PL EN


2015 | 14 | 1 | 89-100
Article title

Turystyka i krajoznawstwo młodzieży szkolnej w polityce państwa w latach 1970–1980 w świetle czasopisma „Poznaj Swój Kraj”

Content
Title variants
EN
The sightseeing and tourist movement of school children in the decade of politics country in years 1970–1980, based on the magazine “Poznaj Swój Kraj”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie polityki państwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa młodzieży szkolnej w dekadzie Edwarda Gierka (1970–1980), w oparciu o czasopismo „Poznaj Swój Kraj”. Artykuł został sporządzony na podstawie materiałów publikowanych na łamach periodyku w latach 1969–1982. Podczas zjazdów Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz dyskusji na różnych szczeblach Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, a później Ministerstwa Oświaty i Wychowania poruszano kwestie dotyczące turystyki i krajoznawstwa młodzieżowego. Władze partyjne i przedstawiciele wymienionych resortów wygłaszali wiele dezyderatów, mających na celu stymulowanie rozwoju ruchu krajoznawczo-turystycznego młodzieży szkolnej. Najczęściej proponowane postulaty dotyczyły: zwiększania liczby wycieczek szkolnych i doskonalenia ich organizacji, rozbudowy bazy turystycznej dla potrzeb dzieci i młodzieży, podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej organizującej turystykę szkolną, zwiększania udziału młodzieży szkolnej w turystyce kwalifikowanej.
EN
The aim of the study is to depict the sightseeing and tourist movement of school children in the decade of Edward Gierek (1970–1980), based on the magazine “Poznaj Swój Kraj” [“Know Your Country”]. The article was prepared according to the materials published on the pages of the journal in the years 1969–1982. During the meetings of the Central Committee of the Polish United Workers’ Society and the Ministry of Education, many issues concerning the sightseeing and tourist movement of school children were discussed. The most important authorities and ministries proposed many desiderata, aimed at developing sightseeing and tourist movement in Poland. The essential innovations referred to: increasing the amount of school trips and development of their organization, expansion of tourist facilities for the needs of children and young people, improvement of qualifications of the teaching staff, responsible for the school children tourist movement, the increase of the participation of school children in qualified tourism.
Contributors
 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Bar R., Doliński A., Turystyka, Warszawa 1978.
 • Chmiel A., Turystyka w Polsce w latach 1945–1989, Warszawa 2007.
 • Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa 2008.
 • Gaj J., Państwowa administracja turystyczna w Polsce Ludowej, [w:] T. Jurek, K. Obodyński, S. Zaborniak (red.), Z dziejów turystyki i sportu w Polsce, Rzeszów 2009.
 • Gaj J., Turystyka w Polsce w świetle odwilży politycznej po 1956 roku, [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Poznań 2005.
 • Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Poznań 2001.
 • Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003.
 • Gondek L., Kultura fizyczna w Polsce. 1944–1984. Zarys podstawowych struktur, form i efektów zarządzania kulturą fizyczną w czterdziestoleciu PRL, Gdańsk 1984.
 • Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977.
 • Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Warszawa 1983.
 • Piotrowski J.P., Dylematy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950–1989, [w:] Z dziejów turystyki w Polsce i polonijnej kultury fizycznej, Gorzów Wlkp. 2012.
 • Rolicki J., Edward Gierek. Przerwana dekada, Warszawa 1990.
 • Szymański L., Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944– 1989, Wrocław 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e544922-0b90-491b-b0e1-d3b5e3eee27f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.