PL EN


2018 | 529 | 248-257
Article title

Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu „Rodzina 500+”

Authors
Content
Title variants
EN
The situation of women on the labor market in the period of duration of the “Family 500+” program
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kobiety zaliczane są powszechnie do grup defaworyzowanych na rynku pracy. Podstawowe miary rynku pracy wskazują na ich znacznie niższą aktywność na rynku pracy, większe bezrobocie i większą bierność w zakresie poszukiwania zatrudnienia, niż to ma miejsce w przypadku mężczyzn. Sytuacja kobiet w Polsce w latach 2013-2017 nie odbiegała znacznie od tych powszechnych ocen. Poprawa sytuacji na rynku pracy w Polsce obserwowana w ostatnich latach w mniejszym stopniu objęła kobiety niż mężczyzn. W szczególności dotyczyło to kobiet w wieku 25–44 lat. Za taki stan rzeczy może odpowiadać wprowadzony od 1 kwietnia 2016 roku program socjalny „Rodzina 500+”.
EN
Women are generally classified as disadvantaged groups in the labor market. The basic measures of the labor market point to their much lower activity on the labor market, higher unemployment and higher passivity in the field of job seeking than is the case for men. The situation of women in Poland in 2013‒2017 did not differ significantly from these common assessments. The improvement of the situation on the labor market in Poland observed in the recent years has affected women to a lesser extent than men. In particular, this applies to women aged 25-44. The social program “Family 500+”, introduced from 1 April 2016, is responsible for such a state of affairs.
References
  • BAEL, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-i-kwartal-2018-r-folder,17,1.html.
  • European Commission, 2018, European Semester Thematic Factsheet – Women in the Labour Market.
  • ILO, 2017, World Employment Social Outlook. Trends for Woman 2017, International Labour Office, International Labour Organization, Geneva.
  • ILO, 2018a, World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018 – Global snapshot, International Labour Office, International Labour Organization, Geneva.
  • ILO, 2018b, World Employment Social Outlook Trends 2018, International Labour Office, International Labour Organization, Geneva.
  • Jachanová Doleželová A. et al, 2007, Women on the Labour Market: Today and in the Future, published by Gender Studies within a project Fit for Gender Mainstreaming – Gender Sensitive Transcending of Borders between East and West, Gender Studies, o.p.s., Prag.
  • Lundborg P., Plug E.J.S., Rasmussen A.W., 2018, Can women have children and a career? IV evidence from IVF treatments, American Economic Review, vol. 107(6).
  • Ortiz-Ospinan E., Tzvetkova S., 2018, Working women: Key facts and trends in female labor force participation, Our World in Data.
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 195.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.08.69.415 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f148fba-2377-4491-8f6c-f384737ab399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.