PL EN


2014 | 2(56) | 28-51
Article title

Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim

Content
Title variants
EN
The impact of EU funds on tourism development in the warmińsko-mazurskie voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego, który mógłby stać się motorem zmian społeczno-gospodarczych wielu obszarów naszego kraju. Wzrost liczby turystów pozytywnie wpływa na rynek pracy i pobudza przedsiębiorczość w innych sektorach usług oferowanych w danym regionie. Pomimo potencjału, jakim dysponują niektóre polskie województwa, rozwój turystyki utrudniają: zły stan infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportowej, wysoki stopień rozproszenia sektora, brak produktów turystycznych i ich odpowiedniej promocji. Choć Unia Europejska nie ma odrębnej polityki dedykowanej turystyce, fundusze przeznaczone na realizację polityki spójności w znacznej mierze mogą wspierać poprawę warunków dla dynamicznego rozwoju tego sektora. Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. Wyniki przeprowadzonych analiz dowodzą pozytywnego – choć ograniczonego – wpływu realizowanych projektów na zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i poprawę konkurencyjności podmiotów branży turystycznej. Zidentyfikowanymi problemami, obniżającymi skuteczność wsparcia tej branży, są niechęć do współpracy podmiotów w tworzeniu produktów turystycznych oraz problem przeinwestowania, który dotyczy części projektów.
EN
The tourism sector plays an important role in regional economies. Its growth could become a driver of socio-economic development of different areas in Poland. The increasing number of visiting tourists has a positive impact on the labour market, and it stimulates entrepreneurship in other regions’ service sectors. Even though some Polish regions have great potential, there persist some substantial barriers to development of tourism: poor state of technical infrastructure, especially transport, significant dispersion of the sector, lack of tourism products, and poor promotion. As no separate policy dedicated to tourism is provided at the European Union level, the development of this sector can be financed from cohesion policy funds. The paper focuses on the use of EU funds for the development of tourism in the Warmia-Mazury region. The results of the analysis show a positive – albeit limited – impact of implemented projects on tourist attractiveness and on competitiveness of tourism sector firms. The effectiveness of the projects is limited due to low interest in cooperation in creating tourism products and to over-investment effects in some projects.
Contributors
References
 • Balogh M., Coroş M., Negrea N., Coroş E., 2010, „The impact of European funds upon the tourism development in Macroregion One from Romania”, Transylvanian Review Of Administrative Sciences, nr 31e/2010, s. 5–27.
 • Bull B., 1999, „Encouraging tourism development through the EU structural funds: A case study of the implementation of EU programmes on Bornholm”, International Journal of Tourism Research, t. 1, nr 3, s. 149–165.
 • Coles T., Hall D., 2005, „Tourism and the European Union enlargement. Plus ça change?”, International Journal of Tourism Research, t. 7, nr 2, s. 51–61.
 • Crouch G.I., 2007, Modelling Destination Competitiveness. A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes, Gold Coast, Queensland (Australia): CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
 • Gorynia M. (red.), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Halkier H., 2010, „EU and tourism development: bark or bite?”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, t. 10, nr 2, s. 92–106.
 • Iorgulescu C., Răvar A., 2012, „The role of social enterprises in the development of the tourism industry”, Proceedings of the International Conference on Social Responsibility, Bucharest.
 • Jaliu D., 2012, „The effectiveness of public policies and structural funds in enhancing tourism development. The case of Romania”, Theoretical and Applied Economics, t. 19, nr 12(577), s. 37–52.
 • Klimek K., 2010, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski, Kraków: Wydawnictwo PTE.
 • Kozak M.W., 2005, Szanse polskich regionów na światowym rynku turystycznym, ekspertyza wykonana dla RCSS.
 • Kozak M., 2006, „Konkurencyjność turystyczna polskich regionów”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 49–65.
 • Kusa R., 2005, „Metody identyfikacji składników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw”, w: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji rosnących wymagań konsumenta, Nowy Sącz: Wyższa SzkołaBiznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.
 • Lipman G., 1998, „A global opportunity”, w: M. Evans (red.), World Travel and Tourism Development, wyd. 3., Chicago, Ill.: THG Publishing, s. 25–29.
 • MacCallum N. et al., 2011, Sustainable Tourism and Local Development in Apulia Region, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2011/02, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kghrjkghpd5-en [dostęp: 29.12.2013].
 • Marciszewska B., 2010, „Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku”, w: Potencjał turystyczny: Zagadnienia przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52 (=Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 590), s. 13–21.
 • Mill R., Morrison M., 2002, The Tourism System, Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Nash R., Koyabe D., Stansbie P.M., 2006, „Impact of European Union funding on tourism in the Grampian Region”, International Journal of Tourism Research, t. 8, s. 247–261.
 • Niewiadomski K., 2009, „Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 113–126.
 • Nilsson P., Petersen T., Wanhill S., 2005, „Public support for tourism SMEs in peripheral areas: The Arjeplog Project, Northern Sweden”, Service Industries Journal, t. 25, nr 4, s. 579–599.
 • O’Sullivan D., Stewart E.J., Thomas B., Sparkes A., Young J., 2003, „Evaluating European Union structural funding programmes for tourism SMEs: A case from industrial South Wales”, International Journal of Tourism Research, t. 5, nr 5, s. 393–402.
 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013, 2007, Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r.
 • Spliet E., 2007, The Influence of the European Union Cohesion Policy on European Tourism Destinations. Lessons from the Portuguese Algarve for the Bulgarian Black Sea Coast, Bournemouth University, United Kingdom i in., http://www.du.se/pagefiles/5054/spliet.pdf [dostęp: 27.12.2013].
 • Strategia rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, 2010, przyjęta Uchwałą Nr XLIII/831/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2010 r., Olsztyn
 • SZOP RPP WiM, Szczegółowy opis osi priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013, http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?dzial_id=98&page=dzial# [dostęp: 13.06.2013].
 • Talaya A.E., Mondéjar Jiménez J.A., Mondéjar Jiménez J., Meseguer Santamaría L., „La gestión del turismo en los programas de innovación rural de Castilla-La Mancha”, Cuadernos de Gestión, t. 10, no. especial, s. 111–124.
 • Țigu G., Răvar A., 2012, „The sustainable development of tourist destinations through social entrepreneurship”, w: Proceedings of the RESER International Conference on Services and Economic Development – Local and Global Challenges, Bucharest.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eb6e2b5-101a-4b2c-aaf0-76a7ec0d01bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.