Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 136-149

Article title

The process of successful aging in rural areas – an analysis of the phenomenonin south-eastern Poland

Content

Title variants

PL
Proces pomyślnego starzenia się na wsi – analiza zjawiska na obszarze Polski południowo-wschodniej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In Poland, the aging process of the population is noticeably slower than in other European countries. The aging of Polish society concerns both municipal and rural areas. However, this process varies between these environments, both in terms of the pace and the scale of the problem. However, it is particularly significant that the forecasts indicate that rural areas will remain “younger” than urban areas in the future. The aim of the present paper was to attempt to answer the question whether the situation of elderly people from the rural areas of south-eastern Poland fit the concepts of successful aging. The paper is based on the results of a study conducted in 2017 among a group of 150 people aged 60+, living in the districts of Myślenice and Nowy Targ. On this basis, it is possible to state that the respondents are rather happy with their contacts with the environment, and express a moderately high degree of satisfaction with their health condition, are not very professionally active, and notice high shortages on the Polish market in terms of services and products aimed especially at elderly people. Thus we may assume that the subjective quality of the life of the respondents in the villages of the Małopolskie province is at an average level and that it creates the possibility of drawing conclusions on the moderate course of the process of successful aging in this environment.
PL
W Polsce proces starzenia się ludności przebiega zdecydowanie wolniej niż w innych krajach europejskich. Fakt ten może cieszyć. Ale jednocześnie nie należy zapominać, że systematyczny wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie to aktualnie jeden z najpoważniejszych problemów demograficznych, społecznych i gospodarczych w naszym kraju. Starzenie się polskiego społeczeństwa dotyczy zarówno terenów miejskich, jak i wiejskich. Jednakże proces ten przebiega w odmienny sposób w obu tych środowiskach, zarówno pod względem tempa, jak i skali problemu. Jednakże, co szczególnie ważne, w przyszłości według prognoz wieś pozostanie „młodsza” od miasta. Celem prezentowanego opracowania była próba odpowiedzi na pytanie o to, czy sytuacja seniorów z obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej wpisuje się w koncepcje pomyślnego starzenia się. Podstawę stanowią tu wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku na grupie 150 osób w wieku 60+ z terenu powiatów myślenickiego i nowotarskiego. Na ich podstawie można stwierdzić, iż respondenci prezentują się jako osoby raczej zadowolone z kontaktów z otoczeniem, o umiarkowanie wysokim stopniu satysfakcji w odniesieniu do swojego stanu zdrowia, niezbyt aktywne zawodowo i dostrzegające duże braki na polskim rynku w zakresie oferty usług i produktów kierowanych specjalnie do seniorów. Można więc uznać, że subiektywna jakość życia badanych seniorów z małopolskiej wsi jest na średnim poziomie, a to przekłada się na możliwość wnioskowania o umiarkowanym przebiegu procesu pomyślnego starzenia się w tym środowisku.

Contributors

 • Department of Social Work University of Hradec Králové
 • Department of Statistics and Social Policy University of Agriculture in Krakow

References

 • Baltes, P. B., Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: P. B. Baltes, M. M. Baltes (Eds.), Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1–34). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511665684.003.
 • Bałandynowicz-Panfil, K. (2010). Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych. In: D. Kałuża, P. Szukalski (Eds.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności (pp. 112–121). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Bogusz, M., Ostrowska, S. (2016). Wybrane problemy polityki społecznej i zdrowotnej wobec osób starszych na poziomie lokalnym – sztuka partycypacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • CBOS. (2009). Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie – plany a rzeczywistość. BS/160/2009. Warszawa.
 • Freysinger, V. J. (1990). Successful Aging for Women. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/20f3/ca517eece8f8a0d7d93553f236efe05044e8.pdf (2019.02.08).
 • Halicki, J. (2008). Potoczne definicje pomyślnego starzenia się. In: J. T. Kowaleski,P. Szukalski (Eds.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych (pp. 13–27). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Jurek, Ł. (2012). Polityka społeczna wobec ludzi starych w USA – uwarunkowania rozwoju i perspektywy zmian. Nauki Społeczne. Social Sciences, 1(5), 23–39.
 • Kędra, E. (2011). Starość nie jest przestępstwem. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 1(3), 209–215.
 • Klimczuk, A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wydawnictwo Wiedza i Edukacja.
 • Konieczna-Woźniak, R. (2013). Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się. Rocznik Andragogiczny, 20, 185–200.
 • Kowalska, M., Niedziółka, A. (2016). Social cooperatives as a form of combating social exclusion. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3, 45–55. DOI: 10.15576/ PDGR/2016.3.4.
 • Mamak-Zdanecka, M. (2015). Pomyślne starzenie się w wymiarze demograficznym, społecznym, gerontologicznym. In: M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (Eds.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie (pp. 19–36). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Niezabitowski, M. (2007). Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Osiecka-Chojnacka, J. (2012). Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnegostarzenia się. Studia BAS, 2(30), 101–128.
 • Pierzchalska, A., Klag, P. (2008). Społeczne role osób starszych. In: W. Bokajło, A. Pacześniak (Eds.), Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2.
 • Prus, P. (2010). Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy.
 • Ryff, C. (1982). Successful aging: a developmental approach. The Gerontologist, 22(2), 209–214. DOI: 10.1093/geront/22.2.209.
 • Szarota, Z. (2013). Wsparcie społeczne i polityka społeczna wobec późnej dorosłości i starości. In: R. J. Kijak, Z. Szarota (Eds.), Starość. Między diagnozą a działaniem (pp. 23–40). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Szarota, Z., Kijak, R. J. (2013). Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Szopa, B., Ślęzak, E. (2013). Globalne procesy starzenia się. Implikacje dla społeczeństwi gospodarek. Przegląd Zachodniopomorski, XXVIII(LVII), 3(2). Rozprawy i Studia, 277–290.
 • Szukalski, P. (2012). Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny, 7.
 • Urbaniak, B. (2013). Sytuacja zawodowa kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+. In: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (Eds.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce (pp. 65–106). Łódź: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Wojewodzic, T., Satoła, Ł., Tabor, S. (2015). Seeking interrelations between social and economic development and indicators of farms’ economic and production disagrarization. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4, 103–119. DOI:10.15576/PDGR/2015.4.103.
 • Zając-Lamparska, L. (2012). Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Rocznik Andragogiczny, 2012, 89–105.
 • Zadworna-Cieślak, M., Finogenow, M. (2012). Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie późnej dorosłości. Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 2(4), 117–128.
 • Żurek, A. (2002). Relacje łączące rodzinę z familią w świetle teorii wymiany. Roczniki Socjologii Rodziny, XIV, 25–38.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5e6c4a5a-c97c-4564-8300-57c725c5c3b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.