PL EN


2019 | 31 | 115-131
Article title

Element szczególny w otoczeniu – poszukiwania „śladów” i inspiracji w teoretycznym projekcie koncepcji przystanku metra „Wola Park”

Authors
Content
Title variants
EN
A special element in an environment – searching for ”traces” and inspiration in the concept of the “Wola Park” metro station
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces pochłaniania terenów poprzemysłowych przez deweloperów i innych inwestorów, bez uwzględnienia historii miejsca, jest częstym problemem. Takie zabiegi uniemożliwiają identyfikację terenów z obiektami niegdyś tam istniejącymi i funkcjonującymi. Zatraceniu ulega kwintesencja dzielnicy, jej historia produkcyjno-rzemieślnicza. Aby zapobiec tego typu działaniom, możliwe jest wdrażanie specjalnych rozwiązań, przywracających pamięć o historii terenów poprzemysłowych oraz uwzględnianie tych wartości w planowaniu przestrzennym. Architektura obiektów przemysłowych, zlokalizowanych na warszawskiej Woli, jest dziś kwintesencją historii przemian i rozwoju tej dzielnicy. Adaptacja tego typu obiektów wymaga głębokich analiz historycznych i konserwatorskich, aby nie zatracić substancji obiektu i tego, jak tworzył klimat tej dzielnicy Warszawy. Nowo budowane obiekty użyteczności publicznej takie jak stacja metra C5 Wola Park, mogą skutecznie przedstawiać powiązania historyczne z dawnymi zakładami zlokalizowanymi na tych terenach. W połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami czuwającymi nad bezpieczeństwem i udogadniającymi życie, mogą tworzyć nowe trendy w nowoczesnym budownictwie, nie tylko publicznym.
EN
The process of absorbing post-industrial areas by developers and other investors without taking into account the history of the place is a common problem. These procedures make it impossible to identify such areas with the facilities formerly existing there. The quintessence of the district, it’s manufacturing and craft history, is lost. To prevent such activities, it is possible to implement special solutions reminding of the history of post-industrial areas and including these values in spatial planning. The architecture of the industrial facilities located in Warsaw’s Wola stems from the history of transformation and development of this district. Adaptation of this type of objects requires deep historical and conservation analyses so as not to lose the substance of the objects and their influence on the nature of this district of Warsaw. Newly-constructed public facilities, such as the C5 Wola Park metro station, can effectively portray historical links to former plants located in these areas. Combined with a modern life-saving and live improving technologies, they can create new trends in modern, not only public, construction.
Year
Issue
31
Pages
115-131
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Lupus Producent Mebli
References
 • Analiza obsługi metrem obszaru śródmiejskiego Warszawy, 2005, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Warszawa.
 • Budownictwo podziemne – wykład, dr inż. Ireneusz Dyka, wykład 4 i 5.
 • Glinicki S.P., 1994, Budowle podziemne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Grodecki W., 2007, Doświadczenie przedsiębiorstwa WARBUD SA w dziedzinie budownictwa podziemnego, Górnictwo i Geoinżynieria, 31, 3, s. 37-43.
 • Łotysz S., 2008, Poza przestrzenią: architektura stacji kolei podziemnej, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.
 • Mroczkowska A., Mastyna M. (oprac.), Poszukiwacze warszawskich tradycji: Wola, plik PDF.
 • Neufert E., 2011, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie, 2006, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.
 • Rozwadowski B., 2015, Jak kształtowała się warszawska Wola? [dostęp: 10.02.2015].
 • Uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta.
 • www.archirama.muratorplus.pl
 • www.architektura.um.warszawa.pl
 • www.baztech.icm.edu.pl
 • www.designboom.com
 • www.google.pl/imghp
 • www.metro.waw.pl
 • www.siskom.waw.pl
 • www.t1.budowametra.pl
 • www.urbanity.pl
 • www.wolaprzewodnik.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e7bb182-b7aa-462e-84b9-e33c6bd8fe07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.