PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 9 - 27
Article title

Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiebiorstwie

Content
Title variants
EN
Improvement and self-assessment in the quality management of the enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia teoretyczne podstawy samooceny zarządzania jakością w perspektywie szeroko rozumianego doskonalenia. Wybór podejścia do zarządzania jakością determinuje zakres możliwości samooceny poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa w jakości. Podstawą odniesienia dla samooceny może być realizacja zasad doskonałości według modelu EFQM. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują, że pod względem wymagań i zasad normatywnych system zarządzania jakością (SZJ) nie jest spójny z zasadami doskonałości EFQM. Dlatego poziom doskonałości normatywnego SZJ oceniany według kryteriów modelu EFQM nie może być najwyższy (dojrzały). Ponadto model samooceny EFQM wskazuje na związki z kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM), z którym łączą go zarówno zasady, jak i elementy. Przyjmując założenie, że TQM nie jest integralnym elementem normatywnego SZJ, można powiedzieć, że samoocena TQM ma większe związki z doskonaleniem niż samoocena normatywnego SZJ.
EN
This paper presents the theoretical basis for self-assessment of quality management in the wider perspective of improvement. The choice of approach to quality management determines the range of the self-assessment possibilities of the level of maturity with regards to the company quality. The basis for self-reference can be by implementing the principles of excellence according to the EFQM model. The results of the analysis show that, in terms of requirements and normative principles of quality management system (QMS) is not consistent with the principles of the EFQM excellence. Therefore, the level of perfection of normative QMS evaluated according to criteria of the EFQM model may not be the highest (mature). Moreover, the EFQM self-assessment model shows the relationship of comprehensive quality management (TQM), with which it is connected by means of both the principles and elements. Assuming that TQM is not an integral part of the normative QMS, we can say that the TQM self-assessment is more about the improvement than the self-assessment of the normative self-QMS.
Keywords
Year
Issue
Pages
9 - 27
Physical description
Dates
issued
2015-05-30
Contributors
References
 • Haffer, R. 2011. Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kim, D.Y., Kumar, V. i S.A. Murphy 2010. European Foundation for Quality Management Business Excellence Model. International Journal of Quality & Reliability Management, nr 6 (27).
 • Łańcucki, J. 2006. Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością. TQM, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Oliver, J. 2009. Continuous improvement: role of organisational learning mechanisms. International Journal of Quality & Reliability Management, nr 6 (26).
 • PN-EN ISO 9004:2001. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 19011:2003. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Szczepańska, K. 2009. Metody i techniki TQM, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Szczepańska, K. 2010. TQM. Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Szczepańska, K. 2011. Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Warszawa: C.H. Beck.
 • Tatarkiewicz, W. 1976. O doskonałości, Warszawa: PWN.
 • Thawesaengskulthai, N. 2010. An empirical framework for selecting quality management and improvement initiatives. International Journal of Quality & Reliability Management, nr 2 (27).
 • Urbaniak, M. 2010. Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e4363dd-7112-4d8d-a2ef-4b5daeb95f4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.