (1).
 • Janssens M., Steyaert C. (2003), Theories of diversity within organisation studies: Debates and future trajectories, Fondazione Eni Enrico Mattei Working Paper Series, nr 14.
 • KNF (2011), Rekomendacja H, Warszawa, Komisja Nadzoru Finansowego.
 • KNF (2013), Rekomendacja D, Warszawa, Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Kossek E. E., Pichler S. (2007), EEO and the management of diversity, w Boxall P., Purcell J., & Wright P. (red.), The Oxford handbook of human resource management, Oxford , New York, Oxford University Press.
 • Langholz M. (2014), The management of diversity in US and German higher education, Management Revue, nr 25 (3).
 • Leonard J. S., Levine D. I. (2006), The effect of diversity on turnover: A large case study, Industrial & Labor Relations Review, nr 59 (4).
 • Ławrynowicz M. (2013), Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce. Ujęcie instytucjonalne, Warszawa, Poltext Sp. z o.o.
 • Ławrynowicz M., Piasecki P. (2015), Relacje z pracownikami a konkurencyjność polskich banków spółdzielczych – refleksje z wyników badania „Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych”, Bank Spółdzielczy, nr 6/583.
 • Miller J. G., Wheeler K. G. (1992), Unraveling the mysteries of gender differences in intentions to leave the organization, Journal of Organizational Behavior, nr 13 (5).
 • Milliken F. J., Martins L. L. (1996), Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, Academy of Management Review, nr 21 (2).
 • Mor Barak M. E., Nissly J. A., Levin A. (2001), Antecedents to Retention and Turnover among Child Welfare, Social Work, and Other Human Service Employees: What Can We Learn from Past Research? A Review and Metanalysis, Social Service Review, nr 75 (4).
 • Oosterbeek H. (1998), Unravelling Supply and Demand Factors in Work-Related Training, Oxford Economic Papers, nr 50 (2).
 • Piasecki P. (2016), Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce, praca doktorska, Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Piasecki P., Szambelańczyk J. (2015), Profesjonalizacja zarządzania ludźmi w bankach spółdzielczych jako szansa poprawy efektywności, Głos Banków Spółdzielczych, nr 5.
 • Pruski J. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, prezentacja podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 19.09.2011, Warszawa.
 • Sacco J. M., Schmitt N. (2005), A Dynamic Multilevel Model of Demographic Diversity and Misfit Effects, Journal of Applied Psychology, nr 90 (2).
 • Schaubroeck J., Ganster D. C., Jones J. R. (1998), Organization and occupation influences in the attraction–selection–attrition process, Journal of Applied Psychology, nr 83 (6).
 • Shen J., Chanda A., D’Netto B., Monga M. (2009), Managing diversity through human resource management: an international perspective and conceptual framework, The International Journal of Human Resource Management, nr 20 (2).
 • Szambelańczyk J. (2006), Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (98-99).
 • Vandenberghe V. (2016), Is workforce diversity good for efficiency? An approach based on the degree of concavity of the technology, International Journal of Manpower, nr 37 (2).
 • Woodward I. C., Vongswasdi P., More E. A. (2015), Generational diversity at work: A systematic review of the research, INSEAD Working Paper nr 2015/48/OB.
 • Woźniewska G. (2011), Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Woźniewska G. (2012), Problemy konkurencyjności banku spółdzielczego, w Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, Warszawa, CeDeWu Sp. z o.o.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5e42a325-510f-425d-a7e1-8e3c6c428b0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.