PL EN


2014 | 39 | 55-69
Article title

Redystrybucja dochodu i jej skutki długo- i krótkookresowe według teorii alternatywnych do paradygmatu neoklasycznego. Próba odwrócenia tradycyjnego podejścia do nierówności społecznych

Content
Title variants
EN
Income Redistribution and its Short and Long-term Effects according to Theories Alternative to Neoclassical Paradigm. An Attempt of Inversion of Traditional Approach to Social Inequalities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
pracy zostały poddane analizie i przedstawione argumenty, które, na podstawie Teorii J.M. Keynesa i innych koncepcji teoretycznych, alternatywnych do głównego nurtu, mogłyby prowadzić do odwrócenia i odrzucenia tradycyjnego podejścia do zmniejszenia nierówności społecznych i do kwestii dystrybucji i redystrybucji dochodu, popieranego w teorii neoklasycznej. Pod uwagę wzięte zostaną, w pierwszej kolejności, teoria efektywnego popytu Keynesa oraz jej implikacje pod względem podejścia do dystrybucji i zmniejszenia nierówności społecznych. W drugiej części tego artykułu, są kolejno brane pod uwagę limity i krytyki, które można odnosić zarówno do sposobu formułowania krzywej krańcowej efektywności kapitału Keynesa, jak i do neoklasycznej teorii dystrybucji dochodu. W świetle faktu, że w obecności heterogenicznych dóbr kapitałowych mierzonych w wartości występuje zjawisko, tzw. reswitching, udowodnione zostanie zatem, że neoklasyczna teoria produkcji i dystrybucji oraz konkluzje wyciągnięte na jej podstawie są całkowicie błędne i bezpodstawne. W trzeciej i ostatniej części tej pracy przedstawiona została próba rozszerzenia teorii Keynesa do długiego okresu oraz próba reprezentacji tej ekstensji w postaci modelu, które, samodzielnie opracowane przez autora opracowania, podkreślają pozytywny wpływ, jaki redy-strybucja dochodu i zmniejszenie nierówności społecznych mogą mieć w długim okresie zarówno na akumulację kapitału, na poziom dochodu potencjalnego, jak i na wzrost gospodarczy.
EN
The article analyses and presents arguments, which, on the basis of J.M. Keynes’ General Theory and other theoretical contributions alternative to mainstream theory, can lead to reversion and refutation of the traditional approach to social disparities reduction and income distribution and redistribution supported by neoclassical theory. Firstly, we will focus on Keynes effective demand theory and its implications concerning income distribution and social disparities reduc-tion. In the second section of this article, limits and critics are considered, which interest both Keynes formulation of capital marginal-efficiency schedules and neoclassical income distribution theory. Due to the fact, that in presence of heterogeneous capital goods measured in value the so called reswitching phenomena takes place. It will be mathematically demonstrated, that neoclassi-cal production and distribution theory as well as conclusions based on it are completely faulty and invalid. In the third and last section of this work, an attempt of extension of Keynes theory to long period will be presented as well as an attempt of modelling of such an extension, which, developed by the author, point out long-term positive influences of income redistribution and of social ine-qualities reduction on capital accumulation, potential income level and economic growth.
Year
Issue
39
Pages
55-69
Physical description
Contributors
References
 • Cesaratto S., 2012, Neo-Kaleckian and Sraffian controversieson accumulation theory, Quaderni del Dipartimento di Economia Politica e Statistica, n. 650, Siena.
 • Boixadera i Bosch R., 2012, Towards a Keynesian theory of growth: on the relevance of some Sraffian debates, poprawiona wersja artykułu “Obstacles to a long-run theory of Growth”, przedstawionego w trakcie konferencji Young Sraffians Conference na Uniwersytecie Rzymu 3, Rzym.
 • Garegnani P., 1962, Il problema della domanda effettiva nello sviluppo economico ita-liano, Svimez, Rzym.
 • Garegnani P., 1966, Switching of Techniques, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. LXXX, No. 4.
 • Garegnani P., 1978, Notes on consumption, investment and effective demand: I, Cam-bridge Journal of Economics, 1978, Cambridge.
 • Garegnani P.,1979a, Notes on consumption, investment and effective demand: II, Cam-bridge Journal of Economics, 1979, Cambridge.
 • Garegnani P., 1979b, Valore e domanda effettiva. Keynes, la ripresa dell'economia clas-sica e la critica ai marginalisti, Einaudi Editore, Turyn.
 • Garegnani P., 1983, Two Routes to Effective Demand: Comment on Kregel [w:] Distri-bution, Effective Demand and International Economic Relations, red. J.A. Kregel, Macmillan, Londyn.
 • Garegnani P. i Palumbo A., 1997, Accumulation of Capital, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia, Working Paper No. 2, Rzym.
 • Kalecki M., 1971, Class Struggle and the Distribution of National Income, Kyklos, Warszawa.
 • Keynes J. M., 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money, Cambridge.
 • Keynes J.M., 1973a, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. XIII: The General Theory and After: Part I Preparation, Macmillan, Londyn.
 • Keynes J.M., 1973b, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. XIV: The General Theory and After: Part II Defence and Development, Macmillan, Londyn.
 • Lavoie M., 2004, L’Économie postkeynésienne, La Découverte, (edycja angielska: Intro-duction to Post-Keynesian economics, Palgrave Macmillan, Londyn 2006).
 • Lucarelli S., 2011, Piero Sraffa: premesse a una critica della teoria economica, http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/afuma/didattica/Materiale%20sul%20sito%20del%20corso/Parte%201h%20-0Teorie%20del%20valore%20-%20Piero %20Sraffa.PDF (dostęp 19.07.2013).
 • Nuti D.M., 2004, Kalecki and Keynes revisited. Two original approaches to demand-determined income and much more besides [w:] Kalecki’s Economics Today, red. Z.L. Sadowski, A. Szeworski, Routledge, Londyn.
 • Sraffa P., 1960, Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a critique of economic theory, Cambridge University Press, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5edc5541-8265-4308-8020-54d405302125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.