PL EN


2017 | 1(224) | 277-296
Article title

Zaradność a prawa społeczne

Authors
Content
Title variants
EN
Resilience and Social Rights
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje założenia normatywnych i praktycznych wzorców realizacji praw społecznych w paradygmacie aktywnej polityki społecznej. Teoretyczną ramę analiz stanowi koncepcja obywatelstwa Thomasa H. Marshalla. Odwołując się do niej autor dowodzi, iż w dzisiejszym systemie polityki społecznej zmienia się sposób postrzegania obywatelskich uprawnień, szczególnie w obszarze praw socjalnych. Odpowiedzialne jest za to przyjęcie, jako dominującego, paradygmatu aktywnej polityki społecznej, którego fundamentem jest wspieranie zaradności społecznej obywateli. W dalszej części artykułu autor podejmuje próbę oceny wdrażania idei zaradności w praktyce działań instytucji pomocy społecznej w Polsce. Dostrzega w tym względzie przeszkody na poziomie makro (negatywne tendencje demograficzne), mezo (deficyty w zasobach pomocy społecznej), mikro (przemiany rodziny).
EN
The article describes the normative assumptions and practical ways to implement social rights in the paradigm of active welfare state. The theoretical framework of analysis is the concept of citizenship proposed by Thomas H. Marshall. Referring to this concept, the author argues that the current system of social policy changes the perception of rights, particularly in the area of social rights. This is a consequence of the adoption as the dominant paradigm of active welfare state that promotes resilience. The author appraises the implementation of the idea of resilience in the practice of the social assistance institutions in Poland. In this context article points out the obstacles on the macro level (negative demographic trends), meso (deficits in resources of social assistance), micro (transformation of the family).
Year
Issue
Pages
277-296
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań, ryszardnecel@op.pl
References
 • Bolaffi, Guido, Rafaelle Bracalenti, Peter Braham i Sandro Gindro. 2003. Dictionary of Race, Etnicity and Culture. Rome: Sage Publications.
 • Chmielewski, Piotr. 2011. Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Cohen, Mitchell. 2010. T.H. Marshall’s „Citizenship and Social Class”. „Dissent” Fall: 80–85.
 • Coleman, James. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Dean, Hartley. 2013. The Translation of Needs into Rights: Reconceptualising social citizenship as a global phenomenon. „International Journal of Social Welfare” 22: 32–49.
 • Deniszczuk, Lucyna i Barbara Sajkiewicz. 1997. Kategoria minimum egzystencji. W: S. Golinowska (red.). Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie. Warszawa: IPiSS.
 • Działek, Jarosław. 2011. Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. „Studia Regionalne i Lokalne” 3(45).
 • Foucault, Michel. 2010. Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Tłum. M. Herer. Warszawa: WN PWN.
 • Frieske, Kazimierz. 2004. Pesymistyczne wnioski teoretycznych implikacji. W: K.W. Frieske (red.). Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: IPiSS.
 • Fukuyama, Francis. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Tłum. A. Śliwa i L. Śliwa. Warszawa–Wrocław: WN PWN.
 • Gordon, Colin. 1991. Governmental Rationality: An Introduction. W: G. Burchell, C. Gordon i P. Miller (red.). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chica- go, IL: University of Chicago Press, s. 1–48.
 • Granovetter, Mark. 1973. The Strength of Weak Ties. „American Journal of Sociology” 78: 1360–1380.
 • Grotowska-Leder, Jolanta (red.). 2008. Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Johansson, Hakan i Bjorn Hvinden. 2013. Towards a Post-Marshallian Framework for the Analysis of Social Citizenship. W: A. Evers i A.M. Guillemard (red.). Social Policy and Citizenship. The Changing Landscape. New York: Oxford University Press, s. 35–56.
 • Joppke, Christian. 2010. Citizenship and Immigration. Cambridge: John Wiley and Sons Ltd.
 • Karwacki, Arkadiusz i Marek Rymsza. 2011. Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce. W: M. Grewiński i M. Rymsza (red.). Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, s. 29–54.
 • Karwacki, Arkadiusz, Tomasz Kaźmierczak i Marek Rymsza. 2014. Krytyka podejścia aktywizującego w polityce społecznej. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak i M. Rymsza (red.). Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 385–407.
 • Kaźmierczak, Tomasz. 2006. Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
 • Kaźmierczak, Tomasz. 2014. Zatrudnialność. Pojęcie, pomiar, implikacje dla usług reintegracyjnych. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak i M. Rymsza (red.). Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 173–202.
 • Krzyszkowski, Jerzy. 2005. Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Księżopolski, Mirosław. 2013. Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Leś, Ewa. 2013. Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Magnussen, Anne-Mette i Even Nilssen. 2013. Juridification and the Construction of Social Citizenship. „Journal of Law and Society” 40/2: 228–248.
 • Marody, Mirosława. 2014. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Marshall, H. Thomas. 2009. Citizenship and Social Class. W: J. Manza i M. Sauder (red.). Inequality and Society: Social Science Perspectives on Social Stratification. W.W. Norton and Co.: New York.
 • Morel, Nathalie, Bruno Palie i Joakim Palme. 2015. Wykraczając poza dotychczasowe rozumienie państwa opiekuńczego. W: N. Morel, B. Palier i J. Palme (red.). Polityka społeczna jako inwestycja. Tłum. J. Karwacka. Warszawa: WSP TWP, s.1–30.
 • Necel, Ryszard. 2014. Podręcznik dobrych praktyk. Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Necel, Ryszard. 2015. Międzysektorowa współpraca na rzecz rodziny z perspektywy instytucji pomocy społecznej. „Trzeci Sektor” 35/2: 103–115.
 • Nowak, Marek. 2015. Teoria nieracjonalnego działania. Socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Palska, Hanna. 2002. Bieda i dostatek: o nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Pieńkosz, Julita i Andrzej Matejczuk (red.). 2015. Teoria i praktyka działania instytucji opieki w Polsce. Raport końcowy. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Piketty, Thomas. 2015. Kapitał w XXI wieku. Tłum. M. Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Poławski, Paweł. 2011. Po ciemnej stronie: o niezbyt dobrym kapitale społecznym i społecznych więziach. „Polityka Społeczna” 5/6: 31–37.
 • Powell, Fred. 2010. Zmienne właściwości obywatelstwa w społeczeństwie ponowoczesnym. W: A. Brandstaetter, P. Herrmann i C. O’Connel (red.). Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu. Tłum. M. Witkowska. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 43–61.
 • Putnam, Robert. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Tłum. J. Szacki. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Putnam, Robert. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Tłum. P. Sadura i P. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Raciborski, Jacek. 2011. Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
 • Rawls, John. 1994. Teoria sprawiedliwości. Tłum. M. Panufnik, J. Pasek i A. Romaniuk. Warszawa: WN PWN.
 • Rymsza, Marek. 2007. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej. W: M. Grewiński i J. Tyrowicz (red.). Aktywizacja partnerstwo, par- tycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Rymsza, Marek. 2011. Więziotwórcze funkcje przedsiębiorstw społecznych. „Polityka Społeczna” 7: 14–18.
 • Supińska, Jolanta. 2014. Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Standing, Guy. 2014. Prekariat: nowa niebezpieczna klasa. Tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak i M. Szlinder. Warszawa: WN PWN.
 • Standing, Guy. 2015. Karta prekariatu. Tłum. P. Juskowiak, P. Kaczmarski i M. Szlinder. Warszawa: WN PWN.
 • Szarfenberg, Ryszard. 2008. Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Szczygielska, Izabela. 2015. W trosce o jaką pracę? Kierunki reform polskiego prawa pracy na początku XXI wieku. W: E. Giermanowska, M. Racław i M. Rymsza (red.). Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 135–152.
 • Tarkowska, Elżbieta (red.). 2000. Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Warszawa: Typografika.
 • Theiss, Maria. 2012. Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Urbański, Jarosław. 2014. Prekariat i nowa walka klas: przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
 • Wódz, Jacek. 2011. Rola więzi społecznych i kapitału społecznego w komunikacji politycznej i w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. „Polityka Społeczna” 5/6: 31–37.
 • Żurek, Aldona. 2014. Więzi społeczne a zjawisko samotności i osamotnienia. W: J. Grotowska-Leder (red.). Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e7a7181-e917-453f-ae93-7d85abf84f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.