PL EN


2017 | 2 (21) | 31-50
Article title

Przedmiot ochrony jako przesłanka zachowania odrębnego subsystemu ubezpieczenia społecznego rolników

Content
Title variants
EN
THE OBJECT OF PROTECTION AS A PREMISE FOR MAINTAINING A SPECIFIC SUBSYSTEM OF FARMERS' SOCIAL INSURANCE
IT
L’OGGETTO DELLA TUTELA COME PRESUPPOSTO PER IL MANTENIMENTO DI UNO SPECIFICO SOTTOSISTEMA DELL’ASSICURAZIONE SOCIALE PER GLI AGRICOLTORI
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of this paper is to determine to what extent the subject of protection justifies distinguishing and maintaining a specific agricultural social insurance system. In conclu-sion of the deliberations the author states that the subject-matter of insurance, which is protection against the consequences of random events in relation to the production capacity of a farmer and his family members, not only justifies the separation and maintenance of a specific agricultural social insurance system, but also outlines the limits of protection specified in the agricultural insurance act. Although the analysed social insurance subsys-tem requires a fundamental reform, it is necessary to opt for its gradual evolution rather than a revolution in this matter. Proper protection of persons working in agriculture re-quires formulating a new concept of farmers' social insurance with the use of alternative legal and financial solutions and their altered design.
IT
L’obiettivo del presente studio è di rispondere alla domanda in quale misura l’oggetto della tutela possa giustificare la distinzione e il mantenimento di uno specifico sistema di assicurazione sociale per gli agricoltori. In conclusione, l’autore afferma che l’oggetto di copertura assicurativa – la tutela contro le conseguenze di un possibile verificarsi di eventi fortuiti in relazione alla capacità produttiva dell’agricoltore e della famiglia – non solo giustifica la distinzione e il mante-nimento di uno specifico sottosistema di assicurazione sociale per gli agricoltori, ma determina i limiti di tutela definiti nella legge sull’assicurazione per gli agricoltori. Sebbene il sottosistema di assicurazione per gli agricoltori analizzato richieda una profonda riforma, si dovrebbe optare piuttosto per una graduale evoluzione anziché una rivoluzione. Una valida tutela per le persone che operano in agricoltura necessita di formulare una nuova concezione di assicurazione sociale per gli agricoltori servendosi di soluzioni alternative, quali costrutti giuridici e finanziari.
Keywords
Year
Issue
Pages
31-50
Physical description
Contributors
References
 • Błażejczyk M. i inni, (1984): Ubezpieczenie społeczne rolników. Aspekty prawno-rolne, Warszawa.
 • Brol J. (1981): Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Warszawa.
 • Czyżewski A. (2016): KRUS a Państwo w budżetach rolnych Polski w długim okresie, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 60.
 • Gadomski A. (1960): Ochrona pracy robotników rolnych, Warszawa.
 • Jeżyńska B. (2016): Ustrojowe uwarunkowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2016, nr 60.
 • Jędrasik-Jankowska I (2003): Ubezpieczenie społeczne, część ogólna, tom 1, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Jędrasik-Jankowska I. (2002): Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, Warszawa.
 • Jończyk J. (2003): Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze.
 • Kobielski W. (2003): Kierunki zmian w systemie społecznego ubezpieczenia rolników w: J. Jastrzębska (red), Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w rolnictwie, Lublin.
 • Król M A, (2015): Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”z. 53.
 • Lichorowicz A. (2000): Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP w świetle art. 23 Konstytucji, „Studia Iuridica Agraria”.
 • Łopato J. (1990): Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce Ludowej, 1944-1989, Warszawa.
 • Muszalski W. (2006): Ubezpieczenia społeczne, PWN, Warszawa.
 • Nagel W. (2016): Fundusze rezerowe w tworzeniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Perspektywa krajowa i zagraniczna, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 59.
 • Pątkowski K. (2000): KRUS na arenie międzynarodowej, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.
 • Podstawka M. (2016): Dlaczego KRUS?, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 60.
 • Prutis S. (2015): Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji), [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, P. Litwiniuk (red.), Warszawa.
 • Puślecki D. (2016): Jeszcze w sprawie ubezpieczeniowego charakteru rolniczego ubezpieczenia społecznego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”nr 60.
 • Puślecki D. (2015) Nowa konstrukcja zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego rolników, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 55/56.
 • Puślecki D. (2009): Problem ochrony dzieci od wypadków przy pracy w rolnictwie, „Przegląd Prawa Rolnego”, z. 1.
 • Puślecki D. (2011): Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Juris, Warszawa-Poznań.
 • Sułkowska W. (2016): Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 60.
 • Stelmachowski A. (2013): Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe. [w:] Prawo rzeczowe. System prawa prywatnego. T. 3,. E. Gniewek (red.), Warszawa, CH Beck.
 • Szpor G. (2007): (red), System Ubezpieczeń Społecznych, LexisNexis, Warszawa.
 • Tańska-Hus B. (2002): Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, w: M. Adamowicz (red), Ubezpieczenia społeczne. „Wieś i Rolnictwo”, Warszawa.
 • Wierzbowski B. (2016): Specyfika rolnictwa jako przyczyna wyodrębnienia organizacyjnego ubezpieczenia społecznego rolników, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 60.
 • Wierzbowski B. (2000): Zabezpieczenie społeczne rolników wyrazem solidaryzmu społecznego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f19e2c6-651d-420f-8723-0af458a9a7ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.