PL EN


2018 | 538 | 225-233
Article title

Strategie zarządzania instytutami badawczymi na przykładzie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Content
Title variants
Strategies of managing of research institutes based on the Institute of Electronic Materials Technology in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania wybranej metody z zakresu zarządzania strategicznego dla budowania strategii instytutów badawczych. Jako dodatkowy cel opracowania przyjęto próbę zastosowania wybranej metody w instytucie badawczym na przykładzie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych w artykule rozważań stwierdzono, iż proces zarządzania strategicznego może wspomagać formułowanie strategii w instytutach badawczych, przy czym z uwagi na specyfikę tych jednostek poszczególne metody należy poddawać modyfikacjom. Przykładem takiej modyfikacji było przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem macierzy BCG na przykładzie ITME, gdzie dokonano modyfikacji zmiennych w macierzy z relatywnego udziału w rynku i relatywnego wzrostu rynku na potencjał rynkowy technologii i szybkość wdrożenia technologii, co pozwoliło na prezentację wyników macierzy z uwzględnieniem specyfiki analizowanej organizacji.
EN
The main aim of the article is to assess the potential of using a selected method of strategic management for building strategies of research institute. An additional objective of the study was an attempt to apply the selected method for a research institute on the example of the Institute of Electronic Materials Technology (ITME) in Warsaw. Based on the considerations conducted in the article, it was found that the strategic management process may support the processes of strategies formulation in research institutes, however, due to the specificity of these units, individual methods should be modified. An example of such a modification was the analysis using the BCG matrix on the example of ITME, where variables in the matrix were modified from relative market share and relative market growth to market potential of technology and speed of technology implementation, which allowed the presentation of matrix results taking into account the specificity of the analysed organization.
References
 • Andrews K.R., 1991, The Concept of Corporate Strategy, [w:] Quinn J.B., Mintzberg H., (red.), The strategy process: concepts, contexts, cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Barney J.B., Hesterly W.S., 2015, Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and
 • Cases, 5th Edition, Pearson, Upper Saddle River.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2017, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Grant R.M., 2002, Corporate Strategy: Managing Scope and Strategy Content, [w:] Pettigrew A., Thomas H., Whittington R. (red.), Handbook of Strategy and Management, SAGE, London.
 • Henderson B.D., 2006, The product portfolio, [w:] Stern C.W., Deimler M.S. (red.), The Boston Consulting Group on Strategy, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Kaleta A., 2013, Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 1999, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Marcus A.A., Goodman R.S., Grazman D.N., 1995, The Diffusion of Strategic Management Frameworks, Advances in Strategic Management, vol. 12B, s. 115-145.
 • Matyjas Z., 2011, Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 307-318.
 • Matyjas Z., 2013, Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach – podejście dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Matyjas Z., 2015, Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego w świetle badań bibliometrycznych, Marketing i Rynek, nr 9, s. 363-377.
 • Matyjas Z., 2018, Graphene Flakes – Prospects for Commercialization, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XIX, nr 6 (1), s. 299-308.
 • Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, Druk nr 2148, 2018, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8E58A8A64C64422C125820F006BE50A/%24File/2148.pdf (10.09.2018).
 • Quinn J.B., Mintzberg H. (red.), 1991, The strategy process: concepts, contexts, cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Racine J.L., Goldberg I., Goddard J.G., Kuriakose S., Kapil N., 2009, Restructuring of Research and Development Institutes in Europe and Central Asia, The World Bank.
 • Radosevic S., 1998, The Transformation of National Systems of Innovation in Eastern Europe: Between
 • Restructuring and Erosion, Industrial and Corporate Change, no 7.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Ropęga J., Lisowska R., 2015, Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich, [w:] Głodek P., Wiśniewska M. (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu, Łódź.
 • Spychalska-Wojtkiewicz M., 2017, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 48 (3).
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Ustawa o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r., Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618 (tj. Dz.U. 2018, poz. 736).
 • Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r., Dz.U. 2010, nr 96, poz. 619 (tj. Dz.U. 2017, poz. 1869).
 • Zehner B., 2012, Quicklook Methodology & Relationship Marketing, IC2, University of Texas at Austin,USA.
 • Zontek Z., Lipianin-Zontek E., 2012, Dyfuzja innowacji w sektorze usług turystycznych: Podejście popytowe, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f1f3caf-7352-426f-8eaf-43d28d88e8ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.