PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 319-329
Article title

Ryzyko w projektach międzyorganizacyjnych

Content
Title variants
EN
Risk in Inter-Organisational Projects
RU
Риск в межорганизационных проектах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Celem artykułu jest przedstawienie istoty osadzenia sieciowego projektów międzyorganizacyjnych jako głównej determinanty ryzyka w projekcie. Wskazano na specyfikę ryzyka współpracy międzyorganizacyjnej, którego głównym źródłem jest niepewność zachowań partnera. Za najbardziej efektywną metodę zarządzania ryzykiem relacyjnym uznano kontrolę społeczną. W artykule wykazano, że znaczenie kontroli społecznej w projektach międzyorganizacyjnych jest zdeterminowane wzorcem i poziomem osadzenia sieciowego, zwłaszcza osadzenia strukturalnego wpływającego na rozwój makrokultury, ułatwiającej koordynację projektów i zastępującej wzajemne zaufanie uczestników projektu rozwijane w bezpośredniej współpracy. W artykule przedstawiono typologię projektów międzyorganizacyjnych wskazującą na prawdopodobny charakter i poziom osadzenia społecznego.
EN
The article is of the conceptual nature. The aim of this article is to present the essence of network embeddedness of inter-organisational projects as a major determinant of risk in the project. The nature of the risk in inter-organisational cooperation, which main source is behaviour uncertainty of the partner, was pointed out. The social control was considered as the most effective method of relational risk management. The article indicates that the importance of social control in the inter-organisational projects is determined by the pattern and the level of the network embeddedness, especially the structural embeddedness forming a macroculture facilitating project coordination and replacing mutual trust between project participants developed in their direct cooperation. The article presents a typology of inter-organisational projects indicating the likely nature and level of social embeddedness.
RU
Статья имеет концептуальный характер. Цель статьи – представить суть сетевого закрепления позиций межорганизационных проектов в качестве основного детерминанта риска в проекте. Указали специфику межорганиза- ционного сотрудничества, основным источником которого является неуве- ренность в поведении партнера. Самым эффективным методом управления реляционным риском считают общественный контроль. В статье доказали, что значение общественного контроля в межорганизационных проектах опре- деляется образцом и уровнем сетевого закрепления позиций, в особенности стуктурного их закрепления, влияющего на развитие макрокультуры, облег- чающей координацию проектов и замещающей взаимное доверие участников проекта, развиваемое в непосредственном сотрудничестве. В статье предста- вили типологию межорганизационных проектов, указывающую вероятный характер и уровень общественного закрепления позиций.
Year
Pages
319-329
Physical description
Contributors
References
 • Altshuler A., Luberoff D. (2003), Mega-projects: The Changing, Politics of Urban Public Investment. Washington.
 • Axelrod R. (1984), The Evolution of Cooperation, HarperCollins, New York.
 • Bakker R.M., Knoben J., Vries N. De, Oerlemans L.A.G. (2011), The Nature and Prevalence of Inter-Organizational Project Ventures: Evidence from a Large Scale Field Study in the Netherlands 2006-2009, “International Journal of Project Managementi”, Vol. 29, No. 6.
 • Chapman C., Ward S. (2003), Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights, 2nd ed. Wiley, Chichester.
 • Czakon W. (2012), Paradoks osadzenia sieci – uwarunkowania metodologiczne, „Prace Naukowe WWSZIP”, nr 22(2).
 • Grabher G. (2004), Temporary architectures of learning: Knowledge governance in project ecologies, “Organization Studies”, Vol. 25.
 • Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, “American Journal of Sociology”, Vol. 78.
 • Gulati R., Garguilo M. (1999), Where Do Interorganizational Networks Come From?, “American Journal of Sociology”, Vol. 104.
 • Huang M.C., Cheng H.L., Tseng C.Y. (2014), Reexamining the direct and interactive effects of governance mechanisms upon buyer–supplier cooperative performance, “Industrial Marketing Management”, Vol. 43(4).
 • Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P. (1997), A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms, “Academy of Management Journal”, Vol. 22(4).
 • Jones C., Lichtenstein B.B. (2008), Temporary inter-organizational projects: How temporal and social embeddedness enhance coordination and manage uncertainty, (w:) Cropper S., Ebers M., Huxham C., Smith Ring P. (Eds.), The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations, Oxford University Press, Oxford.
 • Meyerson D., Weick K.E., Kramer R.M. (1996), Swift trust and temporary groups (w:) Kramer R.M. (Ed.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research, TR Tyler, Sage, Thousand Oaks.
 • Metelski W. (2012), Analiza czynników kształtujących poziom zarządzania ryzykiem w projektach w Polsce, (w:) Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W., Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Noordewier T.G., John G., Nevin J.R. (1990), Performance Outcomes of Purchasing Arrangements in Industrial Buyer-Vendor Relationships, “Journal of Marketing”, Vol. 54.
 • Skorupka D., Kuchta D., Górski M. (2012), Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław.
 • Söderlund J. (2000), Temporary organizing: characteristics and control forms, (w:) Lundin R.A., Hartman F. (Eds.), Projects as business constituents and guiding motives, Kluwer Academic Press, Boston.
 • Sydow J., Lindkvist. L., DeFillippi R. (2004), Project-based organizations, embeddedness and repositories of knowledge, „Organization Studies”, Vol. 25(9).
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Vaaland T.I. Håkansson H. (2003), Exploring interorganizational conflict in complex projects, “Industrial Marketing Management”, Vol. 32(2).
 • Ward S.C. (1999), Requirements for an effective project risk management proces, “Project Management Journal”, September.
 • Williamson O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism: Firms Markets, Relational Contracting, Free Press, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eeeec3f-a8d7-4687-86cd-e0a4a4b12c49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.