PL EN


2011 | 1 | 85-98
Article title

Problemy czasów wczesnonowożytnych w polskich badaniach nad dziejami Czech i relacji polsko-czeskich

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
85-98
Physical description
Contributors
References
 • Rękopisy braci czeskich, wyd. J. Śliziński, Wrocław 1958.
 • Barycz H., Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, [w:] Barycz H.,Z dzie­jów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969 s. 7–32.
 • Basaj M., Polskie badania nad językiem czeskim, [w:] Česká polonistika a polská bo­hemistika, Praha 1995 s. 307–315.
 • Biernacki W., Biała Góra 1628, 2006.
 • Biernacki W., Wojna trzydziestoletnia (1). Powstanie czeskie i wojna o Palatynat 1618– –1623, Zabrze 2008.
 • Bobek W., Bogusława Balbina związki z Polską, „Ruch Słowiański” 1930, nr 19.
 • Bugaj R., Michał Sędziwój (1566–1636). Życie i pisma, Wrocław 1968.
 • Češi a Poláci v minulo­sti, t. I, red. J. Macůrek, Praha 1964.
 • Czapliński W., Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (1618–1620), „Sobótka” 1947, II, s. 141–182.
 • Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji, red. R. Heck, Wrocław 1978.
 • Gmiterek H., Adelsresidenzen in polnischen Reisen Wilhelms von Rozemberg, „Opera Historica” 1993, III, s. 101–112.
 • Gmiterek H., Andrzej Dudycz a kandydatura Wilhelma z Rożemberka do tronu polskiego (1573–1575), „Res Historica” 1999, 7, s. 11–22.
 • Gmiterek H., Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej (połowa XVI-połowa XVII w.), Lublin 1987.
 • Gmiterek H., rec., Dworzaczkowa J. Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1997, CIV, nr 4, s. 88–90.
 • Gmiterek H. Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1995, nr 4, s. 485–489.
 • Gmiterek H., Studenti ze zemí České koruny na Zamojské akademii, „Folia Historica Bo­hemica” 1997, 18, s. 167–172.
 • Gmiterek H. Czechy wobec starań Habsburgów o koronę polską w drugiej połowie XVI wieku1 „Annales UMCS, Sec. F” 1995, L [druk: 1997], s. 91–101. W wersji ukraińskiej:
 • Cze­chia i borotba Gabsburgiv za polskij priestol u XVI. st., „Problemy Slovianoznavstva” 1996, 48 [druk: 1997], s. 12–21.
 • Gmiterek H., Wilhelm z Rożemberka w Lubelskiem w latach 1572–1573 „Rocznik Lubelski” 1989–1990, XXXI/XXXII [druk: 1992], s. 103–110.
 • Gmiterek H., Związki intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia (1526–1620),Lu­blin 1989.
 • Grot Z., Ferdynand Kudelka i jego badania nad rolą lisowczyków w bitwie pod Białą Górą, „Życie i Myśl” 1951, nr 11–12.
 • Gruszecki S., Walka o władzę w Rze­czypospolitej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów, Warszawa 1969.
 • Hajdu­kiewicz L., Jan Ponętowski – opat hradyski, bibliofil i miłośnik sztuki, „Roczniki Biblioteczne” 1970, XIV.
 • Inglot S., Nyrek A., Jana Dubraviusa i Olbrychta Strumieńskiego dzieła o gospodarce ryb­nej. Studium porównawcze, w: Studia z dziejów polskich i czechosłowackich, t. I, Wrocław 1960, s. 249–282.
 • Kawecka-Gryczowa K., Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty, „Odrodzenie i Reforma­cja w Polsce” 1964, IX, s. 217–269.
 • Kot S., Un gesuita boemo patrocinatore delle lingue nazionali slave e la sua attivita in Po­lonia e Lituania (1563–1572), „Ricerche Slavistiche” 1954, III, s. 79–98.
 • Lolo R., Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie i stanowiska szlachty pol­skiej (1618–1635), Pułtusk 2004.
 • Macůrek J., Czesi a Polacy w prze­szłości. Stan badań po r. 1945 i postulaty na przyszłość, „Kwartalnik Historyczny” 1960, LXVII, s. 328–348.
 • Niedziela N., Polskie badania nad literaturą czeską, [w:] Česká polonistika a polská bohemistika , s. 317–323.
 • Panek J., Osobowość Wilhelma z Rożemberka, polityka czeskiego doby Renesansu i kandy­data do korony polskiej, [w:] Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Janu­szowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, s. 287–296.
 • Panek J., Wil­helm z Rożemberka. Polityk pojednania, przekład E. Baron, Opole 2007.
 • Plewczyński M., Bitwa pod Byczyną, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1971, XVII, cz. 1.
 • Plewczyński M., W służbie polskiego króla. Z zagadnień struktury narodowościowej Armii Koronnej w latach 1500–1574, Siedlce 1995, s. 136–158.
 • Russocki S., La culture politique et juridique en Pologne et en Boheme au seuil des Temps Modernes. Position du problème, „Acta Poloniae Historica” 1996, 73, s. 5–12.
 • Ross J., Z dziejów związków artystycznych polsko-czeskich i polsko-słowiańskich w epoce Odrodzenia, „Biuletyn Historii Sztuki” 1953, nr 3–4; idem, Więzi artystyczne Zachodniej Sło­wiańszczyzny w latach 1500–1650, „Studia Renesansowe” 1963, III.
 • Sajkowski A., Radziwiłłów w podróży edukacyjnej na Zachód „przystanek czeski” (1604), „Pamiętnik Słowiański” 1994, 44 [druk: 1996], s. 95–100.
 • Sobieski W., Vilem z Rozmberka a Jan Zamoyski, [w:] Z dějin východni Evropy a Slovan­stva. Sbornik věnovaný Jaroslavu Bidlovi, Praha 1928.
 • Szablowski J., Ze studiów nad związkami artystycznymi polsko-czeskimi w epoce Renesan­su i renesansem zachodniosłowiańskim, „Prace Komisji Historii Sztuki” 1948, IX, s. 27–64.
 • Szczotka S., Z dziejów stosunków polsko-morawskich, „Gronie” 1939, z. 1 s. 27–41.
 • Szelągowski A., Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego, Lwów 1904.
 • Śliziński J., Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI–XVIII w.), Wrocław 1959.
 • Turek A., Przybysze z Polski w Opawskiem, Karniowskiem i morawskich enklawach w XVI i XVII w., „Sobótka” 1951, VI, s. 232–244.
 • Ulewicz T., O związkach kulturalnych i literackich polsko-czeskich w dobie humanizmu i Renesansu, „Ruch Literacki” 1968, IX, z. 4, s. 197–204.
 • Urban W., „Calendarium” kontaktów anabaptystów morawskich z Rzeczypospolitą, „Stu­dia Historyczne” 1966, IX, z. 1/2.
 • Urban W., Rola Moraw w rozwoju środkowoeuropejskiego anty­trynitaryzmu, w: Z polskich studiów slawistycznych, ser. 3, t. I, Warszawa 1968.
 • Urban W., Łukasz Delfin, polski antytrynitarz na Morawach w połowie XVI w., „Przegląd Historyczny” 1961, LII, z. 4.
 • Urban W., Andreas Fischer – ein radikaler Anabaptist und Spiritualist aus der Slowakei, [w:] Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer, Leipzig 1976.
 • Urban W., Mikołaj Kromer, opat welehradzki, „Sobótka” 1977, XXXII, nr 3.
 • Wierzbowski T., Dvie kandidatury na polskij priestoł, Wilgielma iz Rozenberga i ercgier­coga Ferdinanda g. 1574/75, Warszawa 1889.
 • Więcek A., Ezechiel Paritius z Litomyśla i jego działalność na Śląsku i w Polsce, „Časopis slezského Muzea” 1964, XIII, z. 1, s. 17–22.
 • W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996.
 • Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-austriackie 1683–1983, red. W. Śladkowski, A.A. Witusik, Lublin 1983 s. 103–112.
 • Zakrzewski S., Po ucieczce Henryka, Kraków 1878.
 • Żytkowicz L., Rozvoj zemědelstvi v českých zemich a v Polsku v 16. a na počátku 17. sto­letí, „Československý časopis historický” 1966, XIV, s. 589–607.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ef233ec-1c93-417e-bb47-197625a0d4d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.