PL EN


2016 | 4 | 125-135
Article title

Migration as a contemporary social problem from the perspective of theoretical scientific considerations and research exploration

Content
Title variants
PL
Migracja jako współczesny problem społeczny w perspektywie teoretycznych rozważań naukowych i eksploracji badawczych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to present the attitude of the Polish society towards the phenomenon of migration, including the issue of approving people differing from Poland in terms of culture and ethnicity. The author outlines the phenomenon, characterises specificity of the country as one that is ethnically homogenous, indicates Poles’ migratory experience and the society’s acceptance of migratory trips, mainly for gainful employment. Finally, the author indicates what Poles’ standpoints are towards foreigners. This is illustrated with official statistical data and own surveys.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie postawy polskiego społeczeństwa wobec zjawiska migracji, w tym kwestii akceptacji ludzi różniących się pod względem kulturowym i etnicznym od Polaków. Autorka opisuje zjawisko, charakteryzuje specyfikę kraju jako jednorodnego etnicznie, przedstawia doświadczenia migracyjne Polaków i nastawienie społeczeństwa wobec podróży migracyjnych, w szczególności w celach pracy zarobkowej. W końcowej części pracy autorka ilustruje, na podstawie oficjalnych danych statystycznych oraz własnych badań, jakie jest odniesienie Polaków do cudzoziemców.
Year
Volume
4
Pages
125-135
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, eds. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, www.diagnoza.com
  • Firlit-Fesnak G., Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, Wyd. UW, Warszawa 2008.
  • Kaczmarczyk P., Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2010, no 4: 5–36.
  • Mazurkiewicz A., Zarys historii emigracji z ziem polskich, Gdynia 2012, http://www. gdynia.pl/g2/2012_06/55767_fileot.pdf
  • Wenzel M., Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, http://www.isp.org.pl/files/7735258070251767001254129661.pdf
  • Żurawska J., Dylematy polityki migracyjnej Polski. „Prace Migracyjne”, no 58: 11–33. http://sjp.pwn.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ea1dc65-6775-4f55-9eab-4e2931634dda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.