PL EN


2016 | 1(39) | 79-86
Article title

Driving and limiting factors in the farm management by young farmers in the context of survey research

Content
Title variants
PL
Czynniki sprzyjające zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez młodych rolników i ograniczające te działania – w kontekście badań ankietowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the study was to identify driving and limiting factors of farm management in a region of fragmented agriculture. The paper presents the results of the research conducted in the South-Eastern Poland (Macroregion of Małopolska and Pogórze). The survey was conducted in 2014 in the farms managed by young farmers, i.e. the benefi ciaries of the measure “Setting up of young farmers” from the RDP 2007–2013, with the use of a survey method with a questionnaire interview. The research was empirical, and its main goal was to present a case study of the farm management by young farmers in terms of specifi c management barriers. The results of the studies pointed to the fragmented agrarian structure as the one of the biggest barriers of the eff ective farm management. The young farmers pointed that fragmented agrarian structure signifi cantly impedes the purchase or lease of agricultural land, and the farm development in the same way. The survey pointed to the factors that contribute to the young farmers: the entrepreneurial attitude, activity and creativity, training, the management knowledge and better access to the Common Agricultural Policy instruments.
PL
Młodzi rolnicy rozpoczynający działalność rolniczą napotykają wiele barier związanych z zarządzaniem. Wynikają one z uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Celem badań była identyfi kacja czynników sprzyjających procesowi zarządzania gospodarstwem rolnym i ograniczających te działania w regionie rozdrobnionego rolnictwa. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych, prowadzonych w regionie Polski południowej (makroregion Małopolska i Pogórze). Badania były prowadzone w 2014 roku w gospodarstwach tzw. młodych rolników, czyli benefi cjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007–2013, metodą ankiety z kwestionariuszem wywiadu. Badania miały charakter empiryczny, a ich celem było studium przypadku zarządzania gospodarstwem przez młodych rolników oraz identyfi kacja barier w zarządzaniu. Uzyskane wyniki badań terenowych wskazują na rozdrobnioną strukturę agrarną jako jedną z największych barier w skutecznym zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Młodzi rolnicy wskazali, że utrudnia ona zakup czy dzierżawę ziemi rolniczej, a tym samym hamuje rozwój gospodarstwa. Badania ujawniły też czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych zarządzanych przez młodych rolników. Były to przede wszystkim: przedsiębiorczość, aktywność i kreatywność, dokształcanie na kursach i szkoleniach, wiedza w zakresie zarządzania, a także większy dostęp do środków pomocowych w ramach instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.
Contributors
References
 • ARiMR (n.d.). Data retrieved from: www.arimr.gov.pl.
 • Domagalska-Grędys, M. (2008). Ocena produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu 800 – Małopolska i Pogórze. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 64, 189–199.
 • Eurostat (2010). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostatdata/database.
 • GUS (2013). Gospodarstwa polskie na tle gospodarstw Unii Europejskiej. Powszechny Spis Rolny 2010. Praca zbiorowa pod red. W. Poczty (s. 198–207). Warszawa: GUS.
 • GUS (2014). Statistical Yearbook of Agriculture (s. 113–140). Warszawa: GUS.
 • Kiełbasa, B. (2012). Współczesne determinanty skutecznego zarządzania gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolnym. Stud. Mater. Miscell. Oecon. Kiel., 183–195.
 • Klepacki, B. (2005). Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizacje i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, VII, 1, 124–128.
 • Klepacki, B. (2006). Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990–2003. Rocz. Nauk. SERiA, III, 4, 161–164.
 • Kołoszko-Chomentowska, Z. (2008). Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 67, 79–85
 • Kołoszko-Chomentowska, Z., Sieczko, J. (2014). Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej. Ekon. Zarz., 1, 97–112.
 • Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2011). Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 129–137.
 • Miś, T. (2011). Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego: Monografie i Opracowania 12, 196–204.
 • Musiał, W., Wojewodzic, T. (2013). Barriers of agrarian transformations in Polish agriculture – searching for innovative solutions. 9th Congress of Polish Economists. Pobrano z: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Musia%C5%82%20Wies%C5%82aw,%20Wojewodzic%20Tomasz/Musia%C5%82%20Wies%C5%82aw,%20Wojewodzic%20Tomasz%20%20BARIERY%20PRZEMIAN%20AGRARNYCH%20W%20ROLNICTWIE%20POLSKIM%20%20POSZUKIWANIE%20ROZWI%C4%84ZA%C5%83%20INNOWACYJNYCH.pdf.
 • Poczta, W., Bartkowiak, N. (2012). Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 1(23), 95–109.
 • Poczta, W., Kołodziejczak, M. (2008). Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne rolnictwa i Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 1(7), 123–140.
 • Spiak, J. (2009). Assessing effi ciency of the implementation of management function on the example of an agribusiness. J. Agribus. Rural Dev., 2(12), 195–200.
 • Stabryła, A. (1983). Funkcje zarządzania (s. 7–18). Wrocław: Wyd. PAN Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szymańska, E. (2007). Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu (s. 35–42). Warszawa: Wyd. Wieś Jutra.
 • Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki (s. 222–228). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Tomczak, F. (2006). Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (s. 112–127). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wołoszyn, J. (2004). Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., XII, 54–59.
 • Ziętara, W. (2005). Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. Wyd. Wieś Jutra, 10(87), 42–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e5aa713-409e-40e1-8b04-c8101279abd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.