PL EN


2020 | XVII (2020) | 1: Dokument i systemy dokumentacji życia społeczeństwa | 81-92
Article title

Тенденции развития архивного законодательства Республики Казахстан

Content
Title variants
EN
Kazakhstan’s archival law in the conditions of digital transformation
PL
Prawo archiwalne Kazachstanu w warunkach transformacji cyfrowej
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
В статье рассматривается текущее состояние и развитие законодательной базы Республики Казахстан, регулирующей вопросы создания, передачи, фиксации и сохранения электронных документов, определения статуса удостоверяющего центра, формы государственного контроля в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи, обеспечения сохранности электронных документов, функционирования электронных архивов и др. На основе анализа принятых за последние годы нормативных правовых актов определены их основные характеристики, выявлены существующие как решенные, так и нерешенные правовые проблемы в данной отрасли. Рассмотрены вопросы государственного контроля и разграничения полномочий между государственными органами, в чью компетенцию входит государственное регулирование в сфере электронного документооборота и электронных архивов.
PL
W artykule omówiono stan obecny i rozwój ram prawnych Republiki Kazachstanu regulujących tworzenie, przekazywanie, zapisywanie i przechowywanie dokumentów elektronicznych, określanie statusu centrum certyfikacji, formy kontroli państwa w dziedzinie dokumentów elektronicznych i elektronicznych podpisów cyfrowych, zapewnianie bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych, funkcjonowanie archiwów elektronicznych i itd. Na podstawie analizy aktów normatywnych przyjętych w ostatnich latach określono ich główne cechy. Autorka, zidentyfikowała problemy prawne w tej dziedzinie, zarówno rozwiązane, jak i nierozwiązane. Rozpatrywała kwestie kontroli państwa i podziału kompetencji między organami państwowymi takich jak regulowanie elektronicznego zarządzania dokumentami i funkcjonowania archiwów elektronicznych.
EN
The article considers the current state and development of the legislative base of the Republic of Kazakhstan, which regulates the creation, transfer, recording and preservation of electronic documents, determining the status of the certification center, the form of state control in the field of electronic documents and digital signatures, ensuring the safety of electronic documents, the functioning of electronic archives, etc. Based on the analysis of normative legal acts adopted in recent years, their main characteristics are determined, and existing both solved and unsolved legal problems in this industry are identified. The issues of state control and separation of powers between state bodies whose competence includes state regulation in the field of electronic document management and electronic archives are considered.
Year
Volume
Pages
81-92
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
  • Архив Президента Республики Казахстан, Алматы
References
  • Sarieva R., Mustafina A., Ocherki po istorii organizatsii arkhivnogo dela v Kazakhstane (1991-1997 gg.), Almaty 2019.
  • Zhumagulov K.T., Nurpeisova B.E., Sabdenova G.E., Istoriya i sovremennaya organizatsiya arkhivnogo dela Kazakhstana, Almaty 2015.
  • Zhusupov E.K., K 20-letiyu so dnya prinyatiya Parlamentom Zakona Respubliki Kazakhstan «O Natsional’nom arkhivnom fonde i arkhivakh» (vospominanie chlena rabochey gruppy po razrabotke Zakona), „Arkhivy Kazakhstana” 2018, №1 (45).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eb32953-2ac8-42e4-9e90-4ee8d22d2dbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.