PL EN


2016 | 7 | 231-246
Article title

Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego

Title variants
EN
Legal and financial effects on the Mazowieckie Province of the judgement reference K13/11 delivered by the Constitutional Tribunal
UK
Правові та фінансові наслідки вироку Конституційного Суду K13/11 для Мазовецького воєводства
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On 4 March, 2014 the Constitutional Tribunal adjudicated that Art. 31 and Art. 25 of the Act of 13 November, 2003 on revenues of local self-governments (OJ of 2010 No. 80, item 526 and No. 127, item 857, and of 2011 No. 139, item 814, No. 207, item 1230 and No. 234, item 1385, and of 2012 item 354 and of 2013 items 193 and 1609), wherever they did not guarantee regional governments the right to keep a material part of their own revenues for the purpose of fulfilling their own responsibilities, were in contravention of Art. 167 paragraphs 1 and 2 in conjunction with Art. 166 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Poland, and in contravention of Art. 9 paragraph 5 of the European Charter of Local Self-Government done at Strasbourg on 15 October, 1985 (OJ of 1994, No. 124, item 607, and of 2006, No. 154, item 1107). The said regulations, found to be in contravention of the Constitution of the Republic of Poland, were to lose their legal validity 18 months after the judgement’s publication in the Official Journal of Laws of the Republic of Poland, unless the same had been earlier rescinded or amended by the legislator, which, according to the Tribunal, ensued from the level of complexity of the issues to which the said regulations pertained. Concurrently, in the reasons for the judgement, the Constitutional Tribunal stated that the said regulations “Within the said timeframe should be applied by all parties involved”. The objective of this study is to present the legal and financial situation of the Mazowieckie Province resulting from the Constitutional Tribunal’s judgement reference K 13/11 during the deferment of the derogation effect on the provisions within Art. 31 and Art. 25 of the act on revenues of local self-governments. This study presents the possible legal ways that might provide to the given local self-government an option of reducing its contributions to the regional component of the general subsidy whose terms of payment had expired either before the said judgement was announced, or during the derogation effect deferment period, and whose amounts had been determined in terms of the regulations found to be unconstitutional, as well as enable the law administration bodies to recognise such an option.
UK
4 Березня 2014 р. Конституційний суд ухвалив, що ст. 31, а також ст. 25 закону від 13 листопаду 2003 р. про доходи органів місцевого самоврядування (зб. з. Від 2010 р. № 80, поз. 526 і № 127, поз. 857, з 2011 р. № 139, поз. 814, № 207, поз. 1230 і № 234, поз. 1385, від 2012 р. поз. 354, а також від 2013 р. поз. 193 і 1609) у сферах, у яких не гарантують воєводствам збереження значної частини власних доходів для реалізації власних завдань, не відповідають ст. 167 п. 1 і 2 і ст. 166 п. 1 Конституції Польської Рес­публіки, а також порушують ст. 9 п. 5 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була підписана у Страсбурзі 15 жовтня 1985 р. (Зб. з. Від 1994 р. № 124б поз. 607 а також від 2006 р. № 154, поз. 1107). Втрата чинності положень дійсного закону, який визнано незгідним з Конститу­цією Польської Республіки, повинна була наступити після 18 місяців від дня оголо­шення вироку у Збірнику Законів Польської Республіки, хіба що раніше вони були б відхилені чи змінені законодавцем, що було підтверджено Судом, у зв’язку з високою складністю справи, якої він стосувався. Одночасно Конституційний Суд прийшов до висновку у поясненні, що “у цей пе­ріод від повинен застосуватися усіма адресатами”. Метою цієї статті є вказання правової та фінансової ситуації Мазовецького воє­водства, викликаної рішенням Конституційного Суду K 13/11 в період відстрочення ефекту обмеження по відношенню до ст. 31, а також 25 закону про доходи органів місцевого самоврядування. Стаття представляє можливі правові розв’язання, які б дозволяли цьому суб’єкту обмежити розмір нарахувань на користь частини загальної регіональної субвенції, термін якої закінчився перед публікацією вироку або в період відстрочки ефекту обмеження, розмір яких був встановлений на основі положень, визнаних неконституційними і визнання цієї можливості органами, які застосовують владу закону. Можливість обмеження розміру нарахувань на користь регіональної загальної субвенції, до сплати яких було зобов’язане Мазовецьке воєводство, в період відтер­мінування ефекту обмеження вироку K 13/11, було однак дуже сумнівним з огляду на зміст ст. 35 п. 3 закону про дохід органів місцевого самоврядування, відповідно з яким до надходжень, визначених в ст. 29–31 застосовуються положення Розділу ІІІ Податкового Кодексу, з врахуванням п. 4 п. 4 ст. 35, які виключають можливість за­стосування до нарахувань на користь регіональної частини і відповідній загальній субвенції пільг при сплаті податкових зобов’язань, тобто — відтермінування сплати податку чи сплати податкової заборгованості, сплата податку або податкової заборго­ваності у розстрочку, а також скасування податкової заборгованості або пені. З точки зору Автора, незважаючи на формальне застосування, в період відстро­чення ефекту обмеження вироку Конституційного Суду, по відношенню до положень закону про доходи органів місцевого самоврядування, на основі яких обраховано суми корекційно-зрівнюючих вплат Мазовецького воєводства, що вже у цьому моменті ор­гани, які застосовують право повинні враховувати гарантійний характер, який вини­кає з ст. 167 п. 1 і 2 разом з ст. 166 п. 1 Конституції ПР принципів організації локальних фінансів, з чого виникає, що відповідне корекційно-зрівнююче нарахування, це таке, яке не позбавляє воєводство істотної частини власних доходів.
Year
Volume
7
Pages
231-246
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eb6630d-aee3-48b8-97a2-130f536b5afa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.