PL EN


2014 | XVI (XXV) | 45-55
Article title

Contemporary artist and the notion of center and periphery

Content
Title variants
PL
Współczesny artysta a zagadnienie centrum i peryferii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Taking into account the division into centers and peripheries was an important component of modern artistic consciousness. Given the development of global culture in the second half of the twentieth century, one might think that this division has become outdated. Such a view, however, is overly simplistic. First of all, there are many models of globalization (imperial, network, reception, institutional). Each of them takes into account the tension between the center and the periphery and the desire to change their mutual relations. In my article, I will briefly characterize individual models of globalization, and then move on to discuss the work of Mirosław Bałka and Zbigniew Libera. These artists make the complexity of the contemporary relationship between the central (associated with the pursuit of generality) and the local the subject of their creative reflection. Bałka transforms the provincial into a component of the global culture, while Libera focuses on the implicit meanings of the products of the global culture. The discussed examples show that the boundaries between the center and the periphery in contemporary art have become complicated. The most important thing is not to keep up with what is happening in the center, but to observe how artists creatively and individually combine global with local elements.
PL
Uwzględnianie podziału na centra i peryferie stanowiło istotny składnik nowożytnej i nowo-czesnej świadomości artystycznej. Biorąc pod uwagę rozwijającą się w drugiej połowie XX wieku kulturę globalną, można by sądzić, że podział ten dezaktualizuje się. Pogląd taki jest jednak nadmiernie uproszczony. Przede wszystkim istnieje wiele modeli globalizacji (impe-rialny, sieciowy, recepcji, instytucjonalny). W każdym z nich brane jest pod uwagę napięcie między centrum i peryferiami oraz dążenie do zmiany relacji między nimi. W artykule krótko charakteryzuję poszczególne modele globalizacji, a następnie przechodzę do omówienia twórczości Mirosława Bałki i Zbigniewa Libery. Artyści ci czynią przedmiotem twórczej re-fleksji złożoność współczesnych relacji między lokalnym i centralnym (związanym z dąże-niem do ogólności). Bałka dokonuje przekształcania tego, co prowincjonalne w składnik kul-tury światowej, natomiast Libera koncentruje się na niejawnych znaczeniach wytworów kultury globalnej. Omówione przykłady pokazują, że granice między centrum a peryferiami w sztuce współczesnej komplikują się. Najistotniejsze bowiem nie jest nadążanie za tym, co dzieje się w centrum, a to, na ile twórczo i indywidualnie artysta łączy elementy globalne z tym, co lokalne.
Year
Volume
Pages
45-55
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bałka Mirosław (1998) Ciało: Wędrowiec i jego Cień. Interview of Adam Szymczyk with Mirosław Bałka, “MATERIAŁ – gazeta o sztuce współczesnej”, no. 1, no pagination.
 • Bałka Mirosław (1998) Każdy chłopiec boi się inaczej. Rozmowa Mirosława Bałki z Bożeną Czubak, „Magazyn Sztuki”, no. 19, http://magazynsztuki.art.pl/archiwum/nr_19/archiwum_nr 19_tekst_1.htm (16.07.2014).
 • Bauman Zygmunt (1992) Nowoczesność i zagłada [Modernity and the Holocaust], Warszawa: Fundacja Kulturalna Masada.
 • Crane Diane (2002) Culture and Globalization. The Theoretical Models and Emerging Trends, in: Global Culture. Media Arts, Policy and Globalization, eds. D. Crane, N. Kawashima, K. Kawasaki, New York: Routledge, pp. 1-25.
 • Dziamski Grzegorz (2003) Sztuka w kulturze globalnej, no. 43, pp. 3-5.
 • Guilbaut Serge, (1992) Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna [How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract Expressionism. Freedeom and the Cold War] transl. E. Mikina, Warszawa: Hotel Sztuki.
 • Gorządek Ewa (2009) Mirosław Bałka, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/miroslaw-balka (16.07.2014).
 • Hall Stewart (1980) Encoding/Decoding, in: Culture, Media, Language, eds. S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P. Willis, London: Hutchinson, pp. 128-138.
 • Hall Stewart (1993) Encoding, Decoding (1973), in: The Cultural Studies Reader, ed.
 • S, During, London–New York: Routledge, pp. 90-103.
 • Jedlińska Eleonora (2005) Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984-2001, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego.
 • Kardasz Magdalena (2001) Around 21°15’00”E 52°06’17”N + GO-GO (1985-2001), in: Around 21°15’00”E 52°06’17”N + GO-GO (1985-2001), exhibition catalog, Warszawa: Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, pp. 77-86.
 • Kowalczyk Izabella (2002) Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Porębski Mieczysław (1971) Czy istnieje historia sztuki XX wieku?, in: Sztuka XX wieku. Materiały z Sesji SHS, Słupsk 1969, ed. M. Gantzowa, Warszawa: PWN
 • Robertson Roland (1995) Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, [in:] Global Modernities, ed. M. Featherstone, S. Lasch, R. Robertsoni, London: Sage, pp. 25-44.
 • Sztabiński Grzegorz (2011) Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet, Warszawa: Neriton.
 • Szymczyk Adam (1995) Rozmowa ze Zbigniewem Liberą, „Magazyn Sztuki”, no. 6/7, pp. 40-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f13377e-8f43-430b-ad93-31ab0354d470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.