PL EN


2016 | 43 | 1(502) | 2-11
Article title

WOKÓŁ URYNKOWIENIA USŁUG SPOŁECZNYCH (

Selected contents from this journal
Title variants
ON THE MARKETIZATION OF SOCIAL SERVICES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z najbardziej powszechnych i najczęściej diagnozowanych tendencji w rozwoju usług społecznych w Polsce i na świecie w ostatnich dwóch-trzech dekadach są nasilające się procesy urynkowienia tego sektora, łączone też z jego ekonomizacją, komercjalizacją, prywatyzacją. Celem artykułu jest pokazanie niektórych ryzyk i zagrożeń związanych z tym trendem, takich jak: segregacja, fragmentaryzacja, biurokratyzacja, monopolizacja, finansjalizacja czy ograniczona transparentność procesu świadczenia usług. Wyeksponowanie w tym tekście niekorzystnych aspektów marketyzacji wynika z faktu, iż w rozważaniach nad współczesnymi przemianami w polityce społecznej są one podnoszone - przynajmniej w Polsce – o wiele rzadziej aniżeli rzeczywiste lub domniemane zalety urynkowienia tej sfery.
EN
One of the most common and most frequently diagnosed trends in the development of social services in Poland and abroad in the last twothree decades is the increasing marketization of this sector, associated also with its economization, commercialization, privatization. The aim of the article is to show some of the risks and threats connected with this trend, such as segregation, fragmentation, bureaucratization, monopolization, financialization, or limited transparency of the process of provision of services. Highlighting the questionable aspects of marketization in the article stems from the fact that in discussions on contemporary changes in social policy they are raised — at least in Poland — far less often than the actual or supposed advantages of marketization of the realm.
Year
Volume
43
Issue
Pages
2-11
Physical description
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej UW
References
 • Anioł W. (2015a), On Three Modernisation Narratives in Poland after 1989, “International Journal of Social Econom­ics”, Vol. 42, No. 9.
 • Anioł W. (2015b), Pułapka ekonomizmu. U źródeł dominacji neoliberalnej narracji modernizacyjnej w Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2.
 • Balicki M. (2013), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 10.10.2013 r.
 • Balicki M. (2014), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 28.05.2014 r.
 • Bochniarz H. (2015), wywiad w „Gazecie Wyborczej z 19.02.2015 r.
 • Crouch C. (2004), Post-Democracy, Cambridge.
 • Esping-Andersen G. (2010), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa.
 • Evers A. i in., red. (2013), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, Warszawa.
 • Finn D. (2008), The British “Welfare Market”: Lessons from Contracting out Welfare to Work Programmes in Australia and the Nether­lands, York.
 • Golinowska S. (2013), Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia, „Ekonomista”, nr 6.
 • Harat M (2015), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 18.02.2015 r.
 • Korolczuk E., Hryciuk R., red. (2015), Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, Warszawa.
 • Landes D.S. (2010), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa.
 • Larsen F., Wright S. (2004), Interpreting the Marketization of Employment Services in Great Britain and Denmark, “Journal of European Social Policy”, No. 5.
 • Lindgren A.-M. (2011), Are Financialisation, Privatisation and Individualisation the Same Thing? The Swedish Experience, w: V.P. Sorsa (ed.), Rethinking Social Risk in the Nordics, Helsinki.
 • Owsiak St. (2015), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 4–6.04.2015 r.
 • Potulicka E., J. Rutkowiak (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków.
 • Rahkola J. (2011), Markets: Source of Efficiency or Costs? An Analysis on the Production of Public Services in Finland, w: V.P. Sorsa (ed.), Rethinking Social Risk in the Nordics, Helsinki.
 • Rauch D. (2007), Is There Really a Scandinavian Social Service Model? A Comparison of Childcare and Elderlycare in Six European Countries, “Acta Sociologica”, vol. 50, p. 249–269.
 • Sandel M.J. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Warszawa.
 • Sandel M.J. (2013), Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie, Warszawa.
 • Skalski J. (2015), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 19.02.2015 r.
 • Struyven L., G. Steurs (2005), Design and Redesign of a Quasi-Market for the Reintegration of Jobseekers. Empirical Evidence from Australia and the Netherlands, “Journal of European Social Policy”, No. 3.
 • Szarawarski Z. (2014), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 15–16.02.2014 r.
 • Szarfenberg R. (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, w: M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa.
 • Sześ­ciło D. (2014), Rynek, prywatyzacja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Warszawa.
 • Sztompka P (2014), Uniwersytet współczesny – zderzenie dwóch kultur, Kongres Kultury Akademickiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 20–22.03.2014.
 • Taylor-Gooby P. (ed.) (2004), New Risks, New Welfare: The Transformation of the European Welfare State, Oxford.
 • Włodarczyk C. (2010), wywiad w „Gazecie Wyborczej” z 4.11.2010 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e51b57d-6ef1-46c1-bae3-e0ab172bce59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.