PL EN


2011 | 1(17) | 193-202
Article title

Selected aspects of the body culture in hotel enterprises

Authors
Content
Title variants
PL
Wybrane aspekty kultury organizacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Organisational culture is one of the most important aspects of management in modern enterprises, related especially strongly with the strategy of the organisation and its human resources. The issues of organisational culture seem to be of special importance in reference to tourist enterprises, including hotel ones. Tourism is related to spatial mobility of people which is due to voluntary change of the place of stay. A major part of tourist traffic is also of international nature and applies to tourists moving to the countries which are not their countries of residence. Thus, intending to meet the needs of tourists from various countries, hotel enterprises must take the cultural aspect into consideration. Therefore, their organisational culture must be based on such values as tolerance, hospitality, flexibility, innovativeness or the skill of combining tradition with modernity. The objective of the paper was to characterise selected aspects of organisational culture in hotel enterprises in the Opole Voivodeship. The analysis covered 20 hotel enterprises. Empirical material was collected with diagnostic survey with a questionnaire of organisational culture by Lidia Zbiegień-Maciąg as the research tool. The results of the research were used to determine the average profile of organisational standards in hotel enterprises. The respondents best valued creation of relations with clients by the enterprises and innovative nature of the offered tourist products. In the respondents’ opinion, much attention is also paid to the quality of the offered products and good interpersonal relations within the enterprise. Viewing the research results in the light of the Harrison typology, the organisational culture of the analysed hotel enterprises is based on tasks and people. In the time of progressing globalisation and internationalisation of many national economies, the shaping of the proper organisational culture may be expected to be one of more important objectives in modern hotel enterprises in the future.
PL
Kultura organizacyjna to jeden z najważniejszych aspektów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, związany szczególnie mocno ze strategią organizacji oraz z jej zasobami ludzkimi. Problematyka kultury organizacyjnej wydaje się szczególnie ważna w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych, w tym hotelarskich. Turystyka wiąże się bowiem z przestrzenną ruchliwością ludzi, związaną z dobrowolną zmianą miejsca pobytu. Znacząca część ruchu turystycznego ma także charakter międzynarodowy i dotyczy przemieszczania się turystów do krajów niebędących ich krajami zamieszkania. Chcąc zatem zaspokoić potrzeby turystów z różnych krajów, przedsiębiorstwa hotelarskie muszą brać pod uwagę aspekt kulturowy. Ich kultura organizacyjna musi być oparta na takich wartościach jak: tolerancja, gościnność, elastyczność, innowacyjność czy umiejętność połączenia tradycji z nowoczesnością. Celem pracy jest charakterystyka wybranych aspektów kultury organizacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich z województwa opolskiego. Analizie poddano 20 firm hotelarskich. Zbierając materiał empiryczny, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety kultury organizacyjnej autorstwa Lidii Zbiegień-Maciąg. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykreślono średni profil norm organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich. Ankietowani najlepiej ocenili tworzenie relacji przedsiębiorstwa z klientami oraz innowacyjność oferowanych produktów turystycznych. Zdaniem respondentów dużą wagę przywiązuje się również do jakości oferowanych produktów oraz do dobrych stosunków interpersonalnych w samym przedsiębiorstwie. Rozpatrując wyniki badań w świetle typologii Harrisona, kultura organizacyjna analizowanych przedsiębiorstw hotelarskich ma charakter zadaniowy i osobowy. W dobie postępującej globalizacji i internacjonalizacji wielu gospodarek narodowych należy się spodziewać, że ukształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej będzie w przyszłości jednym z ważniejszych celów współczesnych przedsiębiorstw hotelarskich.
Year
Issue
Pages
193-202
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Chair of Tourism and Recreation, Małopolska School of Economics in Tarnów
References
 • Zbiegień-Maciąg L. 2008. Kultura w organizacji: Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15455-4.
 • Sitko-Lutek A. 2008. "Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań". Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, no. 6, pp. 49–59.
 • Schein E. 1986. Organizational culture and leadership. San Francisco and London: Jossey-Bass.
 • Sikorski C. 2006. Kultura organizacyjna. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7483-137-5.
 • Sikorski C. 2009. Kształtowanie kultury organizacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN: 978-83-7525-250-7.
 • Bańka W. 2009. Kultura organizacyjna naturalną wartością przedsiębiorstwa. Płock: Wydawnictwo Novum. ISBN: 978-83-60662-92-2.
 • Harrison R. 1972. "Understanding your organization’s character". Harvard Business Review, no. 3, pp. 119–128.
 • Panasiuk A. 2007. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14722-8.
 • Jaremen D., Panasiuk A. 2008. "Usługi hotelarskie jako produkt". In: Hotelarstwo. Ed. A. Panasiuk, D. Szostak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15367-0.
 • Błądek Z. 2001. Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. Poznań: Wydawnictwo Palladium. ISBN 83-916093-0-8.
 • Puciato D., Goranczewski B. 2010. "Application of relationship marketing tools by hotel companies". Studies in Physical Culture and Tourism, no. 1, pp. 65–80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e86a35a-1de2-46b9-aa0c-7ed9c20a37fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.