PL EN


2015 | 3(13) | 46-55 (10)
Article title

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE JAKO NAJNIŻSZY SZCZEBEL W STRUKTURZE POLSKICH ORGANÓW WYBORCZYCH

Content
Title variants
EN
REGIONAL ELECTION COMMISSIONS AS THE LOWEST RUNG IN THE STRUCTURE OF THE POLISH ELECTORAL BODIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Currently, election administration is often discussed in the mass media and is of great interest to the public. This is probably due to the recent local elections carried out on 16 November 2014, during which there was a problem among others with the election information technology system and delays in the announcement of the results of the vote. The objective is to assess certain issues of the regional electoral commissions, their mode of appointment, composition, organisation of work, position in the composition and tasks of these committees, which are involved in conducting all forms of elections. The article analyzes the solutions adopted in the Polish electoral law for regional electoral commissions, as well as containing conclusions and recommendations. This is important in view of the ongoing legislative work on the amendment to the Electoral Code of 2011.
Keywords
EN
Year
Issue
Pages
46-55 (10)
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, e-mali: prawo.szarek@interia.pl
References
 • Banaszak B., 2014, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa.
 • Czaplicki K.W., 2014, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa.
 • Gebethner S., 2000, Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP. Tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze, Warszawa.
 • Griffith-Traversy M.A., 2007, Demokracja, parlament i systemy wyborcze, Warszawa.
 • Jurewicz J., 2006, Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum z rozdziału XXXI Kodeksu karnego, „Studia Wyborcze” 2006, t. II.
 • Kisielewicz A., 2014, Komentarz do art. 152 Kodeksu wyborczego, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Marek A.,2010, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.
 • Michalak B., Sokala A., 2010, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa.
 • Skotnicki K., 2007, Skład obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum [w:] Iudices electonis custodes (sędziowie kustoszami wyborów). Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa.
 • Sokala A., 2010, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulami-nów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowa-dzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, MP 2014, poz. 789.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycz-nych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowa-nia oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kra-ju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., MP 2014, poz. 207.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, DzU nr 199, poz. 1674, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, DzU 2011, nr 21, poz. 112.
 • Żukowski A., 2004, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eac0a3d-71cc-44d3-bc1b-604aea6dd708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.