Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 139-148

Article title

Mutism – one of the research areas of applied linguistics

Authors

Content

Title variants

PL
Niemówienie – jeden z obszarów badań lingwistyki stosowanej

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykułu definiuje jeden z obszarów badań lingwistyki stosowanej, jakim jest „niemówienie”. W jego obrębie umieszczono następujące zjawiska: milczenie, przemilczenie i pauzę. Artykuł zawiera ich charakterystykę, a także autorską definicję „niemówienia”, które rozpatrywane jest z jednaj strony jako niezbędny warunek zaistnienia wypowiedzi i jej właściwego odbioru, z drugiej przejaw zaburzeń komunikacji językowej lub innych nieprawidłowości występujących podczas tworzenia wypowiedzi słownej.

Contributors

author
 • Tarnowska Szkoła Wyższa

References

 • Cholewiak A., 2016, Tempo wypowiedzi gimnazjalistów – pilotażowe badania ilościowo-jakościowe, „Forum Logopedyczne”, No 24, pp. 101–111.
 • Cholewiak A., 2017, Metodologiczne aspekty badania tempa wypowiedzi (ujęcie neurolingwistyczne), „Studia Logopaedica VI”, pp. 82–88.
 • Dąmbska I., 1963, Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne”, issue 1, vol. XI, pp. 73–79.
 • Essen von O., 1967, Fonetyka ogólna i stosowana, Warszawa.
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, ed. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, pp. 16–69.
 • Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.
 • Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.
 • Kaczmarek B.L.J., 2009, Misterne gry w komunikację, Lublin.
 • Kendall T.S., 2009, Speech Rate, Pause, and Linguistic Variation: An Examination Through the Sociolinguistic Archive and Analysis Project, Duke University, pp. 76–165.
 • Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
 • Lowit A., 2014, Acquired motor speech disorders, [in:] The Cambridge handbook of communication disorders, ed. L. Cummings, Cambridge, pp. 400–418.
 • Lyons J., 1983, Semantyka 1, transl. A. Weinsberg, Warszawa.
 • Michalik M., 2013, Niemówienie jako problem lingwistyczny, kulturowy i szkolny. Uwagi neurolingwisty, [in:] Synergia. Mowa – Terapia – Wychowanie, eds. M. Michalik, A. Hetman, Jastrzębie-Zdrój–Kraków, pp. 9–19.
 • Michalik M., Cholewiak A., Jagiełowicz W., 2015, Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej, [in:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, eds. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, pp. 79–93.
 • Michalik M., Cholewiak A., 2017, Tempo wypowiedzi w oligofazji, „Logopedia”, No 46, pp. 265–281.
 • Michalik M., Solak A., 2017, The pace of speech in autistic spectrum disorder, „Acta Neuropsychologica”, Vol. 15, No. 4, pp. 433–441.
 • Norwid C.K., 1922, Milczenie, Warszawa.
 • Ożóg K., 2014, Ustna odmiana języka ogólnego, [in:] Współczesny język polski, ed. J. Bartmiński, Lublin, pp. 85–96.
 • Pisarkowa K., 1986, O komunikatywnej funkcji przemilczenia, „Zeszyty Prasoznawcze”, No 1 (107), pp. 25–34.
 • Pluta-Wojciechowska D., Sambor B., 2017, Pomiędzy słowem, frazą i zdaniem, czyli o pozycji Inter-Speech w normie i patologii, [in:] Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, eds. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Gdańsk, pp. 169–191.
 • Rokoszowa J., 1983, Język a milczenie, „Biuletyn PTJ”, issue XL, pp. 129–137.
 • Rokoszowa J., 1994, Milczenie jako fakt językowy, „Biuletyn PTJ”, issue L, pp. 27–47.
 • Sawicka I., 1995, Fonologia, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, ed. H. Wróbel, Kraków, pp. 107–189.
 • Skoczek A., 2015, Mutyzm. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków.
 • Solak A., 2017, Tempo wypowiedzi w badaniach jakościowo-ilościowych: studium przypadku 9-letniego chłopca, [in:] Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia, eds. E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł, Bydgoszcz, pp. 161–174.
 • Śniatkowski S., 2002, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków.
 • Woźniak T., 2012, Niepłynność mówienia, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, eds. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, pp. 549–565.
 • Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, eds. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, pp. 165–184.
 • Wysocka M., 2016, Prozodia mowy – problemy opisu, [in:] Logopedia artystyczna, eds. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, pp. 213–230.
 • Zellner B., 1994, Pauses and the temporal structure of speech, [in:] Fundamentals of speech synthesis and speech recognition, ed. E. Keller, Chichester, pp. 41–62.
 • Zyss T., Zięba A., 2015, Tempo mówienia – kilka uwag z psychiatrycznego punktu widzenia, „Neurolingwistyka Praktyczna”, No 1, pp. 15–26.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5e5753f9-73a3-4ea1-9743-a4fd12cafe02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.