PL EN


2017 | 1(961) | 117-129
Article title

Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych

Title variants
EN
Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union’s Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza potencjału i tendencji rozwoju rolnictwa ekologicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, a także ocena szans i możliwości rozwoju tej formy rolnictwa w Polsce. Rolnictwo ekologiczne stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa w Unii Europejskiej. W Polsce rynek produktów ekologicznych znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Bariery rozwoju związane są z obszarem zarówno podaży, jak i popytu na produkty ekologiczne. Popyt na produkty ekologiczne ma tendencję wzrostową, chociaż jest jeszcze ograniczony. Występuje przede wszystkim w dużych miastach. Dostępność produktów ekologicznych jest stosunkowo mała, a ich cena jest wysoka.
EN
The aim of the paper is to analyse the potential and development of organic farming in selected countries of the European Union, so as to assess the prospects for its development in Poland. Organic farming is currently one of the fastest growing agricultural sectors in the European Union. In Poland, the market for organic products is at an early stage of development. Barriers to development are associated with both the area of supply and the demand for organic products, which is increasing but still limited. With demand occurring mostly in large cities, organic products have limited availability and are expensive.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, golikd@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, zmijad@uek.krakow.pl
References
 • Domagalska J., Buczkowska M. [2015], Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 96.
 • Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union [2013a], European Commission, September.
 • Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union [2013b], European Commission, October.
 • Genetic Engineering versus Organic Farming. The Fact and the Fiction [2002], International Federation of Organic Agriculture Movements, https://www.infogm.org (data dostępu: 15.09.2016).
 • Golinowska M. [2013], Rozwój rolnictwa ekologicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R. [2014], Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4.
 • Preambuła do Rozporządzenia Rady UE nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylającego rozporządzenie Rady UE nr 2092/1991, Dz.U. L 189, 20.7.2007.
 • Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 [2014], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014 [2015], Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady UE nr 2092 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE L 198, 22.7.1991.
 • Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020 [2013], Opinie i ekspertyzy OE-210, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. nr 38 poz. 452 z późn. zm.
 • Żelezik M. [2009], Dlaczego rolnictwo ekologiczne?, Rocznik Świętokrzyski, Seria B – Nauki Przyrodnicze, nr 30.
 • Żmija D. [2016], Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych, Difin, Warszawa.
 • Żmija K. [2014], Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, Vizja Press&IT, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e6f53d2-24f5-4af2-9cb6-1602965658ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.