PL EN


2014 | 1 | 111-119
Article title

Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku. Poziom i dynamika

Content
Title variants
EN
Production of liquid biofuels in the world after 2000. Its level and dynamics
RU
Мировое производство жидких биокомпонентов после 2000 год. Уровень и динамика
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wobec malejących zasobów ropy naftowej, przy stale rosnącym popycie oraz wzrastającej niepewności co do jej wydobycia z powodu zaostrzających się konfliktów w regionach bogatych w złoża tego surowca, świat zwraca się ku odnawialnym źródłom energii, do których należą między innymi biokomponenty płynne I generacji (biokomponenty konwencjonalne) wytwarzane z surowców rolnych. Globalny sektor biopaliw ciekłych przeżywa od kilkunastu lat dynamiczny rozwój, czego głównym przejawem są zwiększająca się produkcja i zużycie biokomponentów w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach – zarówno w państwach rozwiniętych (i wysokorozwiniętych), jak i rozwijających się. Głównymi przesłankami rozwoju tej branży wydają się być korzyści ekonomiczne, niemniej nie należy pomijać zagrożeń, które pojawiają się w odniesieniu do tego segmentu gospodarki. Do podjęcia niniejszej tematyki skłania fakt, iż współcześnie znaczenie biokomponentów (oraz innych odnawialnych źródeł energii) rośnie. Dodatkowo, wytwarzanie biopaliw z jadalnych surowców rolnych budzi kontrowersje w wielu środowiskach, stąd potrzeba na świecie szerokiego dyskursu i spojrzenia na ten sektor przez pryzmat zarówno korzyści, jak i zagrożeń (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych). Celem artykułu jest przedstawienie produkcji biokomponentów ciekłych na świecie oraz w wybranych krajach, dla ukazania jej dynamiki w ostatnich kilkunastu latach. Ponadto podjęto próbę wskazania czynników determinujących rozwój tej branży w skali globalnej.
EN
As crude oil resources decrease, the demand for this raw material is growing and its extraction is becoming less certain. In this situation the world turns to renewable energy sources, which include inter alia liquid biocomponents I generation (conventional biocomponents), which are produced from agricultural raw materials. The global biofuels has been sector is for several years developing fast. The main indications of this is the increasing production and consumption of liquid biocomponents in an increasing number of countries on all continents – both in developed countries, as well as developing countries. The main basis for the development of this industry tends to be the economic benefits, but we must not ignore the risks that arise in relation to this segment of the economy. The significance of this subject is fact that today the importance of liquid biocomponents (and other renewable energy sources) is increasing. In addition, the production of biofuels from edible agricultural raw materials is controversial, and hence we need a world wide discourse to look at the sector from the perspective of both the benefits and risks (economic, social, environmental). The purpose of this article is to present the production and consumption of liquid biocomponents worldwide and in selected countries the release dynamics in recent years. In addition, this article is an attempt to identify the factors determining the development of the industry on a global scale.
RU
Из-за уменьшающихся ресурсов нефти при постоянно растущем спросе, а также растущей неуверенности связанной с её добычей по причине заостряющихся конфликтов в регионах богатых в месторождения этого сырья, мир обращается к альтернативным источникам энергии, к которым относятся также и жидкие биокомпоненты I генерации ( конвенциональные биокомпоненты ) изготовляемые из сельскохозяйственного сырья. Глобальный сектор жидкого биотоплива более десяти лет переживает динамичное развитие, главным проявлением чего является увеличивающиеся производство и расход биокомпонентов в большинстве стран на всех континентах - как в развитых государствах (и высокоразвитых), так и развивающихся. Главными посылками развития этой отрасли является, как кажется, экономическая польза , тем не менее не нужно обходить стороной опасности, которые появляются по отношению к этому сегменту экономики. Для размышления над этой темой заставляет тот факт, что современное значение биокомпонентов (также других альтернативных источников энергии) растёт. Вдобавок, выработка биотоплива из пищевого сельскохозяйственного сырья рождает контрверсии в многих обществах, отсюда в мире появилась потребность в широком дискурсе и взгляда на этот сектор как на пользу, так и опасности (экономической, общественной, экологической). Целью статьи являлось представление производства жидких биокомпонентов в мире, а также в некоторых странах для показания динамики ее развития в последние десятилетия. Кроме того была совершена попытка показания факторов детерминирующих развитие этой отрасли в глобальном масштабе
Year
Issue
1
Pages
111-119
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Baffes J., Dennis A., 2013, Long-Term Drivers of Food Prices, The World Bank, Development Prospects Group & Poverty Reduction and Economic Management Network, Trade Department.
 • Banaszuk P., 2012, Środowiskowe implikacje energetycznego wykorzystania biomasy [w:] Pająk K., Schmidt W. (red.), Uwarunkowania rozwoju województwa podlaskiego z uwzględnieniem OZE. Wybrane aspekty. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Biernat K., 2010, Biopaliwa – definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej, Czysta Energia, nr 10 (110), s. 25-28.
 • Błażejewska K., 2011, Pośrednie zmiany użytkowania gruntów a produkcja bioenergii, Czysta Energia, nr 12 (124), s. 14-17.
 • Borychowski M., Czyżewski A., 2012, Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie – szanse, zagrożenia, kontrowersje, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5 (2012), Bydgoszcz.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Global Renewable Fuels Alliance, http://globalrfa.org/ [dostęp: 4.01.2014].
 • Hryniewicz M., 2008, Ocena efektywności ekonomicznej produkcji bioetanolu z ziaren zbóż jako komponentu do benzyn według technologii firmy Lurgi, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, s. 175-183.
 • IMIX – BIOPALIWA, http://www.biopaliwaon.com.pl/index.php [dostęp: 4.01.2014].
 • Krajowa Izba Biopaliw, http://www.kib.pl/ [dostęp: 4.01.2013].
 • Kupczyk A., 2009, Tłuszcze odpadowe wypierają rośliny jadalne, Agroenergetyka, nr 2 (28), s. 36-40.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020: BIOFUEL – OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 4.01.2014].
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022: BIOFUEL – OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 4.01.2014].
 • Podkówka W. (red.), 2004, Biopaliwo – gliceryna – pasza z rzepaku, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.
 • Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., 2011, Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 • The State of Food and Agriculture. Biofuels: prospects, risks and opportunities, 2008, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAOSTAT, http://faostat.fao.org/ [dostęp: 4.01.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ed5b395-f3df-4145-981f-5bd53d1638c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.