Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 8(557) | 18-27

Article title

IDENTYFIKACJA SIŁ WSPIERAJĄCYCH I HAMUJĄCYCH PROCES IMPLEMENTACJI HB-HTA W POLSCE

Selected contents from this journal

Title variants

EN
IDENTIFICATION OF FORCES DRIVING AND RESTRAINING THE IMPLEMENTATION OF HB-HTA IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rosnące koszty ochrony zdrowia w skali systemu oraz pogarszająca się sytuacja szpitali wymuszają poszukiwanie nowych metod usprawniania zarządzania. Jedną z propozycji jest oparcie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w szpitalach na HB-HTA, czyli szpitalnej ocenie technologii medycznych, czego wyrazem jest realizacja projektu pt. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Wprowadzenie tak istotnej dla funkcjonowania szpitali i całego systemu zmiany wymaga starannego planowania. Jednym z etapów tej zmiany jest analiza jej uwarunkowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie rezultatów i dyskusji nad wynikami prowadzonymi w pierwszym etapie realizacji projektu Gospostrateg (Projekt nr 1/395107/18/NCBR/2018 „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, realizowany przez konsorcjum Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie) badań nad uwarunkowaniami wdrożenia do polskiego systemu ochrony zdrowia procedur oceny technologii medycznych na poziomie szpitalnym (ang. Hospital – Based Health Technology Assessment, HB-HTA). W prowadzonych badaniach zastosowano eksploracyjną strategię badawczą typową dla teorii ugruntowanej, wykorzystując do gromadzenia danych metodykę analizy pola sił Lewina. Badania wskazały 28 czynników w makrootoczeniu aktywnie oddziałujących na proces wdrożenia HB-HTA w praktykę działania szpitali. Analiza pola sił Lewina pozwoliła na identyfikację 5 sił hamujących i 5 sił wspierających proces wdrożenia HB-HTA przy widocznej punktowej przewadze sił wspierających proces zmian. Proponowana strategia działania przy wprowadzaniu zmiany powinna skupić się na osłabieniu sił hamujących, w tym głównej siły, jaką jest niedobór środków finansowych oraz wzmacnianiu kompetencji kadry zarządzającej w obszarze stosowania metodyki HB-HTA w zarządzaniu szpitalami.
EN
Increasing health care costs and deteriorating situation of hospitals enforce the need to search for improved methods of management. One of the proposals is to base the process of making investment decisions in hospitals on HB-HTA, i.e. hospital-based health technologies assessment, which is reflected in the implementation of the project entitled Implementation of the Hospital Based HTA (HB HTA) – Hospital Assessment of Innovative Medical Technologies. Introducing such a significant change for the functioning of hospitals and the entire healthcare system requires careful planning of its implementation. One of the stages of introducing the change is the analysis of its conditions. The purpose of this article is to present the results of research conducted as the first stage of the Gospostrateg project on the determinants of the implementation of hospital-based health technology assessment procedures (HB-HTA) into the Polish healthcare system. The research used exploratory research strategy typical for grounded theory, using the Lewin’s force field analysis methodology to collect data. Studies have indicated the existence of 28 macro environmental factors actively affecting the process of implementing HB-HTA in the functioning of hospitals. The analysis of Lewin’s force field allowed the identification of 5 restraining forces and 5 forces driving the HB-HTA implementation process with a visible advantage of the driving forces. The proposed strategy for implementing the change should focus on weakening the restraining forces, including the main force which is the shortage of financial resources, and strengthening the competences of the management in the area of HB-HTA methodology.

Year

Volume

47

Issue

Pages

18-27

Physical description

Contributors

 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Ager, A., Zarowsky, Ch., 2015. Balancing the personal, local, institutional, and global: multiple case study and multidimensional scaling analysis of African experiences in addressing complexity and political economy in health research capacity strengthening. Health Res. Policy Syst., Vol. 13, p. 5.
 • Arab-Zozani, M., Pezeshki, M.Z., Khodayari-Zarnaq, R., Janati, A., 2019. Balancing Overuse and Underuse In the Iranian Healthcare System: A Force Field Theory Analysis. Ethiop. J Health Sci., Vol. 29, No 2, p. 231–238.
 • Baulcomb, J.S., 2003. Management of change through force field analysis. J Nurs. Manag.,Vol. 11, p. 275–280.
 • Bozak, M., 2003. Using Lewin’s Force Field Analysis in Implementing a Nursing Information System. Comput. Inform. Nurs., Vol. 21(2), p. 80–87.
 • Brownson, R.C., Fielding, J.E., Maylahn, C.M., 2009. Evidence-based public health; a fundamental concept for public health practice. Annu. Rev. Public Health., Vol. 30, p. 175–201.
 • Burnes, B., Cooke, B., 2013. Kurt Lewin’s Field Theory: A Review and Re-evaluation. Int. J. Manag. Rev., Vol. 15, p. 408–425.
 • Cartwright, D., ed., 1952. Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers by Kurt Lewin. London: Social Science Paperbacks.
 • Czarniawska, B., Joerges, B., 1995. Wind of organizational change. How ideas translate into objects and actions. W: S. Bacharach, P. Gagliardi P., B. Mundell, ed. Research in the sociology of organizations. Vol. 13. Greenwich: JAI Press.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., 1998. Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (wybrane aspekty zachodzących zmian). Katowice: Wyd. Uczelniane AE Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., Kelm, H., Szymaniec-Mlicka, K., 2020. Raport z badań „Analiza interesariuszy, sił hamujących i wspierających dla uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych warunkujących proces wdrażania HB-HTA w polskim systemie ochrony zdrowia, maszynopis.
 • Gałązka-Sobotka, M., red., Kowalska-Bobko, I., red., Frączkiewicz-Wronka, A., Więckowska, B., Skrzekowska-Baran, I., Gierczyński, J., Mela, A., Łach, K., Dłutek, A., Furman, M., Raport z badań „Analiza PEST dla wdrożenia HB-HTA w Polsce”, maszynopis.
 • Glaser, B.G., Strauss, A.L., 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.
 • Gomes, R.C., Liddle, J., Gomes, L.O.M., 2010. A fivesided model of stakeholder influence. A crossnational analysis of decision making in local government. Public Adm. Rev., Vol. 12(5), p. 701–724.
 • Hee, O.Ch., Cheng, T.Y., Ping, L.L., Kowang, T.O., Fei, G.Ch., 2019. Embracing Change Management Strategies in Bedside Shift Report (BSR): A Review. Int. j. acad. res. bus. soc. sci., Vol. 9(1), p. 469–481.
 • IPiSS, 2012. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa. Dostępny w: http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf [Dostęp: 2.07.2020].
 • Kilańska, D., Gorzkowicz, B., Sienkiewicz, Z., Lewandowska, M., Dominiak, I., Bielecki, W., 2016. Evaluation of chosen determinants of the positive practice environments (PPE) at polish nursing wards. Med. Pr., Vol. 67(1), p. 11–19.
 • Kowalska-Bobko, I., Gałązka-Sobotka, M., Mela, A., Furman, M., 2019. Przegląd piśmiennictwa na temat funkcjonowania sieci HB-HTA w Europie. Raport z projektu „Wdrożenie systemu Hospital Based HTA (HB-HTA – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, NCBiR, Gospostrateg, 1/395107/18//2018, maszynopis.
 • Kowalska-Bobko, I., Frączkiewicz-Wronka, A., 2018. Identyfikacja mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w ochronie zdrowia stosowanych w ramach sektorowej polityki spójności w Polsce. Zarządzanie i Finanse, Vol. 16(3/2).
 • Kowalska-Bobko I., 2017. Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lehmann, S., 2017. Bridging Strategies and Action: Towards a Method for Change Management in Danish Emergency Management Organizations. J. Chang. Manag., Vol. 17(2), p. 138–154.
 • Lenik, P., 2019. Wybrane czynniki ograniczające skuteczność zarządzania szpitalami publicznymi. Przegląd Organizacji, Vol. 5(952), s. 57–63.
 • O’Rourke, B., Oortwijn, W., Schuller, T., 2020. The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. International Journal of Technology Assessment in Health Care, Vol. 36, p. 187–190.
 • Pichler, F., Oortwijn, W., Ruether, A., Trowman, R., 2019. Defining capacity building in the context of HTA: a proposal by the HTAi Scientific Development and Capacity Building Committee. Int. J Technol. Assess. Health Care, Vol. 35(5), p. 362–366.
 • Pichon-Riviere, A, Augustovski, F, García Martí, S, Alfie, V, Sampietro-Colom, L., 2020. The link between health technology assessment and decision making for the allocation of health resources in Latin America. Int J Technol Assess Health Care, Vol. 36(2), p. 173–178.
 • Poder, T., Bellemare, C., Bédard, S., Fisette, J., Dagenais, P., 2018. Impact of health technology assessment reports on hospital decision makers – 10-year insight from a hospital unit in sherbrooke, Canada: impact of health technology assessment on hospital decisions. Int. J Technol. Assess. Health Care, Vol. 34(4), p. 393–399.
 • Rosenberg Hansen, J., Ferlie, E., 2016. Applying strategic management theories in public sector organizations. Developing a typology. Public Manag. Rev., Vol. 18(1), p. 1–19.
 • Rybarczyk-Szwajkowska, A., Cichońska, D., Holly, R., 2016. Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządczą szpitali publicznych. Med. Pr., Vol. 67(3), s. 365–373.
 • Sammut-Bonnici, T., 2015. Macroenvironment. W: C.L. Cooper, ed. Wiley Encyclopedia of Management. Marketing. Vol. 9. John Wiley & Sons, Ltd.
 • Suddaby, R., 2006. From the Editors. What Grounded Theory is Not. Acad. Manag. J., Vol. 49(4), p. 633–642.
 • Tavernier, S.S., Guo, J-W., Brant, J.M., Berry, P., Beck, S.L., 2018. Context Matters for Nurses Leading Pain Improvement in U.S. Hospitals. Pain Manag. Nurs., Vol. 19(5), p. 474–486.
 • Tworek, P., Kwiecińska-Bożek, L., 2015. Menedżer ryzyka jako funkcja wspomagająca zarządzanie podmiotem leczniczym świadczącym usługi szpitalne. W: M. Węgrzyn, D. Wasilewski, red. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Prace Naukowe, nr 410, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 149–169.
 • Wilkos, S., 2010. Strategia komunikacji politycznej jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie. Studia Politologiczne. Studia i analizy, nr 16.
 • Włodarczyk, W.C., 2014. Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5e659104-ac51-4485-a736-5f68b5a28a09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.