PL EN


2015 | 20 | 69-80
Article title

Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Educational language competence in the action-oriented approach of the Council of Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Democracy, human rights, rule of law, social cohesion, protection and promotion of cultural heritage, intercultural dialogue, and economic growth – all these areas of activity of intergovernmental organizations such as the European Union or the Council of Europe, depend on education. Which, in turn, relies on language competence defined as the ability to conduct linguistic activities necessary to achieve specific educational goals or tasks. The purpose of this paper is to draw attention to the key importance of linguistic competence for education, by discussing selected works and projects of the Council of Europe, and by applying an action-oriented approach – on which these works and projects are based – to selected educational programmes in Poland.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Cummins J., 2000, BICS and CALP, [w:] M. Byram (red.), Encyclopedia of language teaching and learning, London, s. 76–79. ESOKJ: D. Coste, B. North, J. Sheils, J. Trim, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
 • Fleming M., 2010, The Aims of Language Teaching and Learning, Strasbourg.
 • Janowska I., Lipińska E., Seretny A., 2006, Language education in Polish schools abroad, i.e. teaching Polish as a mother tongue, a second or a foreign language, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków.
 • Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U., 2006, Standardisation of goals and examination requirements for Polish taught as mother tongue, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków.
 • Miodunka W., Przechodzka G., 2006, Mother Tongue vs. Foreign Language Performance – a Polish Case, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
 • maturalnego. Fizyka, III etap edukacyjny, s. 161–165, on-line: www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf.
 • Standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku gimnazjum, on-line: www.cke.edu.pl/images/stories/Standardy/stan_gim_masowe.pdf.
 • Thürmann E., 2013, The Role of Languages in Learning and Teaching School Subjects, Strasbourg.
 • Vollmer H.J., 2007, Language and Communication in the Sciences: A Case Study on Germany, Strasbourg.
 • Wirtualna platforma porozumienia na rzecz edukacji różnojęzycznej i interkulturowej, Strasbourg, on-line: www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp
 • Zalecenie CM/Rec(2014)5 o kluczowej roli sprawności w języku edukacji szkolnej dla zapewnienia pełnego i równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, Strasbourg, on-line: wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2180653&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eb98abb-dce0-4c49-9fef-e24c94f5d508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.